Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie po utracie dowodu osobistego i prawa jazdy

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 20.05.2016

Na stacji kolejowej utraciłem portfel ze wszystkimi dokumentami. Nie wiem, czy portfel mi wypadł, czy został skradziony. Telefonicznie zastrzegłem w banku wszystkie dokumenty, jakie miałem w portfelu (dowód osobisty, prawo jazdy i karty kredytowe). Następnego dnia udałem się na policję, aby zgłosić utratę. Okazało się, że w miasteczku oddalonym od mojej stacji o ok. 100 km znalazły się moje dokumenty. Pojechałem tam i rzeczywiście odebrałem wszystkie moje dokumenty (zginał tylko sam portfel i pieniądze). W tej sytuacji zastanawiam się, co dalej robić. Jeżeli ktoś je skserował i posłuży się kserówkami do wzięcia kredytu, to może lepiej ich nie odblokowywać i wyrobić nowe. Ale przy wyrabianiu muszę podać powód, a podanie zagubienia nie jest już prawdą. Czy dużo ryzykuję, jeżeli je odblokuję? Ostatecznie zgłoszenia na policję nie zdążyłem zrobić, więc nie mam dowodu, że nie były w moim posiadaniu przez dobę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokumenty zostały utracone i nie ma Pan wiedzy na temat ich losu podczas tych kilkunastu godzin. Z tego względu sugerowałabym ich wymianę i zgłoszenie zagubienia. Może Pan podać, mimo ich odnalezienia, jako powód ich utratę – w ciągu kilkunastu godzin nie był Pan w ich posiadaniu. Dokumenty oczywiście należało będzie zniszczyć.

 

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie tego dokumentu w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Wtórnik dokumentu prawa jazdy jest wydawany przez starostę na wniosek osoby zainteresowanej za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

 

W przypadku odzyskania utraconego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić go do właściwego starosty (Prezydenta Miasta).

 

Prawo o ruchu drogowym1:

 

„Art. 100a.

1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej »ewidencją«.

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej »uprawnieniami«.

 

Art. 100b. 1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych: (…)

10) dotyczące:

a) zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,

b) cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

c) utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia, (…)”.

 

Dopiero od 1 stycznia 2016 r.* wejdzie w życie zmiana Prawa o ruchu drogowym, na mocy której w ewidencji wprowadzać się będzie dane o dniu utraty dokumentu i dniu jego odzyskania. Taki zapis pozwoli na stwierdzenie luki w czasie posiadania dokumentu, jednak bez konieczności jego wymiany. W chwili obecnej przepis ten jeszcze nie obowiązuje.

 

Co do utraty dowodu osobistego, należy posłużyć się przepisami ustawy o dowodach osobistych2.

 

„Art. 2. 1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają: (…)

4) utrata dowodu osobistego – brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego; (…)”.

 

„Art. 46. 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza; (…)”.

 

„Art. 47

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie”.

 

„Art. 54. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w rozporządzeniu: (…)

6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego, (…).”

 

Zgodnie z Rozporządzeniem3, o którym mowa w ustawie o dowodach osobistych:

 

„§ 24. 1. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego, o którym mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych — odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługującym organ gminy lub w urzędzie konsularnym.

(…)

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej. Zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego.”

 

§ 25. 1. Organ gminy lub konsul powiadomieni o utracie dowodu osobistego, w trybie określonym w § 24, ustalają zgodność danych posiadacza utraconego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych, innym dokumencie tożsamości, a gdy nie jest to możliwe — w innych dokumentach ze zdjęciem, a jeśli posiadacz utraconego dowodu osobistego nie posiada żadnego dokumentu — na podstawie oświadczenia zawiadamiającego.

2. Organ gminy lub konsul wydaje osobie zawiadamiającej wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zawierające dane identyfikacyjne podane przez zawiadamiającego oraz wzmiankę o podstawie ustalenia tożsamości.”

 

 

 

 

--------------------------------

* Opis sprawy z maja 2015 r.

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2009 r. Nr 47, poz. 384)

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - dwa =

»Podobne materiały

Co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni”?

Proszę o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie „zajęcie pasa jezdni” dla wykonania kanalizacji. Jak i do kiedy powinny być naliczane opłaty? Raz należy płacić do momentu wykonania podbudowy pod asfalt, raz do wykonania powierzchni asfaltowej – czy są jakieś normy?  

 

Ustawa o broni i amunicji – posiadanie broni gazowej i obowiązek jej rejestracji

Od 1993 roku posiadam rewolwer gazowy, na który mam wystawione przez KWP pozwolenie bezterminowe. Od wielu lat nie jest on mi do niczego potrzebny, leży zamknięty w sejfie. Zastanawiam się, w jaki sposób zwrócić się do KWP i wręcz oddać ten gazowiec bez narażania się na jakikolwiek zarzut postępowan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »