.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postępowanie celne w sprawie naliczenia zaległej akcyzy za samochód – jak się bronić?

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 18.11.2011

Sprowadziłem z zagranicy Volkswagena Transportera. Z papierów szwedzkich wynikało, że jest to samochód ciężarowy do wożenia towarów. Zrobiłem przegląd na stacji kontroli pojazdów, wykonałem tłumaczenia na język polski. W urzędzie skarbowym i urzędzie celnym nie było żadnych opłat. Teraz, po roku, wzywają mnie do złożenia wyjaśnień – urząd celny prowadzi postępowanie i mówi co innego niż wcześniej. Jak to wygląda w świetle prawa, co mnie czeka i jak się bronić? Nadmieniam, że niedawno samochód został przebudowany (dokupione zostały siedzenia, zdemontowana ściana grodziowa), wykonano dodatkowy przegląd na przebudowę, zarejestrowano samochód jako osobowy. Na wszystko są dokumenty opieczętowane przez wydział komunikacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uwaga ogólna

 

Od dnia 1 września 2010 roku ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zmianą, dalej zwana: „ustawą akcyzową”) została znowelizowana – także w zakresie opodatkowania tym podatkiem samochodów osobowych. Dla analizowanego stanu faktycznego nie ma to znaczenia, gdyż liczy się stan prawny z daty powstania obowiązku podatkowego w akcyzie, a ten, jeśli w ogóle powstał, to bez wątpienia przed dniem 1 września 2010 roku. Zatem niniejsza opinia nie uwzględnia zmian w ustawie akcyzowej, które weszły w życie w dniu 1 września 2010 roku.

 

Zakres przedmiotowy opodatkowania akcyzą samochodów osobowych

 

Podatek akcyzowy jest, w przeciwieństwie do podatku od towarów i usług, selektywnym podatkiem konsumpcyjnym. VAT jest bowiem powszechnym podatkiem konsumpcyjnym, a więc podatkiem należnym co do zasady od wszystkich towarów i usług. Z kolei akcyza jest podatkiem należnym tylko od niektórych towarów uznawanych za wyroby akcyzowe oraz od samochodów osobowych. To jest pierwsza przesłanka podlegania danego stanu faktycznego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

 

Drugą jest wykonanie określonej czynności podlegającej opodatkowaniu z udziałem wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. Te czynności, w przypadku samochodów osobowych, to:

 • import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego, 
 • sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po pierwszej sprzedaży, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Podatek akcyzowy należny z tytułu określonych czynności mających za przedmiot samochód osobowy jest podatkiem jednofazowym, a więc należnym tylko na jednym etapie obrotu (warunek: rejestracja pojazdu na terytorium RP). Zasada jednofazowości polega na tym, że jeżeli w stosunku do samochodu osobowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

 

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, należy, w dalszej części opinii, wyjaśnić obie przesłanki podlegania danego stanu faktycznego opodatkowaniu akcyzą. Przesłanka polegająca na wykonaniu określonych czynności podlegających opodatkowaniu zasadniczo nie budzi większych wątpliwości. Wątpliwości, i to te o znaczeniu podstawowym, budzi natomiast druga z przesłanek, a więc wyrób traktowany jako podlegający opodatkowaniu. W analizowanym przypadku będzie to samochód osobowy. Tylko takie bowiem auto podlega opodatkowaniu akcyzą. Zatem, dla jak najbardziej precyzyjnego ustalenia faktu podlegania danej czynności z udziałem określonego pojazdu opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, konieczna jest znajomość definicji samochodu osobowego ustalonej dla potrzeb akcyzy.

 

Samochód osobowy jako przedmiot opodatkowania akcyzą

 

Pojęcie „samochód osobowy” jako przedmiot opodatkowania akcyzą posiada swoją definicję legalną w art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem skuterów śnieżnych o kodzie CN 8703 10 11, pojazdów typu meleks o kodzie CN 8703 10 18 oraz pojazdów typu quad o kodzie CN 8703 10 18”.

 

Z powyższego przepisu wyraźnie wynika, że definicja samochodu osobowego dla potrzeb podatku akcyzowego jest definicją ustaloną wyłącznie dla potrzeb podatku akcyzowego. Definicja ta jest specyficzna, dlatego że opodatkowaniu akcyzą podlegają pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż uwzględnione w pozycji CN 8702).

 

W tym miejscu należy się zastanowić, czy samo ustalenie zasadniczego przeznaczenia danego pojazdu ostatecznie przesądzi opodatkowanie danego auta podatkiem akcyzowym. Na pierwszy rzut oka wątpliwości budzić może konstrukcja art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Przepis ten wskazuje bowiem, że opodatkowaniu akcyzą podlegają także między innymi pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi).

 

W mojej ocenie interpretacja tego przepisu może być tylko jedna i musi ona opierać się na wynikach wykładni językowej (gramatycznej) art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Zgodnie z tymi wynikami tylko takie auta kombi, które są jednocześnie zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, podlegać winny opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Wskazuje na to konstrukcja wyrazu „włącznie”. Tym wyrazem posłużył się ustawodawca, aby zestawić ze sobą przeznaczone zasadniczo do przewozu osób pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 oraz właśnie auta kombi. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) wyraz „włącznie” to: „partykuła włączająca do zakresu charakteryzowanej w zdaniu całości jej ostatni element”. Skoro tak jest w istocie rzeczy, to jeżeli uznamy, że partykuła „włącznie” odnosi się do pojazdów przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, to samochody osobowo-towarowe (kombi), aby podlegały opodatkowaniu akcyzą, muszą najpierw być przeznaczone zasadniczo do przewozu osób. To nie powinno budzić wątpliwości interpretacyjnych. W przypadku dojścia do odmiennych od ww. wniosków interpretator naraża się na zarzut dokonywania wykładni contra legem (wbrew prawu).

 

W mojej zatem ocenie opodatkowaniu akcyzą podlegają:

 • pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż uwzględnione w pozycji CN 8702),
 • samochody przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, uwzględnione w czterocyfrówce CN 8703 oraz osobowo-towarowe (tzw. kombi),
 • samochody przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, uwzględnione w czterocyfrówce CN 8703 oraz wyścigowe.

 

Wykładnia a contrario art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej prowadzić musi do wniosku, iż opodatkowaniu akcyzą nie podlegają te czynności opodatkowane, które mają za przedmiot:

 • pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne inne niż zasadniczo przeznaczone do transportu osób, lub
 • skutery śnieżne o kodzie CN 8703 10 11, lub
 • pojazdy typu meleks o kodzie CN 8703 10 18, lub
 • pojazdy typu quad o kodzie CN 8703 10 18.

 

Nie tylko powyższe stanowisko, lecz także – a może przede wszystkim – komentowany przepis ustawy akcyzowej (art. 100 ust. 4) wskazuje na fakt, iż podstawowe kryteria klasyfikacyjne, które przesądzają o podleganiu (lub nie) danego pojazdu samochodowego podatkiem akcyzowym, to: jego zasadnicze przeznaczenie oraz zaliczenie go do czterocyfrówki CN 8703. Jeżeli bowiem dany pojazd jest jednocześnie zaliczony do czterocyfrówki CN 8703 oraz jest przeznaczony zasadniczo do przewozu osób, to podlega on opodatkowaniu akcyzą jako przedmiot określonych czynności opodatkowanych tym podatkiem. Jeżeli jednak ten pojazd będzie jednocześnie zaliczony do czterocyfrówki CN 8704 oraz będzie przeznaczony zasadniczo do przewozu towarów, to musi on pozostać poza zakresem polskiej ustawy akcyzowej. Wyjątek stanowią tu skutery śnieżne, meleksy oraz quady.


Przesłanki podlegania danego pojazdu opodatkowaniu podatkiem akcyzowym

 

W mojej ocenie jedyne prawne znaczenie, w przypadku opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, musi mieć klasyfikacja statystyczna i zawarte tam przepisy oraz art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Zdecydowanie odrzucić należy taką interpretację, która przyznaje jakiekolwiek prawne znaczenie w tym zakresie dokumentom typu karta pojazdu, zagraniczny dowód rejestracyjny czy też homologacja producenta danego pojazdu. Sytuacja ta nie jest bez znaczenia w zakresie analizowanego stanu faktycznego.

 

Moją ocenę powyższej sytuacji wspiera także orzecznictwo sądowe, w tym w szczególności wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 września 2008 roku (sygnatura akt numer I SA/Gd 303/08). W orzeczeniu tym sąd stwierdził między innymi, że: „(…) klasyfikacja samochodu dla celów poboru akcyzy musi być dokonana w oparciu o klasyfikację statystyczną, a nie świadectwo homologacji (…)”.

 

W tym samym duchu wypowiedział się także WSA w Warszawie w orzeczeniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku (sygnatura akt numer III SA/Wa 271/08). W wyroku tym sąd stwierdził między innymi, że organy celne powinny zbadać przeznaczenie danego pojazdu, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy i dokumenty przedłożone przez stronę. Jako jeden z dowodów może być brana pod uwagę homologacja. Nie przesądza ona jednak ostatecznie o danym przeznaczeniu, które powinno być ustalane na podstawie całości okoliczności.

 

Wydaje się, że powyższą argumentację popiera także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2009 roku o sygnaturze akt numer IPPP3/443-177/09-5/CS stwierdził, iż: „świadectwo homologacji nie jest dokumentem rozstrzygającym o prawidłowej klasyfikacji kodu CN”.

 

Klasyfikacja statystyczna

 

Jak to już przesądzono powyżej, prawne znaczenie dla klasyfikacji danego pojazdu dla celów opodatkowania go akcyzą ma klasyfikacja statystyczna oraz art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej. Ten ostatni przepis powołuje się na CN (Combined Nomenclature), tj. Scaloną Nomenklaturę. Skoro tak jest w istocie rzeczy, to należy przytoczyć art. 3 ustawy akcyzowej. Zgodnie z tym przepisem:

 

„Art. 3:

 1. Do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. l, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).
 1. Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują zmian w opodatkowaniu akcyzą wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie”.

 

Zarówno art. 100 ust. 4, jak i Scalona Nomenklatura wskazują na zasadnicze przeznaczenie danego pojazdu jako kryterium klasyfikacyjne do czterocyfrówki CN 8703 (zasadnicze przeznaczenie do transportu osób) lub CN 8704 (zasadnicze przeznaczenie do transportu towarów). Powyższe stanowisko znalazło potwierdzenie na przykład w powołanym powyżej wyroku WSA w Warszawie (sygnatura akt numer III SA/Wa 271/08). W orzeczeniu tym sąd stwierdził, iż aby dany pojazd mógł podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, musi przede wszystkim być przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

 

Skoro tak jest w istocie rzeczy, to w analizowanym stanie faktycznym należy przesądzić, czy przedmiotowe auto jest przeznaczone zasadniczo do przewozu osób czy też towarów.

 

Na pierwszy rzut oka trzeba tu w związku z tym zastosować, jak się wydaje, normy wynikające z Not Wyjaśniających do Scalonej Nomenklatury. W mojej ocenie jest to jednak błędne rozumowanie. Jak już bowiem stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich – na przykład w wyrokach o sygnaturach akt numer: C-250/05, C-400/05 oraz C-400/03 – Noty Wyjaśniające do Scalonej Nomenklatury (CN) nie mają charakteru wiążącego źródła prawa celnego. Jest to bowiem tylko akt o charakterze pomocniczym, który nie może zmieniać istotnych elementów aktu, w stosunku do którego stanowi źródło pomocnicze. Pomocniczy charakter Not Wyjaśniających do CN wynika także ze sposobu ich publikacji (w Dzienniku Urzędowym UE w serii C), a więc tam, gdzie publikowane są akty wspólnotowe, które nie mają charakteru powszechnie obowiązującego. Te ostatnie bowiem są publikowane w Dzienniku Urzędowym UE w serii L. Identyczne w swej wymowie tezy sformułował także powołany już w niniejszej opinii WSA w Gdańsku (wyrok o sygnaturze akt numer I SA/Gd 303/08).

 

Skoro wykluczamy Noty Wyjaśniające do CN, to – w mojej ocenie – ważny musi być inny parametr. Takim parametrem, który decydował będzie jednocześnie o prawidłowości klasyfikacji do czterocyfrówki CN 8704 (lub CN 8703) oraz o przeznaczeniu aut zasadniczo do przewozu towarów (lub osób), jest proporcja ładowności. Jeżeli proporcja ta wskazuje na przewagę ładowności ciężarowej nad ładownością pasażerską, to dany pojazd musi być automatycznie klasyfikowany do czterocyfrówki CN 8704 oraz uznany jako przeznaczony zasadniczo do przewozu towarów. Jeżeli sytuacja (proporcja) będzie odwrotna, to klasyfikacja będzie opierała się o czterocyfrówkę CN 8703, a pojazd będzie przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

 

Rozumowanie to uwzględnia w szczególności decyzję klasyfikacyjną Komitetu Systemu Zharmonizowanego (decyzja klasyfikacyjna podjęta na 22. sesji Komitetu HS), Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej (ORINS), a przede wszystkim zgodne jest z treścią pisma Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów z dnia 20 sierpnia 2007 roku (o sygnaturze akt numer PC-ST-8640/48/EG/2007/2400).

 

Na temat tego problemu wypowiedział się także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w powołanej już w niniejszej opinii interpretacji indywidualnej z dnia 5 czerwca 2009 roku stwierdził, iż: „istotnym kryterium klasyfikacyjnym nierozerwalnie związanym z towarem jest zasadnicze przeznaczenie pojazdu”.

 

Moment, na który należy ustalać cechy charakterystyczne danego pojazdu mechanicznego
i inne elementy, od których zależy opodatkowanie danego pojazdu podatkiem akcyzowym

 

W tym miejscu należy wyraźnie stwierdzić, iż istotne elementy danego podatkowoprawnego stanu faktycznego (w tym także klasyfikację danego pojazdu) trzeba ustalać na określony moment. Tym momentem jest zasadniczo data powstania obowiązku podatkowego (w przypadku podatków) lub przyjęcie zgłoszenia celnego w przypadku procedur celnych (cło). Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku pojazdów badaniu muszą zostać poddane wszystkie elementy istotne, warunkujące ich klasyfikację dla celów art. 100 ust. 4 ustawy akcyzowej, na moment:

 • importu danego pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
 • pierwszej sprzedaży na terytorium kraju pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
  1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
  2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu importu albo nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • sprzedaży na terytorium kraju pojazdu niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po pierwszej sprzedaży, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

 

Przy tym za moment nabycia wewnątrzwspólnotowego (czynność podlegająca opodatkowaniu akcyzą, która może mieć zastosowanie w Pana przypadku) uznaje się przemieszczenie samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju (przekroczenie „granicy”).

 

Prawo organu podatkowego do wydania decyzji określającej

 

Organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe, gdy ma uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń danego podatnika (w przypadku zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy prawa) albo gdy zaistnieje zdarzenie, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie obowiązku podatkowego (w przypadku zobowiązań podatkowych, które powstają z mocy decyzji podatkowej). Przykładem tych pierwszych jest właśnie podatek akcyzowy. W tym podatku dopóty, dopóki organ podatkowy nie poweźmie wątpliwości co do prawidłowości rozliczeń podatkowych danego podatnika, funkcjonuje domniemanie, zgodnie z którym te rozliczenia są prawidłowe. Do obalenia tego domniemania potrzebne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego, które musi skończyć się decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego (np. w akcyzie) w prawidłowej wysokości. Wtedy domniemanie zostaje obalone, a organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego. Uprawnienie organu podatkowego do badania prawidłowości rozliczeń podatnika nie jest nieograniczone w czasie. Ograniczenie wynika z terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Odpowiadając zatem na Pana pytania, cytuję: „co mnie czeka?”, stwierdzam, że na pewno będzie wobec Pana wszczęte postępowanie podatkowe, w którym właściwy naczelnik urzędu celnego będzie musiał – na podstawie zebranego przez siebie materiału dowodowego – stwierdzić, czy Pana auto w momencie nabycia wewnątrzwspólnotowego spełniało definicję samochodu osobowego czy nie. Jeżeli spełniało, to wydana zostanie decyzja określająca kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości (co wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku z odsetkami za zwłokę od pierwotnego terminu płatności). Jeżeli natomiast nie spełniało – to organ podatkowy zobowiązany będzie wydać decyzję o umorzeniu postępowania podatkowego.

 

Możliwość uniknięcia akcyzy

 

Odpowiadając na Pana pytanie, cytuję: „jaką się bronić?”, stwierdzam, że musi Pan wykazać (w toku prowadzonego przez organ podatkowy postępowania), że nabył Pan wewnątrzwspólnotowo samochód zasadniczo przeznaczony do transportu towarów. Wykluczy to automatycznie możliwość jego opodatkowania akcyzą. Musi Pan zatem wykazać, że Pana auto spełniało warunki, o których pisałem powyżej w niniejszej opinii.

 

Przebudowa auta

 

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym wspomniał Pan o przebudowie auta. Zaznaczyć należy, że jakakolwiek czynność dokonana z danym pojazdem mechanicznym, nawet traktowanym jako samochód osobowy z punktu widzenia podatku akcyzowego, po dniu pierwszej rejestracji tego pojazdu w Polsce pozostaje poza zakresem podatku akcyzowego. Zatem, dla kwestii ewentualnego opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego, obecny wygląd przedmiotowego pojazdu nie ma znaczenia. Pojazd ten został bowiem już zarejestrowany wcześniej, a jego późniejsza przebudowa nie wpływa na obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Znaczenie mają tylko okoliczności opisane przeze mnie w niniejszej opinii.

 

Konkluzje

 

Akcyza jest podatkiem należnym tylko od niektórych towarów, w tym samochodów osobowych, które dodatkowo muszą być przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu określonych w ustawie akcyzowej.

 

Podstawowe kryteria klasyfikacyjne, które przesądzają o podleganiu (lub nie) danego pojazdu samochodowego podatkiem akcyzowym, to: jego zasadnicze przeznaczenie oraz zaliczenie go do czterocyfrówki CN 8703.

 

Świadectwo homologacji nie jest dokumentem rozstrzygającym o prawidłowej klasyfikacji kodu CN.

 

Aby dany pojazd mógł podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, musi przede wszystkim być przeznaczony zasadniczo do przewozu osób.

 

Noty Wyjaśniające do Scalonej Nomenklatury (CN) nie mają charakteru wiążącego źródła prawa celnego.

 

Parametrem, który decydował będzie jednocześnie o prawidłowości klasyfikacji do czterocyfrówki CN 8704 (lub CN 8703) oraz o przeznaczeniu aut zasadniczo do przewozu towarów (lub osób), jest proporcja ładowności.

 

Istotne elementy danego podatkowoprawnego stanu faktycznego (w tym także klasyfikację danego pojazdu) trzeba ustalać na określony moment. Tym momentem jest zasadniczo data powstania obowiązku podatkowego.

 

Organ podatkowy może kwestionować rozliczenia w określonym terminie (5 lat od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku).

 

Na pewno będzie wobec Pana wszczęte postępowanie podatkowe, którego skutkiem będzie albo decyzja określająca kwotę akcyzy w prawidłowej wysokości, albo decyzja o jej umorzeniu.

 

Musi Pan wykazać, że nabył Pan wewnątrzwspólnotowo samochód zasadniczo przeznaczony do transportu towarów.

 

Jakakolwiek czynność dokonana z danym pojazdem mechanicznym po dniu pierwszej rejestracji tego pojazdu w Polsce pozostaje poza zakresem podatku akcyzowego.

 

 

 

Stan prawny z 05.11.2010 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl