.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.01.2021 • Zaktualizowane: 18.01.2021

Niecałe 2 miesiące temu wyszłam za mąż po raz drugi. Nie przemyślałam sprawy związanej z przyjęciem podwójnego nazwiska i ze względów zawodowych chciałabym powrócić najszybciej jak to możliwe do mojego nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa. Jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni wyższej. Posiadam bogaty dorobek naukowy (krajowy i międzynarodowy) oraz związany z tym indeks cytowań, który jest jednym z najważniejszych czynników oceny parametrycznej działalności publikacyjnej i naukowej. Przyjęte podwójne nazwisko powoduje brak mojej rozpoznawalności publikacyjnej w kraju i za granicą i tym samym zaniechanie przeliczania indeksu cytowań, który dotyczy starego nazwiska. W obecnej sytuacji zmuszona jestem do budowania pozycji naukowej od początku. Ponadto w uczelni piastuję funkcję kierowniczą i roku zajmuję się współpracą z zagranicą. Jest to dla mnie bardzo ważna życiowa sprawa, żeby powrócić do starego nazwiska i w obecnej sytuacji pandemii nie mogę bezpośrednio złożyć takiego wniosku do urzędu. Czy mogą mi Państwo w tej kwestii pomóc? Jak mogę złożyć taki wniosek i jak mogę go uargumentować tak, by otrzymać odpowiedź pozytywną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powrót do nazwiska sprzed zawarcia małżeństwa

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io. oraz przepisy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiana nazwiska – postępowanie administracyjne 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zamiana nazwiska jest możliwa w drodze postępowania administracyjnego na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Jak podnosi się w literaturze, „istnienie normy prawnej uprawniającej do żądania zmiany imienia lub nazwiska z uwagi na wystąpienie ogólnie wskazanych przez ustawodawcę »szczególnych powodów« jest wystarczającym w tym obszarze, a tym samym przykładowe ich wyliczanie i nazywanie nie tylko prowadzi do rozmaitego typu problemów interpretacyjnych, co jest po prostu zbędne. »Ważny powód« zmiany imienia lub nazwiska powinien być indywidualnie oceniany w każdej jednostkowej sprawie i pożądanym byłoby zrównoważenie pierwiastków subiektywnego i obiektywnego w aspekcie oceny »ważnych powodów« uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska. Znaczy to, że wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny” [W. M. Hrynicki, artykuł, Admin.2010.2.62, Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji)].

Uzasadnienie wniosku o powrót do starego nazwiska

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie we wniosku o zmianę nazwiska winna Pani wskazać przede wszystkim na okoliczność które przemawiają za zmianą nazwiska. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

Osobiście jednak radziłbym wskazać, iż do przyjęcia podwójnego nazwiska doszło na skutek błędnego powiadomienia Pani o występowaniu Pani w tzw. indeksie cytowań. Innymi słowy była Pani przekonana, że przyjmując podwójne nazwisko, mimo wszystko w indeksie cytowań nie będzie problemów z Pani rozpoznawalnością. Niestety tak się niestało, co podważa Pani dotychczasowe zasługi dla nauki. Do wniosku dołączyłbym m.in. wykaz Pani publikacji naukowych, a także zgodę męża na taką zmianę, tj. na przywrócenie Pani nazwiska pierwszego. 

 

W mojej ocenie nie powinno być problemu ze zmianę nazwiska, ale osobiście radziłbym, by we wniosku wskazać jak najwięcej okoliczności, które rodzą po Pani stronie problem, a także dowodów na poparcie swojego stanowiska. 

Co powinien zawierać wniosek o zmianę nazwiska?

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej »numerem PESEL«;

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »