Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pozbawienie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 24.07.2019

1.10 podjęłam pracę, gdy byłam w 2. miesiącu ciąży. ZUS nie uznał mojej pracy i pozbawił mnie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Od tej decyzji się odwołałam. Odwołanie wpłynęło w marcu do sądu, sąd wyznaczył rozprawę na październik. Rozprawa zakończyła się na moją niekorzyść. Przez ten czas nie mogłam również złożyć wniosku na kosiniakowe, bo przez gminę i KRUS (do 30.09 byłam ubezpieczona w KRUS-ie) byłam traktowana jako osoba pracująca, aby złożyć, musiałabym przedłożyć świadectwo pracy. Przez 6 miesięcy sąd mimo moich pism z prośbą o przyśpieszenie nie zrobił nic. W ten sposób zostałam bez pieniędzy. Teraz muszę obowiązkowo wrócić do KRUS-u, bo mąż ma pole, i wyrównać składki. Czy można złożyć skargę na opieszałość sądu, bo to przez sąd straciłam możliwość pobierania zasiłku? Byłam w KRUS-ie w tym miesiącu złożyć o zasiłek, tam czekają na uprawomocnienie wyroku, czyli i za ten miesiąc nic nie dostanę. Czy jest jakaś możliwość odzyskania tych pieniędzy? Dodam, że nie chcę się dalej odwoływać, bo wtedy nadal będę czekała i w razie przegranej stracę wszystko. Dziecko urodziło się w kwietniu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pozbawienie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności odniosę się do możliwości pobierania świadczenia rodzicielskiego (tzw. kosiniakowego). Zgodnie z treścią art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ?prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia dziecka, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia dziecka?.

 

W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w ciągu 52 tygodni od urodzenia, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W związku z tym, iż dziecko urodziło się w kwietniu 2018 r., a więc przekroczony został termin 3 miesięcy, może się Pani ubiegać wyłącznie o przyznanie przyszłych świadczeń ? nie jest możliwa wypłata zsumowanej kwoty za okres od urodzenia się dziecka. W związku z tym, iż przepisy prawa nie przewidują wyrównania, niewątpliwie najkorzystniej jest złożyć wniosek jak najwcześniej.

 

Jeżeli sąd wydał wyrok w Pani sprawie np. w dniu 8 października i ani Pani, ani ZUS nie złożyliście wniosku o sporządzenie uzasadnienia, to orzeczenie powinno uprawomocnić się w dniu 29 października 2018 r. Od tej daty nie będzie żadnych przeszkód, aby skutecznie złożyć wniosek o kosiniakowe. Jeśli jednak został złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia, to w przypadku niewniesienia apelacji wyrok uprawomocni się po 14 dniach od doręczenia stronom orzeczenia z uzasadnieniem. Sąd może sporządzać uzasadnienie przez kilka tygodni, dlatego warto zadzwonić do sądu i zapytać, czy w sprawie wpłynął wniosek o sporządzenie uzasadnienia, żeby ocenić swoją sytuację.

 

Przechodząc do kwestii skargi na opieszałość sądu, która mogłaby spowodować odzyskanie utraconych świadczeń, wskazuję, iż przepisy prawa przewidują dwie możliwe drogi:

 

  1. skarga na przewlekłość postępowania sądowego,
  2. powództwo cywilne o odszkodowanie od Skarbu Państwa.

 

Pierwszą możliwość stwarza Pani ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Stanowi ona, iż:

 

?Art. 2

1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia

sądowego (przewlekłość postępowania).

2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.

Art. 5

Skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania, wnosi się w toku postępowania w sprawie.

2. Skargę składa się do sądu, przed którym toczy się postępowanie.

Art. 12

4. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika ? od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych. Wysokość sumy pieniężnej, w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym, wynosi nie mniej niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość postępowania. Sąd może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenie dla skarżącego, który swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania postępowania. Na poczet tej sumy zalicza się kwoty przyznane już skarżącemu tytułem sumy pieniężnej w tej samej sprawie. Sumy pieniężnej nie przyznaje się w razie uwzględnienia skargi wniesionej przez Skarb Państwa albo państwowe jednostki sektora finansów publicznych?.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, należy zwrócić uwagę przede wszystkim, iż przedmiotowa skarga zastrzeżona jest dla toczących się postępowań. Jeżeli więc nie zdecyduje się Pani na wniesienie apelacji w sprawie, sąd uzna ją za zakończoną i odrzuci złożoną przez Panią skargę na przewlekłość.  

 

Drugą możliwością, z której może Pani skorzystać pomimo niewniesienia apelacji w sprawie, jest powództwo w oparciu o treść art. 417 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi: ?za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa?.

 

Może więc Pani domagać się od Skarbu Państwa odszkodowania za poniesione straty finansowe w związku z opieszałością działania sądu. Decydując się na przedmiotową drogę, należałoby złożyć pozew o odszkodowanie, w którym wykaże Pani zarówno wysokość poniesionych strat, jak i zaniechania sądu. Wszczęcie przedmiotowego postępowania związane jest z pewnym ryzykiem finansowym (od pozwu, co do zasady wnosi się opłatę sądową, zaś w przypadku przegrania sprawy sąd obciąża stronę kosztami postępowania), więc przed złożeniem pozwu warto upewnić się, czy sąd rzeczywiście dopuścił się naruszeń, wyznaczając odległy termin rozprawy. Jeżeli bowiem okaże się, że sąd nie mógł procedować szybciej i wystąpiły okoliczności po stronie sądu, które usprawiedliwiały tak długie oczekiwanie na rozprawę, Pani powództwo zostanie uznane za niezasadne. W celu przeprowadzenia analizy zasadności działania sądu warto zapoznać się z aktami sprawy (zamówić je w czytelni akt w sądzie i zrobić zdjęcia wszystkich stron znajdujących się w aktach) i przyjrzeć się, czy nie znajduje się tam wyjaśnienie, dlaczego termin Pani rozprawy nie został przyspieszony.

 

Z mojej dotychczasowej praktyki zawodowej związanej z występowaniem przed sądami mogę powiedzieć, że niestety w wielu sądach rozprawy wyznaczane są w odległych terminach, co wynika ze znacznej ilości wpływających spraw. Półroczne oczekiwanie na rozprawę nie jest w polskich sądach sytuacją nietypową i samo w sobie nie jest uznawane za przewlekłe działanie sądu. Sąd rozpoznał Pani sprawę na jednym terminie i od razu wydał orzeczenie, co bardzo często nie ma miejsca w innych sprawach i strony czekają kolejne miesiące na następne rozprawy. Z drugiej jednak strony bezsprzecznie poniosła Pani szkodę w związku z długim czasem oczekiwania. Straty finansowe jest Pani w stanie precyzyjnie wskazać, więc jeżeli okazałoby się, że sąd miał możliwość przyspieszenia terminu rozprawy, ale zabrakło jego dobrej woli, to myślę, że ma Pani szanse na uzyskanie odszkodowania w oparciu o art. 417 Kodeksu cywilnego. Podstawą jednak do oceny Pani realnych szans na wygraną jest analiza fotokopii akt sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus cztery =

»Podobne materiały

Świadczenie z ZUS przysługujące rodzicom po poronieniu w 8. tygodniu ciąży

Czy po poronieniu w ósmym tygodniu ciąży można otrzymać jakieś świadczenie z ZUS-u? Czy potrzebne jest zaświadczenie ze szpitala (nie otrzymałam go do tej pory)? Czy jeśli poroniłam rok temu, to nie jest jeszcze za późno, żeby starać się o takie świadczenie?

 

Prowadzenie działalności gospodarczej przy pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego

Jednocześnie pracuję i prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu korzystam z zasiłku chorobowego (z tytułu stosunku pracy), teraz przyznano mi świadczenie rehabilitacyjne. Co powinnam zrobić? Czy muszę zawiesić działalność, którą tak naprawdę prowadzi zaufany pracownik? Czy należy mi s

 

Przejście na rentę po świadczeniu rehabilitacyjnym

Do 20 kwietnia przebywałam na świadczeniu rehabilitacyjnym przez okres 5 miesięcy. W międzyczasie złożyłam wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. W dniu dzisiejszym chciałam wybrać zaległy urlop, gdyż z ZUS-u jeszcze nie otrzymałam wezwania na komisję. Odmówiono mi przydzielenia urlopu, a o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »