Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie likwidacyjne spółki z o.o.

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 21.11.2013

Spółka we właściwym terminie złożyła w sądzie wniosek o upadłość z układem. Sąd oddalił na podstawie opinii tymczasowego nadzorcy wniosek z uwagi na brak wiarygodnego programu naprawczego, klasyczne postępowanie likwidacyjne jest niemożliwe z powodu braku wystarczających środków na jego przeprowadzenie. Jedynym majątkiem spółki jest nieruchomość obciążona hipoteką (bank i urząd). Spółka prawie nie ma dochodów, ale dochodzi w sądzie swoich wysokich wierzytelności. Jak więc zakończyć działalność spółki, skoro nie możemy jej dalej prowadzić? Co zrobić, gdy majątek firmy nie pokrywa jej długów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety takie sytuacje się zdarzają i chyba najprościej byłoby zgłosić ponownie wniosek o ogłoszenie upadłości spółki celem chociażby próby uchronienia członków zarządu przed powództwami opartymi na treści art. 299 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) i konsekwencjami zastosowania przez organy podatkowej art. 116 Ordynacji podatkowej.

 

Art. 299 stanowi bowiem, że „jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

 

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy lub że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

 

Podobnie stanowi art. 116 Ordynacji podatkowej.

 

Wnioski o upadłość oczywiście mogą być składane wielokrotnie. Pan wskazał, iż sąd oddalił wniosek o upadłość układową na podstawie opinii tymczasowego nadzorcy sądowego z uwagi na brak wiarygodnego programu naprawczego (w tej sytuacji plan naprawczy można zmienić, niejako uwiarygodnić), zaś likwidacyjną z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie postępowania (tutaj wychodzi się z opresji niestety najczęściej tak, że zapewnia się te kwoty poprzez ich wpłatę na konto spółki z majątków prywatnych).

 

Wiem, że to zapewne Pana nie pociesza, ale upadłość, jeżeli się uda ją przeprowadzić, powoduje ustanie bytu spółki.

 

Generalnie możliwością takiego globalnego dogadania się z wierzycielami jest też postępowanie naprawcze, ale ono dotyczy przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością, a nie niewypłacalnych, więc tylko tak przy okazji o tym wspominam.

 

Ale wracając do Pana pytania, tak naprawdę prawo nie przewiduje zbyt wielu możliwości ustania bytu prawnego spółki z o.o. Co do zasady art. 270 stanowi, że „rozwiązanie spółki powodują:

 

 1. przyczyny przewidziane w umowie spółki,
 2. uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,
 3. ogłoszenie upadłości spółki,
 4. inne przyczyny przewidziane prawem”.

 

Aczkolwiek niestety rozwiązanie spółki polega na zakończeniu jej bytu prawnego po:

 

 1. przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, więc poza samą przyczyną należy jeszcze przeprowadzić cały proces likwidacji spółki (tak też wyrok sądu WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 277/08 dopiero ustanie bytu prawnego Spółki (rozwiązanie, likwidacja) i wykreślenie jej z Krajowego Rejestru Sądowego spowoduje, że przestanie być ona przedsiębiorcą) lub
 2. po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego zakończonego upadłością spółki.

 

Ponieważ jest mowa o niewypłacalności spółki, to wyjaśnię, że zgodnie z art. 246 K.s.h. wspólnicy mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki w trybie art. 233 K.s.h., jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego  i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd wręcz jest zobowiązany zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (por. komentarz do art. 233 K.s.h.).

 

Podstawy do rozwiązania spółki przewiduje jeszcze art. 271 K.s.h., zgodnie z nim „sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

 

 1. na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki,
 2. na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu”.

 

W Pana sytuacji to nie ma jednak zastosowania, więc nie kontynuuję tego wątku.

 

Ewentualnie wydaje się, że w Pana sytuacji można rozważyć po prostu likwidację spółki według procedur opisanych w art. 272–290 K.s.h. Dodam w tym kontekście, że Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne wykreślenie z rejestru spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce (wyrok SN z 18 grudnia 1996 r., sygn. akt I CKN 20/96). Z ostrożności wyjaśnię też, że w wyroku z 6 kwietnia 2006 r. sygn. akt I ACa 1116/05, Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że likwidacja spółki z o.o., a w konsekwencji jej wykreślenie z rejestru skutkujące utratą bytu prawnego, nie powoduje wygaśnięcia jej zobowiązań; zobowiązania te mogą być dochodzone od dłużników odpowiadających za nie z tytułu udzielonych zabezpieczeń czy poręczeń, więc jeśli Pan poręczył za zobowiązania banku z tytułu kredytu (myślę, że skoro nieruchomość jest przedmiotem hipoteki banku, to tak było), to i tak będzie Pan odpowiadał za te długi – niestety.

 

Jeszcze takim jednym, wprost niewskazanym w przepisach prawa sposobem na poradzenie sobie z tego rodzaju kłopotami na przyszłość jest sprzedaż udziałów w spółce na rzecz innych podmiotów i zmiana członków zarządu, ale za zobowiązania istniejącej niestety będzie odpowiadał aktualny zarząd – to muszę dookreślić. Możliwe jest też wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki do innej spółki, połączenie jej z inną spółką w trybie art. 492 K.s.h. W myśl tego przepisu „połączenie może być dokonane:

 

 1. przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),
 2. przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)”.

 

Jak stanowi art. 493 K.s.h., skutek będzie ten sam, bo spółka w efekcie zostanie wykreślona z rejestru.

 

„Art. 493. § 1. Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

 

§ 2. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, z uwzględnieniem art. 507.

 

§ 3. Wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jeżeli takie podwyższenie ma nastąpić, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmowanej.

 

§ 4. Wykreślenie spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki nie może nastąpić przed dniem wpisania do rejestru nowej spółki.

 

§ 5. Wykreślenie z rejestru, o którym mowa w § 3 i § 4, następuje z urzędu”.

 

Na rynku jest dużo ofert „nabycia zadłużonych spółek”; przedsiębiorstwo w myśl art. 551 Kodeksu cywilnego można zbyć, wiec jest to czynność jak najbardziej zgodna z prawem, więc ma Pan taką możliwość zakończenia w ten sposób prowadzenia tej spółki.

 

Tak więc reasumując, połączenie, zbycie spółki w dowolnej formie albo sprzedaż udziałów i zmiany w zarządzie też mogłyby stanowić jakieś wyjście z Pana sytuacji, proszę zatem może zorientować się w tego rodzaju ofertach, ale niestety istniejących długów to nie umorzy, aczkolwiek z pewnością nie będzie Pan musiał utrzymywać sztucznie na rynku tej spółki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 minus dziesięć =

»Podobne materiały

Jak zlikwidować spółkę z o.o.?

Jak zlikwidować spółkę z o.o., która nie działa już od sześciu lat (deklaracje podatkowe tzw. zerowe)? Majątek spółki wynosi zero, spółka nie ma na koncie środków do przeprowadzenia postępowania sądowego, rozwiązanie spółki jest więc formalnością.

 

Zamknięcie spółki z o.o. – jak do niego doprowadzić?

Mam 50% udziałów w spółce z o.o. Dotąd spisaliśmy tylko umowę, spółka nie jest wpisana do KRS, nie prowadzi działalności. Jak zamknąć (rozwiązać) taką spółkę? Jak ewentualnie przejąć drugie 50% udziałów (zmiana aktu notarialnego), a później wpisać firmę w KRS? Może lepiej postąpić jakoś inaczej?

 

Rozwiązanie spółki z o.o. w organizacji

W ostatnim miesiącu powstała spółka z o.o. w organizacji. Spółka nie została zgłoszona do KRS-u, nie wystąpiono także o nadanie numerów REGON i NIP. Spółka nie zaciągnęła żadnych zobowiązań finansowych, właściwie nie rozpoczęła działalności. Wspólnicy chcą rozwiązać obowiązującą umowę spółki, po czy

 

Likwidacja dwóch spółek z o.o. (matki i córki)

Jak zlikwidować dwie spółki (kapitałem początkowym drugiej spółki jest procent udziałów w pierwszej spółce), które nie działają od 2004 r. oraz nie są przekształcone według Kodeksu spółek handlowych? Niedawno zmarł główny udziałowiec spółki.

 

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Czy jest możliwe zawieszenie działalności spółki z o.o. w sytuacji, gdy posiada ona samochód w leasingu? Do zakończenia umowy leasingowej pozostał jeszcze rok, ale niestety spółka obecnie jest w fatalnej sytuacji finansowej. Słyszałem, że można zawiesić działalność, o ile spółka nie zatrudnia pracow

 

Spółka z o.o. w trakcie upadłości likwidacyjnej

Jako osoba fizyczna zawarłam ze spółką z o.o. umowę pożyczki. Spółka jednak po okresie umownym nie wywiązała się ze swoich zobowiązań, a jej prezes został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. Od tego momentu spółka w ogóle nie posiadała zarządu. Umowa pomiędzy mną – inwestorem, a spółką p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »