.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozew do sądu o utratę dobrego imienia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.07.2011

Chciałbym wystąpić z pozwem przeciwko komuś, kto wyraził na mój temat niepochlebną, nieprawdziwą opinię. Czy w postępowaniu sądowym to ja będę musiał udowodnić, że tamta osoba nie mówiła prawdy, czy też pozwany będzie musiał udowodnić prawdziwość swoich słów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Artykuł 23 Kodeksu cywilnego określa, iż „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Z kolei zgodnie z art. 24:

 

§ 1. „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

 

Po początkowych wahaniach, ostatecznie utrwalił się w judykaturze pogląd o dopuszczalności powództwa o ustalenie, że określone dobro osobiste przysługuje konkretnej osobie, jak również, że dobro takie zostało zagrożone lub już naruszone, a podstawę takiego żądania stanowi właśnie art. 189 Kodeksu postępowanie cywilnego Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 30.08.1974 r., sygn. akt I CR 384/74 (OSPiKA 10/77, poz. 161), z dnia 06.11.1986 r., sygn. akt I CR 317/86 i uchwale z dnia 22.09.1995 r., sygn. akt III CZP 118/95 (OSPiKA 4/96, poz. 78).

 

Kodeks cywilny w art. 24 wprowadza domniemanie bezprawności naruszenia, co w konsekwencji przerzuca ciężar dowodu na istnienie okoliczności wyłączającej bezprawność na osobę, która dobro osobiste naruszyła.

 

Samo subiektywne odczucie pokrzywdzonego nie jest  wystarczającym argumentem do uznania powództwa za zasadne. Sąd może przychylić się do wniosku powoda jak też uznać go za bezzasadny, oznacza to, że subiektywne poczucie krzywdy poparte musi być okolicznościami obiektywnymi, w tym zakresie ciężar dowodu będzie spoczywał na Panu.

 

W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23.05.2002 r., sygn. akt IV CKN 1076/2000, Biuletyn Sądu Najwyższego 2003/1, str. 9; Jurysta 2003/3-4, str. 56; OSNC 2003/9, poz. 121; Radca Prawny 2003/5, str. 133; Radca Prawny 2003/6, str. 157, stwierdzono: „w wypadku naruszenia dóbr osobistych polegającego na obrazie czci uwzględniać należy nie tylko znaczenie słów, ale również kontekst sytuacyjny, w którym zostały użyte”.

 

Reasumując – z uwagi na to, że domniemywa, że naruszenie dobra osobistego było bezprawne, ciężar dowodu, iż naruszenie nie było bezprawne, ciąży na tym, kto naruszył dobro osobiste.

 

Zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20.08.2003 r., sygn. akt I ACa 95/2003, „istotą unormowania zawartego w art. 24 § 1 kc jest to, by przyjęty sposób ochrony dobra osobistego był adekwatny do rodzaju i rozmiaru naruszenia, by uwzględniał całokształt okoliczności towarzyszących naruszeniu i by w ocenie ludzi rozsądnie i uczciwie myślących dawał satysfakcję poszkodowanemu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »