.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Poszukiwanie zabytków skarbów przy pomocy wykrywacza metalu - uzyskanie pozwolenia

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 29.02.2020

Ubiegam się o pozwolenie na poszukiwanie pamiątek przeszłości za pomocą wykrywacza metali w lasach państwowych oraz na terenach rolnych – takie nieprofesjonalne poszukiwanie skarbów. Jak można takie pozwolenie uzyskać, do kogo należy je skierować? Jak przygotować stosowny wniosek o takie pozwolenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poszukiwanie zabytków skarbów przy pomocy wykrywacza metalu - uzyskanie pozwolenia

Fot. Fotolia

Poszukiwania przy pomocy wykrywacza metalu według ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Jak słusznie Pan zauważył, procedury polskie nie są tak łatwe i bezproblemowe jak w Anglii. Kwestie uzyskania pozwolenie na prowadzenie badań poszukiwawczych przy pomocy wykrywacza metalu określone zostały w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Jeżeli chce Pan poszukiwać rzeczy „nieistotnych”, hobbistycznie, to może Pan to robić całkowicie samodzielnie i bez jakichkolwiek pozwoleń. Jedyne, o czym musi Pan pamiętać, to nie wchodzić na cudzy grunt bez zgody właściciela, jak i nie naruszać i nie niszczyć tych terenów. Jeżeli jednak chce Pan poszukiwać skarbów, będących zabytkiem lub znajdujących się na terenach uznawanych za zabytkowe, to jest tu już konieczne pozwolenie wymagane przepisami ustawy. Zezwolenie jest konieczne tylko na poszukiwanie w obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wolno swobodnie poszukiwać wykrywaczem metali miejsca niezabytkowe w rozumieniu prawa.

 

Tereny zabytkowe a poszukiwanie skarbów

Tak więc przed przystąpieniem do poszukiwań powinien Pan ustalić, czy teren, na którym chce Pan prowadzić badania, jest terenem zabytkowym. Dane te potwierdzi Pan u konserwatora zabytków terytorialnie właściwego dla miejsca poszukiwań. Terenem zabytkowym może być krajobraz kulturowy, układ urbanistyczny, ruralistyczny i zespół budowlany, cmentarz, park, ogród, czy też miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji.

 

Ustawodawca wyraźnie wskazuje w art. 36 pkt 12 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, iż pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania. Przywołana ustawa definiuje jednocześnie, co należy rozumieć pod pojęciem zabytku, jak i poszczególnych typów zabytków. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 

1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową;

2) zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

3) zabytek ruchomy – rzecz ruchomą, jej część lub zespół rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 1;

4) zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący  tym wytworem.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (dalej „rozporządzenie”) – wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków, czyli poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku.

 

Zgodnie z § 9 rozporządzenia: „Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

 

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych, a w odniesieniu do obszarów morskich współrzędnych geograficznych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;

3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia poszukiwań zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych;

4) uzasadnienie wniosku.”

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków zawiera ponadto imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania. Do wniosku dołącza się:

 

1) program poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych;

2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te działania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;

3) zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody. § 9 ust. 5).

Co zawiera pozwolenie na poszukiwanie zabytków i skarbów?

Zgodnie z § 19 rozporządzenia:

 

„1. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych zawiera:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie miejsca poszukiwania zabytków albo wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych dla punktów załamań obszaru badań lub środka obszaru w przypadku obszarów o małej powierzchni, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich współrzędnych geograficznych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;

3) zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków albo badań archeologicznych;

4) informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy;

5) wskazanie terminu ważności pozwolenia.

2. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków zawiera ponadto imię, nazwisko i adres osoby prowadzącej poszukiwania zabytków.”

 

Dodatkowo: „5. Pozwolenie na poszukiwanie zabytków może określać warunki polegające na obowiązku:

 

1) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków;

2) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w przypadku poszukiwania zabytków na polskich obszarach morskich również dyrektora urzędu morskiego, o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

3) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań.”

 

Na polskich obszarach morskich pozwolenie na podejmowanie działań wydaje dyrektor urzędu morskiego w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków właściwym dla miejsca siedziby urzędu morskiego.

 

Proszę ustalić, jaki konserwator jest właściwy dla terytorium, na którym chce Pan prowadzić poszukiwania, a następnie wejść na stronę tego konserwatora i pobrać wzór wniosku o udzielenie pozwolenia. Niestety, nie ma jednolitych wzorów i każdy urząd posiada własne druki.

 

Kary przewidziane za poszukiwanie zabytków i skarbów bez pozwolenia

Wszelkie przedmioty będące zabytkami archeologicznymi, pozyskane w wyniku poszukiwań, stanowią własność Skarbu Państwa.

 

Proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 111 ust. 1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

 

„1. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Ust. 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec:

1) przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;

2) przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia;

3) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty równowartości wyrządzonej szkody.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl