Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie współwłaściciela nieruchomości

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 09.03.2018

Sąd rozpoczął postępowanie w celu ubezwłasnowolnienia mojej matki. Została sporządzona opinia psychologa i psychiatry sądowego. Matka ma 77 lat, jest wdową, mieszka sama, funkcjonuje bez problemów: robi zakupy, wykupuje leki, chodzi do kościoła, spotyka się ze znajomymi. Brat reguluje jej płatności, mama ma zamówione obiady, resztę posiłków przygotowuje samodzielnie, brat co niedziela zabiera ją do siebie. Ja mieszkam daleko, ale co miesiąc jeżdżę do niej, codziennie rozmawiamy przez telefon. W sądzie toczy się postępowanie o zniesienie współwłasności dla części kamienicy, której mama jest współwłaścicielką. Jest to bardzo mała część, ale wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli do otrzymania premii na remont tej kamienicy. My nie uważamy, że jest zagrożony interes mamy, ponieważ nigdy nie korzystała z przywileju bycia współwłaścicielką i nie ma w tym żadnego interesu. Czy sąd może ubezwłasnowolnić moją matkę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie współwłaściciela nieruchomości

Fot. Fotolia

Przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) stanowią, że osoba, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem ( art. 13 K.c.). Dla takiej osoby ustanawia się opiekuna, który będzie podejmował za nią ważne decyzje w jej interesie. Celem ubezwłasnowolnienia jest pozbawienie danej osoby możliwości działania w sferze prawnej (prywatno- i publicznoprawnej), nie zaś ograniczenie w innych rodzajach aktywności życiowej.

 

Jak wyjaśnia P. Księżak w komentarzu do art. 13 K.c.: „Ubezwłasnowolnienie całkowite może być orzeczone jedynie w razie zaistnienia określonej przesłanki medycznej, a mianowicie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii. Przytoczone wyliczenie jest przykładowe (post. SN z 7.5.1970 r., I CR 176/70, Legalis). W orzecznictwie przyjęto, że zaburzenia te mogą wynikać ze starczego zespołu psychoorganicznego (post. SN z 13.1.1975 r., I CR 787/74, Legalis), jednak sam proces miażdżycowy rozwinięty w stopniu odpowiednim do wieku nie może być uważany za chorobę psychiczną w rozumieniu art. 13 i 16 K.c. (post. SN z 25.11.1976 r., II CR 471/76, Legalis). W doktrynie wyrażono nawet pogląd, iż „zapominanie najbliższych wydarzeń z życia codziennego, brak planów na przyszłość czy nieświadomość określonych zdarzeń i skutków należą do typowych objawów starości, które, co do zasady, nie uzasadniają ubezwłasnowolnienia. Dla osób zmagających się z chorobą Parkinsona i Alzheimera sąd może ustanowić kuratora w trybie art. 183 K.r.o.” (tak M. Serwach, [w:] Pyziak-Szafnicka, Komentarz K.c., s. 181). Ze stanowiskiem tym trudno się zgodzić. Demencja starcza, choroba Alzheimera prowadzą do stanu umysłu, w którym dana osoba jest na poziomie dziecka, wręcz niemowlęcia. Ubezwłasnowolnienie takiej osoby jest nie tylko możliwe, ale niekiedy bardzo wskazane.”( w: Kodeks cywilny. Komentarz pod red. dr hab. K. Osajdy. Beck Online Komentarze, 2017). Ponadto ubezwłasnowolnić całkowicie można jedynie taką osobę, która nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Samo stwierdzenie wystąpienia przesłanki medycznej jest niewystarczające. Okoliczność tę stwierdzają biegli. Podobnie jak chorobę psychiczną stanowiącą podstawę do stwierdzenia, że należy daną osobę ubezwłasnowolnić. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie negatywna opinia biegłego lekarza psychiatry stwierdzająca, że badany nie jest chory psychicznie ani nie cierpi na niedorozwój umysłowy, ma rozstrzygające znaczenie w tym sensie, że sąd nie może wbrew takiej opinii orzec ubezwłasnowolnienia z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego.

 

Nie wiem, co stwierdzili biegli w przypadku Pani mamy, stąd nie jestem w stanie w tym zakresie ocenić możliwości ubezwłasnowolnienia. Mogę jedynie wyjaśnić, czy wszystko jest właściwe w zakresie samej procedury ubezwłasnowolnienia.

 

Przede wszystkim wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić:

 

  1. małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie;
  2. jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo;
  3. jej przedstawiciel ustawowy.

 

Na zasadach ogólnych wniosek o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie może złożyć prokurator (art. 7 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.), a także Rzecznik Praw Obywatelskich. Nie wiem, jak było w tym konkretnym przypadku. Osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, należy wysłuchać niezwłocznie po wszczęciu postępowania; wysłuchanie powinno odbyć się w obecności biegłego psychologa oraz – w zależności od stanu zdrowia osoby, która ma być wysłuchana – biegłego lekarza psychiatry lub neurologa.

 

Jak Pani widzi, sąd ma możliwość ubezwłasnowolnienia konkretnej osoby bez jej zgody, czy nawet zgody osób najbliższych. Oczywiście instytucja ta ma na celu ochronę interesów osoby ubezwłasnowolnionej, a nie interesów osób trzecich, które nie mogą na przykład uzyskać zgody na zniesienie współwłasności.

 

Nie znam wszystkich okoliczności sprawy, więc nie jestem w stanie jednoznacznie ocenić możliwości sądu w tym przypadku. Jednak Pani, jako krewna osoby, której dotyczy procedura ubezwłasnowolnienia, jest niewątpliwie osobą zainteresowaną w sprawie. Art. 510 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że każdy, czyich praw dotyczy postępowanie, jest zainteresowany w sprawie. Ponieważ jako córka ma Pani obowiązek opiekować się mamą, dziedziczyć później po niej, należy uznać, że jest takie zainteresowania. Ponadto może Pani mamie pomagać w formułowaniu wniosków dowodowych do sprawy (np. przesłuchanie Pani czy innej osoby, która wykaże, że interes mamy nie jest naruszony). Ponadto zgodnie z art. 560(1) K.p.c. w sprawach o ubezwłasnowolnienie, o uchylenie oraz zmianę ubezwłasnowolnienia sąd może ustanowić dla osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub dla osoby ubezwłasnowolnionej, adwokata lub radcę prawnego z urzędu, nawet bez jej wniosku, jeżeli osoba ta ze względu na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do złożenia wniosku, a sąd uzna udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie za potrzebny. Tym bardziej warto złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika profesjonalnego, by reagował on na wszystkie nieprawidłowości dostrzeżone w sprawie.

 

W mojej ocenie powinna Pani zgłosić swój udział w sprawie jako osoba zainteresowana i zakwestionować możliwość ubezwłasnowolnienia. Jeśli sąd wyda postanowienie, to mama (a raczej Pani w jej imieniu) może się od niego odwołać.

 

Przede wszystkim zaś proponuję zwrócić się do sądu o ustanowienie dla mamy profesjonalnego pełnomocnika z urzędu, który na pewno zadba o wszystkie szczegóły sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki