.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiązania podejrzanego o przestępstwo z prokuraturą jako powód zmiany prokuratury

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 13.12.2017

Czy we wniosku o zmianę właściwości miejscowej prokuratury można jako powód podać powiązania osoby podejrzanej o przestępstwo z prokuraturą, jak również znajomość tej osoby z ważnym politykiem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania karnego zwanego dalej K.p.k.

 

Z treści Pani pytania wynika, że zastanawia się Pani, czy możliwe jest wnioskowanie o to, by sprawą zajęła się inna, aniżeli właściwa miejscowo prokuratura. Powodem takiego wniosku ma być powiązanie osoby podejrzewanej o przestępstwo z prokuraturą, jak również znajomość tej osoby z ważnym politykiem.

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż zgodnie z treścią art. 47 § 1 K.p.k. przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41, art. 41a i art. 42 stosuje się odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.

 

Wyłączenie prokuratora może nastąpić z mocy prawa lub na wniosek. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:

 

1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio;

2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły;

5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze;

6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie;

7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone;

8) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw;

9) prowadził mediację.

 

Istotnym jest, iż powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Z treści Pani pytania nie wynika, by którakolwiek z wyżej opisanych okoliczności występowała w Pani sprawie. Z uwagi na powyższe, zasadnym jest powołanie się na wyłączenie prokuratora na wniosek (art. 41 § 1 K.p.k.), zgodnie z którym sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony zgodnie z powyższym po rozpoczęciu przewodu sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu.

 

O wyłączeniu prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka prokurator nadzorujący postępowanie lub bezpośrednio przełożony. O ile zatem ma Pani podstawy do podważenia bezstronności, czy też obawia się Pani pewnych nacisków, wpływów już w zawiadomieniu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa winna Pani wskazać, co leży u podstaw Pani podejrzeń. Bezpośrednio jednak całej prokuratury wyłączyć nie można, a jedynie poprzez doprowadzenie do wyłączenia wszystkich prokuratorów danej jednostki organizacyjnej prokuratury możliwe będzie skierowanie sprawy do innej prokuratury.

 

Pragnę nadto wskazać, iż dopóty prokuratura nie postawi zarzutów nie mamy do czynienia z osobą podejrzaną (jak Pani pisze), lecz osobą podejrzewaną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton