.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew o eksmisję

Autor: Anna Pabis • Opublikowane: 24.05.2012

Chciałabym złożyć pozew o eksmisję brata, który jest alkoholikiem. Brat był na leczeniu odwykowym, ale nic to nie dało. Mam z nim same problemy. Jest brudny, wraca pobity, pijany, nie pomaga w pracach domowych, nie pracuje. Co istotne, niedawno urodziłam dziecko. Zaznaczam, że mieszkanie jest moją własnością. Nasi rodzice nie żyją. Czy mogę złożyć pozew o eksmisję? Co powinno się znaleźć w takim pozwie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Chciałaby Pani złożyć pozew o eksmisję. Dlatego interesuje Panią, co w takim pozwie powinno się znaleźć.

 

W polskim ustawodawstwie prawa lokatorów poddane są szczególnej ochronie. Ochronny charakter wobec lokatorów ma ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266), dalej nazywana „ustawą”.

 

W opisanej sytuacji ustawa ta będzie miała zastosowanie.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy:

 

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) lokatorze – należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności”.

 

Ta szeroka definicja obejmuje też osoby, które korzystają (lub korzystały) z prawa do lokalu na podstawie umowy użyczenia.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy:

 

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

2) właścicielu – należy przez to rozumieć wynajmującego lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu”.

 

Właścicielem – w rozumieniu ustawy – może być zarówno właściciel (współwłaściciel) budynku, w którym lokal mieszkalny się znajduje, jak również właściciel lokalu będącego przedmiotem odrębnej własności, a także podmiot mający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Właścicielem w tym znaczeniu może być także osoba niemająca formalnie prawnego tytułu do lokalu (budynku, w którym znajduje się lokal), jeżeli jest posiadaczem samoistnym, wynajmującym lub oddającym innej osobie (lokatorowi) lokal do używania.

 

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy:

 

„Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

4) lokalu – należy przez to rozumieć lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych”.

 

Lokalem w rozumieniu niniejszej ustawy jest niewątpliwie wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Jest nim także taki lokal, który nie jest w pełni wyodrębniony (technicznie) i nie spełnia przesłanki samodzielności, ale nadaje się do zamieszkania i służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, oraz pracownia twórcy.

 

Należy przyjąć, że Pani brat korzysta z części mieszkania na zasadzie użyczenia. Stosunek ten kończy się z chwilą wypowiedzenia umowy i zażądania zwrotu przedmiotu użyczenia – lokalu.

 

Od tej pory osoba biorąca lokal w używanie nie ma tytułu prawnego do zamieszkiwania w mieszkaniu właściciela. Można przystąpić do eksmisji. Podstawą roszczenia jest art. 222 Kodeksu cywilnego.

 

Można też przyjąć, że brat nigdy nie miał tytułu prawnego do zamieszkiwania na zasadzie użyczenia. Wówczas – jeżeli zajął lokal bezprawnie od samego początku – powyższe przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że taki „dziki lokator” nie jest uprawniony do otrzymania lokalu socjalnego.

 

W obu przypadkach – tj. gdy lokator utracił tytuł prawny wskutek wypowiedzenia, jak i gdy zamieszkuje lokal na dziko – właścicielowi przysługuje prawo domagania się eksmisji lokatora ze swojej własności.

 

Powództwo wnosi się przed sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości (art. 38 Kodeksu postępowania cywilnego; w skrócie K.p.c.).

 

Wartość przedmiotu sporu określa art. 232 K.p.c.:

 

„Art. 232. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się, przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości”.

 

Pozew powinien być należycie opłacony. Od pozwu w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu pobiera się opłatę stałą w kwocie 200 złotych (art. 27 pkt 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. 2005 r. Nr 167, poz. 1398).

 

W pozwie należy przedstawić okoliczności faktyczne sprawy – to znaczy zachowanie zajmującego bezprawnie mieszkanie, swoje warunki lokalowe, sytuację rodzinną, a także materialną. Te wszystkie okoliczności nie stanowią przesłanki eksmisji – jest nią brak tytułu prawnego do lokalu – jednakże wzmacniają argumentację powoda.

 

Skoro ustawa przewiduje możliwość wytoczenia powództwa o eksmisję przez współlokatora lub właściciela innego lokalu tylko wtedy, gdy lokator wykracza swoim zachowaniem przeciwko porządkowi domowemu, to tym bardziej takie prawo ma właściciel lokalu, którego dotyka zachowanie lokatora.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 13. 1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

 

2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie”.

 

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (w skrócie K.r.o.) rodzeństwo jest zobowiązane do alimentacji (art. 128).

 

Aby nie narazić się na oddalenie powództwa z uwagi na nadużywanie prawa podmiotowego, należy wskazać, że pozwany sam na własne życzenie znalazł się w ciężkiej sytuacji (bezskuteczne leczenie). Ponadto warto przedstawiać, jak wygląda sytuacja majątkowa czy rodzinna (brak miejsca w mieszkaniu, małe dziecko).

 

W myśl art. 134 K.r.o.: „W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem dla niego lub dla jego najbliższej rodziny”.

 

Obecnie* projektowane są zmiany przepisów, które wzmacniają pozycję wynajmującego w stosunku do lokatora. Przedstawiam fragment artykułu z Rzeczpospolitej z dnia 15.09.2011 r. autorstwa Renaty Krupy-Dąbrowskiej:

 

„(…) Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów. Nowe przepisy zaostrzają zasady eksmisji w stosunku do trzech grup osób, a mianowicie: znęcających się nad rodziną, nieposiadających tytułu prawnego do lokalu lub rażąco naruszających zasady współżycia społecznego (np. urządzają stale libacje alkoholowe, a ich goście demolują budynek). Te osoby trafią do noclegowni lub schroniska.

 

W wypadku eksmisji do noclegowni lub schroniska nie będzie ponadto okresu ochronnego. W praktyce więc pozbycie się niechcianego lokatora będzie możliwe także w okresie jesienno-zimowym, co obecnie jest niedopuszczalne”.

 

„(…) Nowelizacja ma wejść w życie 17 listopada tego roku”.

 

Wnioski:

 

  1. W opisanej sytuacji jest Pani uprawniona do złożenia pozwu o eksmisję, gdyż brat mieszka wbrew Pani woli i bez tytułu prawnego. Z ostrożności należy wcześniej wezwać pisemnie brata do opuszczenia mieszkania pod rygorem eksmisji. Brat może być traktowany jako domownik korzystający z mieszkania na podstawie użyczenia. Jeżeli uważa Pani, że to jest bezcelowe, można tego zaniechać, bowiem samo doręczenie pozwu o eksmisję przez sąd spowoduje wypowiedzenie umowy użyczenia.
  2. Warto wstrzymać się z pozwem do wejścia w życie nowelizacji ustawy przyspieszającej eksmisję osób, które nie otrzymują lokali socjalnych. Takie osoby mogą być wówczas eksmitowane przez komornika do noclegowni – także w okresie zimowym.
  3. W pozwie należy opisać – poza wykazaniem tytułu prawnego do lokalu i braku tytułu prawnego do korzystania z lokalu przez brata – wszystkie okoliczności faktyczne, tj. pijaństwo, wcześniejsze bezskuteczne leczenie odwykowe, brak higieny, niesprzątanie, obecność dziecka w mieszkaniu i brak środków finansowych na wynajęcie mieszkania dla brata.

 

Mam nadzieję, że treść tej odpowiedzi rozwiała Pani wątpliwości dotyczące pozwu o eksmisję.

 

*Stan prawny z dnia 23.09.2011 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl