Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powołanie rady fundacji

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.05.2015

Rada fundacji jest fakultatywnym organem fundacji, to znaczy może, ale nie musi być powołana przez fundatora lub wyznaczoną przez niego osobę. Jej skład, kompetencje oraz tryb podejmowania uchwał powinien być zawsze określony w statucie fundacji.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obligatoryjnym organem fundacji jest wyłącznie zarząd, do powołania którego jest zobowiązany co do zasady fundator (chyba że upoważni do tego inną osobę fizyczną lub prawną albo gdy ustanowienie fundacji wynika z testamentu). Zgodnie z art. 5 ust. 1 zd. 1 ustawy o fundacjach1 fundator, ustalając statut fundacji, powinien określić jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Jednakże zgodnie z art. 5 ust. 1 zd. 2 statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Takim innym, fakultatywnym organem fundacji, może być w szczególności rada fundacji, której skład i kompetencje powinny być określone w statucie.

 

Rada fundacji, jeżeli zostanie powołana, ma zawsze taki skład i kompetencje, jakie fundator określi w statucie. Statut powinien również określać sposób podejmowania uchwał przez radę, w szczególności wymaganą większość do podjęcia uchwały oraz kworum. W skład Rady mogą wchodzić sami fundatorzy, jak również ich przedstawiciele, lub inne osoby powołane uchwałą fundatorów lub wprost wskazane w statucie.

 

Co do zadań rady fundacji, wydaje się, że nie powinny one pokrywać się z zakresem zadań zarządu (będącym obligatoryjnym organem ustawowym), do którego zgodnie z art. 10 ustawy o fundacjach należy kierowanie działalnością fundacji oraz jej reprezentowanie na zewnątrz. W szczególności to zarząd, a nie rada fundacji, powinien być uprawniony do przyjmowania w imieniu fundacji darowizn czy spadków, jak również składać wszelkie inne oświadczenia woli skutkujące np. zbyciem majątku fundacji, czy zaciąganiem zobowiązań (takie działania mogą być jednak uzależnione od uzyskania zgody rady fundacji). Rada fundacji może natomiast posiadać kompetencje doradcze, w szczególności w zakresie kreowania długofalowej strategii działania fundacji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada posiadała również pewne kompetencje nadzorcze w stosunku do zarządu. W szczególności do zadań rady fundacji może należeć:

 

  1. ustalanie kierunków działania fundacji,
  2. wybór członków innych organów (w tym zarządu),
  3. ocena funkcjonowania innych organów (w tym zarządu),
  4. uchwalanie zmian w statucie fundacji,
  5. zatwierdzanie rocznego planu działalności w zakresie zadań finansowanych,
  6. opiniowanie rocznego planu działalności,
  7. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym finansowego,
  8. wyrażanie zgody na zbycie przez zarząd majątku fundacji.

 

Niektóre z powyższych kompetencji mogą zostać oczywiście przyznane innym nieobligatoryjnym organom powołanym w statucie fundacji, np. radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej, czy radzie programowej.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus zero =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki