Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.11.2014

Czy w postępowaniu o wydanie elektronicznego nakazu zapłaty, gdzie powodem jest podmiot polski a pozwanym spółka mająca siedzibę we Francji, mogę skierować sprawę o zapłatę do sądu polskiego, mając na uwadze, że zapłata miała nastąpić na konto w polskim banku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie w sprawach europejskiego nakazu zapłaty uregulowane zostało w prawie polskim w Kodeksie postępowania cywilnego w art. 50515-50520. Pani pyta o sąd właściwy w takiej sprawie. W tej kwestii należy jednak przede wszystkim sięgnąć do przepisów unijnych. Art. 50515 K.p.c. stanowi, że sąd rozpoznaje sprawę w europejskim postępowaniu nakazowym, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach odrębnych. Tymi przepisami są: Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

 

Pierwsze z Rozporządzeń stanowi, że postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty ma zastosowanie do transgranicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj sądu lub trybunału. Przez sprawę transgraniczną należy rozumieć sprawę, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę. Rozporządzenie to ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem Danii. Nie ma ono zastosowania do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych, ani dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej. Z dalszej treści Rozporządzenia wynika, że właściwość sądu określa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, w szczególności Rozporządzenia (WE) nr 44/2001. Jeżeli jednak roszczenie dotyczy umowy zawartej przez konsumenta w celu, który można uznać za niezwiązany z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, i w przypadku gdy konsument jest stroną pozwaną, właściwe są wyłącznie sądy państwa członkowskiego, w którym strona pozwana ma miejsce zamieszkania.

 

Zatem właściwości sądu dla sytuacji, którą Pani opisała należy poszukiwać w Rozporządzeniu 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Podstawową zasadą jest wykonywanie jurysdykcji przez państwo członkowskie, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania, bez względu na jego obywatelstwo. Miejsce zamieszkania określa się zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, w którym sprawa jest wnoszona do sądu. Jeżeli strona nie ma miejsca zamieszkania w państwie członkowskim, którego sądy rozpoznają sprawę, sąd w celu ustalenia, czy strona ma miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim, stosuje prawo tego państwa członkowskiego. W przypadku osób prawnych i spółek miejscem zamieszkania jest państwo, w którym znajduje się ich statutowa siedziba, główny organ zarządzający lub główne przedsiębiorstwo.

 

Innymi słowy z podstawowych reguł wynika, że w przypadku przez Panią opisanym nie można by było pozwać francuskiej spółki przed sąd polski. Jednak omawiane Rozporządzenie niezależnie od ogólnej zasady dotyczącej jurysdykcji wprowadza wyjątki i w pewnych okolicznościach pozwany może być pozywany przed sądy innego państwa członkowskiego. W Rozporządzeniu określono takie obszary jurysdykcji: jurysdykcja szczególna lub wyłączna, jak również jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia, umów zawartych pomiędzy konsumentami oraz jurysdykcja dla indywidualnych umów o pracę. Specjalna jurysdykcja sądów obejmuje między innymi sprawy, w których przedmiotem postępowania jest umowa: według ogólnej zasady tego typu sprawy będą rozpatrywane przez sądy miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane lub miało być wykonane.

 

Za miejsce wykonania zobowiązania uznaje się, że miejscem wykonania zobowiązania jest:

– w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych – miejsce w Państwie Członkowskim, w którym rzeczy te zgodnie z umową zostały dostarczone albo miały zostać dostarczone;

– w przypadku świadczenia usług – miejsce w Państwie Członkowskim, w którym usługi zgodnie z umową były świadczone albo miały być świadczone.

 

Zgodnie z zasadami europejskiego prawa kontraktowego w przypadku formy bezgotówkowej miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce, gdzie prowadzony jest rachunek bankowy wierzyciela.

 

Z powyższego należy wnosić, że w przypadku przez Panią opisanym, możliwe jest złożenie pozwu przeciwko francuskiej spółce w sądzie polskim.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 4 =

»Podobne materiały

Europejski nakaz zapłaty

Chcę starać się o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, aby odzyskać zaległą należność od niemieckiego kontrahenta. W jakiej walucie domagać się nakazu – wystawiałem faktury w euro, przeliczane w Polsce na złotówki. Jaki kurs muszę zastosować – z dnia wystawienia faktury czy upływu termi

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od 3 miesięcy zalegam ze spłatą kredytu w banku i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Powinnam wpłacić całą kwotę w ciągu 14 dni lub wnieść w tym terminie sprzeciw do sądu. Jak wygląda moje prawo do wniesienia sprzeciwu?

Spłacony kredyt a nakaz zapłaty po 10 latach

W 2000 r. wziąłem kredyt, który spłaciłem. Niestety założono mi obecnie – w 2010 roku! – sprawę o niespłacenie kredytu w całości. Jak udowodnić, że spłaciłem kredyt? Bank, w którym zaciągnąłem kredyt, już nie istnieje. Proszę o pilną odpowiedź.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »