.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Pozew z zakresu prawa pracy i opłata stosunkowa

Złożyłam pozew z zakresu prawa pracy i opłaciłam opłatę stosunkową 5%. Następnie zmieniłam w sądzie żądanie – z przywrócenia do pracy na odszkodowanie. Tym samym wartość sporu uległa zmniejszeniu. Sprawę przegrałam. Czy mam szansę odzyskać kwotę opłaty stosunkowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozew z zakresu prawa pracy i opłata stosunkowa

Fot. Fotolia

Koszty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy są uregulowane w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Już na samym wstępie należy powołać się na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2009 roku, sygn. akt I PZP 1/09, w której wyraził on pogląd, że skuteczna zmiana powództwa w sądzie pierwszej instancji z żądania przywrócenia do pracy na odszkodowanie oznacza zaś nie tylko zmianę przedmiotu sporu, ale także jego wartości, a w konsekwencji wpływa na rodzaj (a przez to wysokość) opłat należnych w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 35 ust. 1 ustawy).

 

Zasady ogólne regulowania tychże opłat są następujące.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Jeżeli jednak wartości przedmiotu sprawy nie da się ustalić w chwili jej wszczęcia, to od pisma wniesionego w sprawie o prawa majątkowe, przewodniczący określa opłatę tymczasową w granicach od 30 złotych do 1000 złotych, a w sprawach dochodzonych w postępowaniu grupowym od 100 złotych do 10 000 złotych. Sąd określa wysokość opłaty ostatecznej w orzeczeniu kończącym postępowanie w pierwszej instancji, która jest bądź opłatą stosunkową, obliczoną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania, bądź opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie udało się ustalić. W tym wypadku opłatę ostateczną sąd określa w kwocie nie wyższej niż 5000 złotych, mając na względzie społeczną doniosłość rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy.

 

W sprawach z zakresu prawa pracy, zasady nieco modyfikuje art. 35, który stanowi, iż w tych sprawach pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

 

Ustawa o kosztach w sprawach cywilnych reguluje również sytuacje, gdy opłata pobrana od strony różni się od opłaty należnej. Zgodnie z jej art. 80 sąd z urzędu zwraca stronie różnicę między opłatą pobraną od strony a opłatą należną.

 

Przedmiot zwrotu może wynikać z dwóch zasadniczych przypadków, tj.:

 

1) uiszczenia opłaty od pisma bez podstawy prawnej, tzn.:

a) uiszczenie opłaty od pisma, w przypadkach gdy ustawa przewiduje, że od pisma nie pobiera się opłaty;

b) uiszczenie opłaty od pisma, w przypadkach gdy ustawa przewiduje, że strona nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych;

 

2) uiszczenia opłaty od pisma na podstawie przepisów prawa, lecz w wysokości wyższej aniżeli określona tymi przepisami, tzn.:

a) uiszczenie opłaty od pisma w wyższej wysokości wskutek własnej pomyłki strony (np. wskutek błędnego obliczenia opłaty stosunkowej od pisma);

b) uiszczenie opłaty od pisma w wyższej wysokości wskutek pomyłki organu sądowego (np. wskutek błędnego obliczenia opłaty stosunkowej od pisma przez przewodniczącego i wezwania strony do jej uiszczenia).

 

Roszczenie strony o zwrot opłaty sądowej przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia powstania tego roszczenia.

 

Roszczenie o zwrot uiszczonej opłaty może zostać realizowane przez strony tylko w toku postępowania, w którym zostały one pobrane i tylko według zasad obowiązujących w tym postępowaniu (orzeczenie SN z dnia 12 grudnia 1996 r., I CKU 40/96, OSNC 1997, nr 5, poz. 52).

 

Ustawa wyraźnie określa zasady zwrotu przedmiotowych opłat. Fakt, że zwrot opłat następuje z urzędu, nie wyłącza uprawnienia strony do złożenia wniosku o zwrot opłaty, którego skutkiem będzie podjęcie czynności procesowej przez sąd, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy. Co istotne, rozstrzygnięcie to podlega kontroli instancyjnej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl