.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Powiadamianie właścicieli mieszkań przez spółdzielnię o planowanych remontach

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 25.05.2010

Czy spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do powiadomienia mnie jako właściciela wyodrębnionego mieszkania o planowanych remontach budynku i ich kosztach? Jeżeli tak, proszę podać, jakie przepisy o tym stanowią.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spółdzielnia mieszkaniowa sama z siebie na ma obowiązku informowania członków o planowanych remontach swoich zasobów czy ich kosztach.

 

Niemniej na podstawie art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1116) ma Pan prawo otrzymać – na swój wniosek – kopie uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

 

Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

Co więcej, dokumenty te winny zostać opublikowane na stronie internetowej spółdzielni.

 

Dodam, że plany remontów co do zasady uchwalane są przez zarząd (w formie uchwały).

 

Kosztami sporządzenia kopii wymienionych dokumentów zostanie obciążony wnioskodawca.

 

Warto też wiedzieć, iż zgodnie z art. 4 ust. 41 wyżej cytowanej ustawy „zarząd spółdzielni obowiązany jest prowadzić odrębnie dla każdej nieruchomości:

 

  1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni (chodzi tu o opłaty eksploatacyjne zwane potocznie czynszem),
  2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego przy czym ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości”.

 

Osoby zamieszkujące w danej nieruchomości powinni się z niej dowiedzieć:

 

  • ile wpłacili w danym okresie pieniędzy,
  • na jakie prace remontowe zostały wydane zgromadzone przez nich środki oraz
  • ile kosztowała zrealizowana inwestycja?

 

Do tych ewidencji również winien Pan mieć wgląd na miejscu na podstawie wyżej cytowanego art. 81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ewidencje te muszą być dostępne dla każdej osoby, która mieszka w spółdzielni i ponosi na jej rzecz opłaty.

 

Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, podlega karze grzywny od 20 zł do 5000 złotych (art. 273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Powyższy czyn jest wykroczeniem, o którym może Pan zawiadomić policję.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 6 =

09.11.2017

Witam,
za jaki okres spółdzielnia musi udostępnić wgląd do przychodów i wydatków z czynszów i funduszu remontowego?
Mieszkam w 40 letnim bloku, gdzie nigdy nie był przeprowadzony żaden remont. Spółdzielnia ma ten budynek w swoich zasobach od 17 lat. Udzielono mi odpowiedzi, że mam prawo wglądu w dokumenty, ale tylko 10 lat wstecz. Czy to prawda?

Joanna

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »