Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiadomienie o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.05.2015

Wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na produkcji żywności lub wprowadzaniu do obrotu środków spożywczych wymaga powiadomienia o tym fakcie sanepidu. Powiadomienie następuje w formie wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W wielu przypadkach, oprócz wpisu do rejestru, konieczne jest jeszcze zatwierdzenie przez inspektorów sanepidu lokalu, w którym ma być prowadzona działalność.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 63 w zw. z art. 61 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia1, zakłady, które:

 

 1. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego,
 2. wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej,
 3. produkują lub wprowadzają do obrotu żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego;
 4. działają na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (w tym również zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem)

  – mogą rozpocząć działalność po zatwierdzeniu, warunkowym zatwierdzeniu, lub po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez właściwego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego.

 

Należy zaznaczyć, że pojęcie „zakład”, którego używa powyższy przepis, nie jest tożsame z pojęciem przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego2, czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej3. Przez „zakład” należy bowiem rozumieć – zgodnie z art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady4 (do którego odsyła ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia) – przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne, typu non profit lub nie, prowadzące jakąkolwiek działalność związaną z jakimkolwiek etapem produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności. Pojęcie „zakładu” jest więc raczej tożsame z pojęciem przedsiębiorstwa z Kodeksu cywilnego, czyli przez zakład należy rozumieć zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzenia, materiały, towary i wyroby, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości. Konsekwencją tego, że wpis do rejestru i zatwierdzenie wymagane jest dla każdego „zakładu”, przedsiębiorca, który prowadzi działalność przy wykorzystaniu więcej niż jednego zakładu, musi uzyskać wpis do rejestru i zatwierdzenie dla każdego z nich.

 

Co do zasady, podjęcie działalności zakładu produkującego lub wprowadzającego żywność do obrotu wymaga zarówno powiadomienia sanepidu (wniosku o wpis do rejestru), jak i uzyskania zatwierdzenia lub warunkowego zatwierdzenia zakładu przez inspekcję sanitarną. Zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady5 – w celu zatwierdzenia zakładu inspektorzy sanepidu składają w nim wizytę. Zatwierdzenie zakładu do celów określonej działalności może nastąpić jedynie wtedy, gdy podmiot prowadzący przedsiębiorstwo paszowe lub żywnościowe wykaże, że spełnia odpowiednie wymagania prawa paszowego i żywnościowego, w szczególności wymogi higieniczne określone we wskazanym wyżej rozporządzeniu. Powiatowy Inspektor Sanitarny może udzielić warunkowego zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że zakład spełnia wszystkie wymagania w zakresie infrastruktury i wyposażenia. Bezwarunkowego zatwierdzenia dokonuje on w takim przypadku jedynie wtedy, gdy z nowej kontroli urzędowej zakładu, przeprowadzonej w ciągu trzech miesięcy od chwili udzielenia zatwierdzenia warunkowego, wynika, że zakład spełnia inne odpowiednie wymagania prawa paszowego lub żywnościowego. Jeżeli dokonano wyraźnego postępu, ale zakład nadal nie spełnia wszystkich odpowiednich wymagań, właściwy organ może przedłużyć urzędowe zatwierdzenie (zatwierdzenie warunkowe nie może przekraczać łącznie sześciu miesięcy).

 

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia ustanawia wyjątki w zakresie obowiązku uzyskania zatwierdzenia zakładu. Zgodnie z art. 63 ust. 2 tej ustawy zatwierdzenie nie jest wymagane w odniesieniu do:

 

 1. działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;
 2. urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności (urządzenia te muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację zakładu, w tym w szczególności informacjami obejmującymi imię, nazwisko, adres i numer telefonu albo nazwę, siedzibę, adres zakładu i numer telefonu);
 3. obiektów lub urządzeń ruchomych lub tymczasowych, uprzednio dopuszczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 4. gospodarstw agroturystycznych;
 5. podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;
 6. aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;
 7. sklepów zielarskich;
 8. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;
 9. producentów gazów technicznych na potrzeby podmiotów działających na rynku spożywczym;
 10. zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;
 11. zakładów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem;
 12. podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną.

 

Zakłady prowadzące działalność w powyższym zakresie mają jednak w dalszym ciągu obowiązek uzyskania wpisu do rejestru.

 

Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również zatwierdzenie lub warunkowe zatwierdzenie zakładu następuje zawsze na wniosek podmiotu działającego na rynku żywności (przedsiębiorcy). Wniosek taki powinien zawierać:

 

 1. imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer identyfikacyjny REGON, jeżeli taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
 3. numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
 4. określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
 5. określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

 

W przypadku zgłoszenia urządzeń dystrybucyjnych – do wniosku należy dołączyć wykaz tych urządzeń zawierający typ urządzenia, nazwę producenta i rok jego produkcji oraz datę uruchomienia. Urzędowe formularze wniosku o wpis do rejestru zakładów oraz wniosku o zatwierdzenie lokalu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej5. Wniosek powinien być złożony w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

 

Wpis do rejestru zakładów prowadzonego przez sanepid następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

 

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zobowiązany jest złożyć wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)

4 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE seria L z 2002 r. Nr 31, str. 1, z późn. zm.)

5 Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE seria L z 2004 r. Nr 165, str. 1, z późn. zm.)

6 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziewięć + V =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »