.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Powrót do Polski i ubezpieczenie zdrowotne

Opis Problemu:

Ponad 30 lat temu moja matka wyszła za mąż za obywatela Francji. Przyjęła obywatelstwo francuskie i zrezygnowała z polskiego. Obecnie jej mąż jest ciężko chory i po jego śmierci matka chce na stałe powrócić do Polski. Posiada emeryturę. Jakie kroki należy poczynić, aby mogła mieć ubezpieczenie zdrowotne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odpowiadając na Pana pytanie wyjaśniam, że Pana mama zrzekła się obywatelstwa polskiego, ale ma obywatelstwo Francji, a więc jest obywatelem Unii Europejskiej.

 

W związku z tym ma w tym przypadku zastosowanie ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskim Unii Europejskiej i członków ich rodzin z dnia 14 lipca 2006 r. Zgodnie z regulacjami tej ustawy Pana mama może bez zbędnych formalności pozostawać na terytorium Polski przez okres 3 miesięcy.

 

Art. 16 tej ustawy mówi, że obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:

 

1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

2) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, oraz:

a) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

b) jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – tu wyjaśniam, że we wspomnianym art. 5 chodzi o osobę, która nie jest ubezpieczona w Funduszu i posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawodawstwa innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a której przysługują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świadczenia opieki zdrowotnej z ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów o koordynacji; albo

c) posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;

 

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej oraz:

a) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,

b) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,

c) jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych albo

d) posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;

 

4) jest małżonkiem obywatela polskiego.

 

Skoro Pana mama jest emerytką to należy rozpatrywać pkt 2, a więc to, czy Pana mama posiada dostateczne środki do utrzymania się w Polsce – sądzę, że wysokość emerytury francuskiej jej na to pozwala.

 

Art. 20 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt. Pobyt ten rejestruje u wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, czyli np., jeśli będą to Kielce to u wojewody świętokrzyskiego, jeśli Kraków to u wojewody małopolskiego, itd.

 

Wniosek ten należy, stosownie do treści art. 21, złożyć osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie można go złożyć zatem będąc we Francji. W urzędach wojewódzkich dostępne są stosowne wzory.

 

Jeśli chodzi o korzystanie ze świadczeń zdrowotnych trzeba dopełnić pewnych formalności, a mianowicie złożyć we właściwym wg miejsca pobytu w Polsce Pana mamy oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia dokument S1/formularz E-121, które jak to określa NFZ są zaświadczeniem o prawie do świadczeń zdrowotnych dla emeryta zamieszkałego w innym państwie członkowskim.

 

Z treści tego formularza wynika, że we Francji za ubezpieczenie chorobowe odpowiada Caisse primaire d’assurance-maladie. Ona też pobierać będzie składki na ubezpieczenie chorobowe Pana mamy, na zasadach obowiązujących we Francji i jeśli Pana mama będzie korzystała z opieki w Polsce, polski NFZ i Caisse primaire d’assurance-maladie będą się wzajemnie rozliczać, już bez udziału mamy.

 

Natomiast taki druk wypełniony winien trafić do polskiego NFZ (w dwóch egzemplarzach wystawionych przez kasę francuską, więc do niej będzie trzeba w pierwszej kolejności skierować swoje kroki). Jeśli taki druk Pana mama przedłoży, polski NFZ jako organ nowego miejsca zamieszkania zarejestruje Pana mamę i wyda dokument potwierdzający możliwość korzystania przez Pana mamę ze świadczeń zdrowotnych w Polsce.

 

Dodatkowo NFZ wymaga przedłożenia wraz z drukiem kserokopii dowodu lub paszportu.

 

Na mocy potwierdzenia z NFZ będzie Pana mama mogła korzystać ze świadczeń analogicznie jak polscy emeryci.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 9 lat udziela porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl