.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o ustalenie ojcostwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.12.2013

Jakiś czas temu wyjechałem tymczasowo do pracy za granicę. Dowiedziałem się, że w tym czasie moja dziewczyna spotykała się z innymi mężczyznami, więc się z nią rozstałem. Niedługo potem okazało się, że jest w ciąży. Nie byłem pewien, czy jestem ojcem dziecka (teoretycznie data porodu wskazywała, że było to możliwe), zleciłem więc badanie DNA, które wykluczyło moje ojcostwo. Mimo to była dziewczyna nadal żąda ode mnie pieniędzy na utrzymanie dziecka, a nawet mówi znajomym, że sfałszowałem test DNA (zresztą była bardzo niechętna samemu badaniu). Także moich rodziców spotykają nieprzyjemności z jej strony. Czy wniesienie pozwu o ustalenie ojcostwa będzie rozwiązaniem mojego problemu? Kto będzie musiał ponieść koszty procesu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (zwanego dalej K.r.o.), Kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej K.p.c.) oraz Kodeksu wykroczeń (zwanego dalej K.w.).

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w opisanym przez Pana przypadku możemy mieć do czynienia z domniemaniem ojcostwa, o którym mowa w art. 85 § 1 K.r.o. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. W treści pytania wskazuje Pan, że nie ma pewności co do dat, konieczne jest zatem przyjęcie marginesu błędu, który mając na uwadze wyniki przeprowadzonych badań, jest także w Pana interesie, ponieważ powyższe domniemanie może być obalone.

 

Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne. W treści pytania wskazuje Pan, że matka dziecka spotykała się także z innymi mężczyznami, a to z kolei potwierdza możliwość jej obcowania z innymi mężczyznami.

 

W chwili obecnej zasadne jest wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie ojcostwa. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku.

 

Innymi słowy, powodem jest Pan, podczas gdy pozwanymi są zarówno matka dziecka, jak i samo dziecko.

 

Opinia, która została wydana na Pana zlecenie, nie może być jednak traktowana w toku postępowania o ustalenie ojcostwa jak opinia biegłego sądowego, nawet wówczas, gdyby osoba wydająca opinię w rzeczywistości była biegłym sądowym. Warunkiem koniecznym uznania opinii za opinię biegłego sądowego jest bowiem dopuszczenie takiego dowodu przez sąd. Wyniki badań, którymi w chwili obecnej Pan dysponuje, będą bowiem traktowane jako dowód prywatny, a nie opinia. Powyższe wynika z art. 278 § 1 K.p.c., zgodnie z którym w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

 

W powództwie o ustalenie ojcostwa powinien się znaleźć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii DNA na okoliczność ustalenia ojcostwa w sytuacji, kiedy matka dziecka nie przyzna, że nie jest Pan ojcem dziecka.

 

Pozew o ustalenie ojcostwa podlega opłacie stałej w kwocie 200 zł. Po stronie matki dziecka w mojej ocenie występuje zła wola, która skutecznie umożliwi sądowi obciążenie jej wszystkimi kosztami postępowania w ustaleniu, że nie jest Pan ojcem dziecka. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Na początku jednak to Pan będzie zmuszony dokonać wpisu na opłatę stałą oraz zapłaty zaliczki na badania DNA. Wszystkie poniesione przez Pana koszty w przypadku ustalenia, że nie jest Pan ojcem dziecka, będą jednak Panu zwrócone.

 

Odnosząc się do kwestii zachowania matki dziecka, należy wskazać na możliwość złożenia na policji wniosku o ściganie za dopuszczenie się wykroczenia opisanego w art. 107 K.w., zgodnie z którym „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 

Mając na uwadze powyższe, zachowanie Pana byłej partnerki – a przede wszystkim brak wiary w prawidłowość wyników badania DNA, przy jednoczesnym uprzednim braku jakiejkolwiek współpracy – winno być uznane za niepokojenie, które stanowi wykroczenie.

 

W wyroku z 22 czerwca 1995 r. (sygn. akt III KRN 44/95) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że: „Czyn stanowiący wykroczenie z art. 107 K.w. polega na działaniu kierunkowym w celu dokuczenia innej osobie, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość”.

 

W mojej ocenie, mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny, należy wskazać, że zachowaniu byłej partnerki nie towarzyszy tylko zamiar umyślny, lecz także złośliwość, która być może spowodowana jest faktem, że została przez Pana porzucona. W opisanej sytuacji możemy mieć bowiem do czynienia z zazdrością, która podyktowana jest mentalnością Pana byłej partnerki. Powyższe w mojej ocenie świadczy jednak o złośliwości, ponieważ naruszanie Pana dobrego imienia w oczach członków najbliższej Pana rodziny jest niedopuszczalne.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton