.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 25.04.2013

Otrzymałam od spółdzielni mieszkaniowej nakaz zapłaty kwoty za centralne ogrzewanie, który opłaciłam w wyznaczonym terminie. Następnie dostałam kolejne wezwanie do zapłaty dotyczące tego samego rozliczenia. Po upływie kilku dni doręczono mi pismo o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty. Czy powinnam złożyć zażalenie na to postanowienie? Znajomy prawnik podpowiedział mi, że należy złożyć pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Czy tak powinnam postąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z artykułem 795 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.): „na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie”. Termin do jego wniesienia wynosi 7 dni. Bieg terminu na wniesienie zażalenia w przypadku dłużnika rozpoczyna się od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Postanowienie co do klauzuli wykonalności uwzględniające wniosek wierzyciela doręcza się bowiem tylko wierzycielowi, dłużnik zaś dowiaduje się o jego treści dopiero po wszczęciu egzekucji – z chwilą doręczenia zawiadomienia o tym przez sąd lub komornika.

 

Jednakże zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 5 maja 1988 r. dopuszczalne jest zażalenie na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności wniesione przez dłużnika przed doręczeniem mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

 

Zażalenie na postanowienie sądu rejonowego wnosi się we wspomnianym terminie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego („Do Sądu Okręgowego w [podać miejscowość] za pośrednictwem Sądu Rejonowego w [podać miejscowość]”), który wydał przedmiotowe postanowienie. O terminie i sposobie wniesienia zażalenia powinna być Pani pouczona przez komornika. W przypadku braku takowego pouczenia po upływie 7 dni mogłaby Pani ubiegać się o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. W zażaleniu należy oznaczyć strony (czyli wierzyciela i dłużnika) oraz wskazać sygnaturę akt.

 

Pismo może Pani zatytułować w sposób następujący: „Zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego w [podać miejscowość] z dnia [podać datę] o nadaniu klauzuli wykonalności”.

 

W zażaleniu powinna Pani zaskarżyć wspomniane postanowienie w całości i wskazać zarzuty przeciwko temu postanowieniu. Proszę pamiętać, że w zażaleniu na nadanie klauzuli wykonalności można podnosić jedynie zarzuty formalnoprawne, a nie merytoryczne. Podstawę zażalenia mogą więc stanowić: zarzut nadania klauzuli aktowi, który nie ma waloru tytułu egzekucyjnego lub którego tytuł został uchylony lub zmieniony, zarzut, że zachodzi sprzeczność między określeniem uprawnień wierzyciela lub obowiązków dłużnika w tytule egzekucyjnym a stwierdzeniami postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, zarzut braku podstaw formalnych do objęcia klauzulą wykonalności osób trzecich niewymienionych w tytule egzekucyjnym, zarzut niedochowania warunków formalnych, np. nie przedstawiono dokumentu, nie przeprowadzono rozprawy lub postępowania dowodowego.

 

Zarzuty merytoryczne (jak fakt zapłaty kwoty, na którą opiewało orzeczenie sądu) mogą być podnoszone jedynie w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie art. 840 K.p.c., a nie zażalenia.

 

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania tytułu, jednak sąd może na wniosek żalącego się zawiesić postępowanie egzekucyjne. Takowy wniosek należy zawrzeć w zażaleniu.

 

W przypadku gdy zażalenie dłużnika zostanie przez sąd uwzględnione, wówczas na wniosek dłużnika organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 825 pkt 2 K.p.c.

 

Podsumowując, w treści pytania wskazała Pani, że kwestionuje Pani nadanie klauzuli wykonalności na nakaz zapłaty, gdyż już zapłaciła Pani kwotę, na którą opiewało orzeczenie sądu, w całości.

 

Zarzut spełnienia świadczenia należy do tzw. zarzutów materialnoprawnych, a nie formalnoprawnych, tym samym nie może stanowić podstawy zażalenia. Należy jeszcze raz stanowczo podkreślić, że przedmiotami zarzutu dłużnika w postępowaniu wywołanym zażaleniem nie mogą być: wykonanie przez niego zobowiązania ani jego istnienie, przedawnienie roszczenia, potrącenie, odroczenie terminu płatności. Fakt spełnienia świadczenia zgodnie z nakazem zapłaty uzasadnia nie wystąpienie z zażaleniem na nadanie klauzuli wykonalności, lecz wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego – tj. pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 K.p.c.

 

Artykuł 840 § 1 pkt 2 K.p.c. stwarza właśnie podstawę do zwalczania tytułu wykonawczego w przypadku, gdy już po wydaniu nakazu zapłaty zaszły zdarzenia prowadzące do wygaśnięcia zobowiązania, np. na skutek spełnienia świadczenia.

 

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności należy wnieść do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej, czyli według siedziby spółdzielni. W pozwie oprócz właściwego sądu należy oznaczyć strony, sygnaturę akt, wartość przedmiotu sporu oraz wnieść o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości z uwagi na fakt spełnienia świadczenia w całości oraz o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeśli takowe postępowanie zostało już wszczęte. Do pozwu należy załączyć dowód wpłaty kwoty, na którą opiewał nakaz zapłaty. Warto też udać się do komornika, poinformować go o złożonym powództwie przeciwegzekucyjnym oraz przedstawić dowód zapłaty świadczenia.

 

Jeśli zatem podnosi Pani przeciwko postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności tylko i wyłącznie zarzuty materialnoprawne, to winna Pani wnieść pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, a nie zażalenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton