Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie nakazowe a upominawcze

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.04.2014

Postępowania nakazowe i upominawcze często są uważane za tożsame, ponieważ w obydwu z nich może zostać wydany nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, czyli bez przeprowadzania rozprawy. Należy jednak zauważyć, że zupełnie inne są podstawy zastosowania każdego z tych postępowań.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie nakazowe

 

Zgodnie z art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego1 nakaz zapłaty zostaje wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych, a okoliczności uzasadniające dochodzone żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu:

 

 1. dokumentem urzędowym;
 2. zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem;
 3. wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu;
 4. zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

 

Sąd wydaje również nakaz zapłaty w szczególności:

 

 1. przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. Jednak w razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu;
 2. jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 

Postępowanie upominawcze

 

Postępowanie upominawcze zgodnie z art. 498-499 Kodeksu postępowania cywilnego może zostać zastosowane i zakończyć się wydaniem nakazu zapłaty, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a według treści pozwu:

 

 1. roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne;
 2. przytoczone okoliczności nie budzą wątpliwość;
 3. zaspokojenie roszczenia nie zależy od świadczenia wzajemnego;
 4. miejsce pobytu pozwanego jest znane i doręczenie mu nakazu może nastąpić w kraju.

 

Różnice i podobieństwa w postępowaniu nakazowym i upominawczym

 

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uzależnione jest więc od posiadania ściśle określonych rodzajów dokumentów na potwierdzenie wysuwanych przez powoda roszczeń. Postępowanie upominawcze nie wymaga natomiast szczególnej dokumentacji roszczenia, a wydanie nakazu jest uzależnione w szczególności od przekonania sądu o zasadności żądań i nieposiadania przez sąd żadnych wątpliwości. Należy zaznaczyć, że przedmiotem postępowania upominawczego może być tylko roszczenie pieniężne, podczas gdy postępowanie nakazowe może dotyczyć również świadczenia innych rzeczy zamiennych.

 

W obydwu postępowaniach, jeżeli nie istnieją podstawy do wydania nakazu zapłaty, sąd wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

 

Możliwości wzruszenia przez pozwanego wydanego nakazu zapłaty są podobne w obydwu postępowaniach. W przypadku nakazu wydanego w postępowaniu nakazowym pozwany może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu wnieść zarzuty od nakazu, natomiast w przypadku postępowania upominawczego – w tym samym terminie może on wnieść sprzeciw. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie zarówno zarzutów, jak i sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

 

W przypadku postępowania nakazowego skierowanie roszczenia wzajemnego w związku z wniesieniem zarzutów jest niedopuszczalne, a do potrącenia mogą być przedstawione jedynie wierzytelności udowodnione takimi dokumentami, jakie wymagane są do wydania nakazu zapłaty.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.04.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII plus 9 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki