.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie gospodarcze

Postępowanie gospodarcze to postępowanie między dwoma firmami. Postępowanie gospodarcze jest regulowane odrębnymi przepisami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o postępowaniu gospodarczym, zadaj pytanie naszym prawnikom.

 Zgodnie z art. 217 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne oraz zgłaszać wnioski dowodowe do momentu zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji. Przepis ten daje więc stronom postępowania szeroką możliwość powoływania nowych faktów i dowodów aż do zamknięcia rozprawy. Stosowanie tego artykułu w postępowaniu gospodarczym jest jednak wyłączone, a to z racji na treść przepisu art. 479¹² K.p.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem, powód jest obowiązany już w pozwie podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Przepis ten (wraz z art. 47914 § 2 K.p.c, o którym będzie jeszcze mowa) jest źródłem prekluzji dowodowej w postępowaniu gospodarczym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Wyjątek dotyczy spraw opisanych w punkcie 2 art. 5051 K.p.c. W sprawach tych bowiem nie obowiązuje granica 10 tys. zł (natomiast tak jak w postępowaniu zwykłym obowiązuje kwota 75 tys. zł lub 100 tys. zł w sprawach gospodarczych, jako górna granica właściwości sądu rejonowego).     Problem nakładania się postępowań

Postępowanie uproszczone może być prowadzone w sprawach pomiędzy osobami fizycznymi, prawnymi, jak również z udziałem przedsiębiorców, pracowników i pracodawców. Brak więc tutaj rozróżnienia ze względu na podmioty mogące z niego skorzystać. Nie ma więc przeszkód, aby w postępowaniu uproszczonym mogły być rozpoznawane sprawy pracownicze czy gospodarcze.

W związku z powyższym trzeba zauważyć, że w praktyce dochodzi dość często do swego rodzaju wzajemnego nakładania się na siebie różnych postępowań odrębnych. Można więc wyobrazić sobie sytuację, kiedy w ramach jednego postępowania będziemy mieli do czynienia zarówno z postępowaniem gospodarczym (spór między dwoma przedsiębiorcami), nakazowym (powód dysponuje dowodami wymienionymi w art. 485 § 1 K.p.c.), jak i uproszczonym (roszczenie z umowy w wysokości do 10 tys. zł).    Przeczytaj pełną treść

 

 Koniec postępowania gospodarczego Do najistotniejszych zmian zawartych w nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego należy likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych (czyli sporach między przedsiębiorcami) i poddanie tych spraw tym samym regułom procesowym, które obowiązują w zwykłych sprawach cywilnych. Obecnie obowiązujące przepisy o postępowaniu gospodarczym nakładają na strony postępowania wyższe wymagania niż w zwykłych sprawach cywilnych. Bardzo często wymogom tym nie są w stanie sprostać mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej. W efekcie o wygraniu sprawy gospodarczej często decydują względy formalne, głównie związane z tym, czy strona zgłosiła swoje wnioski dowodowe we właściwym czasie. Mimo likwidacji postępowania w sprawach gospodarczych zostaną zachowane sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. Uznano bowiem, że celowe jest wykorzystanie dotychczasowej specjalizacji sędziów sądów gospodarczych przy rozpoznawaniu tych spraw.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Obowiązek dołączenia do pozwu w postępowaniu gospodarczym odpisu reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania
Autor omawia obowiązki formalne, jakie ciążą na powodzie w postępowaniu gospodarczym. Jeśli przedsiębiorca drogą sądową chce dochodzić od dłużnika należnych mu roszczeń, nie może zapomnieć o takich wymogach proceduralnych jak dołączenie odpisu reklamacji czy wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania. Czy faktura jest takim dokumentem? – odpowiedź na to pytanie i na wiele innych znajdą Państwo w tekście.

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym
Artykuł omawia zagadnienia związane z właściwością ustawową, umowną oraz delegacyjną.(Postępowanie gospodarcze)

Nieprawomocny wyrok sądu I instancji tytułem zabezpieczenia w sprawach gospodarczych
Zasadniczym celem wymienionej w tytule instytucji jest zabezpieczenie majątkowych interesów uprawnionego – którego roszczenia zostały uwzględnione przez sąd pierwszej instancji – przed niekorzystnymi zmianami w majątku zobowiązanego (np. wyzbywaniem się majątku).

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl