Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie przed rzecznikiem konsumentów

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 24.03.2014

Rzecznik konsumentów to wyznaczany na poziomie samorządu powiatowego organ ochrony konsumentów. Można powiedzieć, że stanowi on pomoc pierwszego kontaktu dla konsumentów, który znaleźli się w sporze z przedsiębiorcą.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów mają przede wszystkim kompetencje doradcze, posiadają też możliwość kierowania wystąpień do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski. Ponadto przysługują im także uprawnienia procesowe.

 

Podstawa prawna działania rzecznika konsumentów, właściwość

 

Rzecznicy konsumentów działają na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów1, zgodnie z którą wykonują zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. W zależności od tego, gdzie zamieszkuje konsument, może on zwrócić się o pomoc bądź do powiatowego rzecznika konsumentów, powołanego przez starostę powiatowego, bądź też do miejskiego rzecznika konsumentów, którego powołuje prezydent miasta (możliwe jest powołanie jednego rzecznika dla kilku powiatów i miast na prawach powiatów). Różnica pomiędzy tymi organami dotyczy właściwie tylko nazewnictwa i związana jest ze statusem jednostki samorządu terytorialnego, która go powołuje. Nie ma natomiast wpływu na uprawnienia rzeczników. Zarówno powiatowi, jak i miejscy rzecznicy mają te same zadania i posiadają te same uprawnienia.

 

Zadania rzecznika konsumentów

 

Zgodnie z art. 42 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do zadań rzecznika konsumentów należy w szczególności:

 

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 

Jak widać, rzecznikom konsumentów przysługują przede wszystkim uprawnienia doradcze, które realizuje on zarówno poprzez udzielanie porad ustnych, jak i pisemnych. Ważnym instrumentem przysługującym rzecznikowi jest też wystąpienie do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Takie wystąpienie rzecznik może skierować w szczególności w indywidualnej sprawie. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.

 

Ponadto rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. W tym zakresie rzecznikowi przysługują, zgodnie z art. 633 Kodeksu postępowania cywilnego2, uprawnienia analogiczne do uprawnień prokuratora w procesie cywilnym, a więc również prawo zaskarżania orzeczeń sądowych, od których służy środek odwoławczy.

 

Zaznaczyć należy, że do wytoczenia przez rzecznika powództwa na rzecz konsumenta nie jest wymagane udzielenie pełnomocnictwa. Wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, rzecznik konsumentów powinien ją wskazać w pozwie. Konsumenta o wytoczeniu powództwa na jego rzecz zawiadamia sąd, doręczając mu odpis pozwu i informując, że może on wstąpić do sprawy w charakterze powoda.

 

Nawet w przypadku gdy rzecznik konsumentów nie bierze udziału w sprawie przed sądem, nie zawsze pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie. Może on w takiej sytuacji przedstawiać sądowi istotne dla sprawy poglądy, które jego zdaniem powinny znaleźć odzwierciedlenie w wyroku.

 

Skutki działania rzecznika dla przedsiębiorców

 

Ustawodawca chroni pozycję rzeczników reprezentujących konsumentów w sporach z przedsiębiorcami, w szczególności poprzez zobowiązanie tych drugich do udzielania odpowiedzi na wystąpienia. Zgodnie z art. 114 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów naruszenie obowiązku udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny, nie mniejszej niż 2000 zł. Udzielenie odpowiedzi powinno nastąpić w terminie wskazanym przez rzecznika. Oskarżycielem publicznym w przypadku popełnienia tego wykroczenia jest sam rzecznik konsumentów.

 

Ponadto rzecznicy konsumentów mogą kierować do sądów wnioski o ukaranie przedsiębiorców będących sprawcami wykroczeń także w przypadku naruszenia innych przepisów, które związane są z ochroną konsumentów.

 

 

 

 

______________________

1 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późna. zm.)

2 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 24.03.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki