.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postępowanie upominawcze i nakaz zapłaty za stare rachunki

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 13.02.2012

Dostałem z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym za abonament od dostawcy telewizji cyfrowej z 2001 r. Czy powinienem zgłosić sprzeciw, czy zgodzić się na rozłożenie długu na raty? Dodam, że mam trudną sytuację materialną.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nakaz zapłaty zasądza od Pana na rzecz dostawcy telewizji cyfrowej jedynie należność wynikającą z faktury pochodzącej z roku 2001, to jest wysoce prawdopodobne, że dług ten uległ już przedawnieniu. Powinien Pan koniecznie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 117 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu”. „Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia (art. 117 § 2 K.c.).

 

„Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata” (art. 118 K.c.). „Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną” (art. 119 K.c.).

 

„Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne” (art. 120 § 1 K.c.). W Pańskiej sprawie wymagalność roszczenia powstała w dniu następującym po dniu, w którym był Pan obowiązany dokonać terminowej wpłaty i uregulować należność abonamentową za korzystanie z telewizji cyfrowej.

 

Jeśli roszczenie stało się wymagalne w roku 2001, dostawca telewizji cyfrowej – jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą – miał czas do roku 2004, aby wystąpić z żądaniem uregulowania zaległości.

 

Z opisu stanu faktycznego nie wynika, aby doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia roszczenia. Wcześniej nie zostało bowiem wydane żadne orzeczenie sądowe, nie była wszczęta żadna sprawa sądowa o to roszczenie ani nie uznawał Pan roszczenia operatora (np. na piśmie), obejmującego należność wynikającą ze spornej faktury. Zobowiązanie jest więc przedawnione. Zastrzegam, że jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych okoliczności miała miejsce, może mieć to wpływ na to, iż aktualnie należność jeszcze nie uległa przedawnieniu. Przykładowo, wystąpienie z wnioskiem o rozłożenie na raty jest uznaniem długu, przerywającym bieg terminu przedawnienia (jeśli zostało dokonane przed upływem terminu przedawnienia).

 

Zgodnie z treścią art. 123 § 1 K.c. „bieg przedawnienia przerywa się:

 

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji”.

 

Do przerwania biegu terminu przedawnienia nie wystarczy samo skierowanie wezwania do zapłaty, konieczne jest wystąpienie przez wierzyciela na drogę sądową poprzez skuteczne wniesienie prawidłowego od strony formalnej pisma procesowego (pozwu).

 

Jeśli roszczenie jest przedawnione, wierzyciel może nadal go dochodzić, a sąd może wydać orzeczenie zasądzające. Dłużnik ma jednak prawo powołać się na upływ terminu przedawnienia, odmawiając zaspokojenia roszczenia, korzystając – w tym wypadku – ze środków procesowych zaskarżenia orzeczenia.

 

Przedawnienia zobowiązania sąd nie bierze po uwagę z urzędu, a jedynie na zarzut, zgłoszony w odpowiednim terminie w procesie cywilnym (w więc np. w sprzeciwie od nakazu zapłaty). Nawet jeśli sąd widzi, że doszło do przedawnienia, bez zarzutu dłużnika nie może oddalić powództwa czy kierować sprawy do zwykłego postępowania, odmawiając wydania nakazu zapłaty. Zarzut przedawnienia z Pańskiej strony nie musi być udokumentowany, to wierzyciel będzie musiał udowodnić ewentualnie, że przedawnienie nie nastąpiło.­

 

Nie trzeba w żaden sposób uzasadniać chęci skorzystania z zarzutu przedawnienia. Nie musi Pan powoływać się na sytuację rodzinną, gdyż przysługuje Panu pełne prawo odmowy zaspokojenia zasądzonej należności. Z kolei zapłata przedawnionego długu powoduje, że nie można już żądać później zwrotu spełnionego świadczenia, z powołaniem się na przedawnienie (art. 411 pkt 3 K.c.).

 

Jeśli nakaz zapłaty został wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, sugeruję wnieść sprzeciw tradycyjną drogą. Wniesienie sprzeciwu drogą elektroniczną spowoduje, że od tej pory wszystkie doręczenia i cała komunikacja z e-sądem będzie następować także w drodze elektronicznej.

 

Jeśli pozew wniesiony byłby na urzędowym formularzu, to i wniesienie sprzeciwu wymagałoby zachowania również tej formy. Formularze dostępne są w siedzibach sądów rejonowych i na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl).

 

Prawidłowe wniesienie sprzeciwu spowoduje, że nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej (a więc np. w całości), sąd wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi, w ten sposób następuje przekazanie sprawy do normalnego trybu rozpoznania, gdzie sąd wydaje już wyrok. Skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia w odpowiednim terminie doprowadzi więc do oddalenia pozwu.

 

Brak zaskarżenia nakazu zapłaty w terminie spowoduje, że stanie się on prawomocny i będzie wywierał takie skutki, jak wyrok. Powód będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i skierować wniosek o wszczęcie egzekucji. Będzie miał na to 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia (art. 125 § 1 K.c.).

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą prawną, to informuję, iż za dodatkową opłatą istnieje możliwość zlecenia sporządzenia określonego pisma procesowego, a także reprezentacji sądowej. 

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl