Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pośrednictwo między firmami z Polski, Pakistanu, Bangladeszu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 31.12.2015

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej, która została zawieszoną w 2014 roku, konto firmowe zostało zamknięte (spółka zajmowała się pośrednictwem pomiędzy firmami z Polski a Pakistanu, Bangladeszu). Obecnie przebywam w Wielkiej Brytanii. W czerwcu tego roku odezwał się do mnie inwestor z Dubaju z propozycją inwestycji w dobry projekt biznesowy. Zrobiliśmy że wspólnikiem biznesplan, który został zaakceptowany. Została podpisana umowa, ale wspólnik chce być wspólnikiem cichym, środki mają być przekazane z banku z Kambodży, ja w chwili obecnej posiadam jedynie konto prywatne. Proszę o poradę jak mogę to rozwiązać prawnie. Nie ukrywam, że mam tu bardzo dobrą prace i dlatego jeśli coś pójdzie nie tak, wolałabym jej nie stracić.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według opisu prowadziła Pani działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej. Była Pani wpisana do CEIDG w Polsce jako przedsiębiorca działający w określonej spółce cywilnej jako jej wspólnik. Działalność ta (jak i sama spółka) została zawieszona w grudniu 2014 r., a skutkiem tego była likwidacja rachunku spółki cywilnej.

 

W związku z propozycją współpracy od inwestora z Dubaju opracowała Pani ze wspólnikiem biznesplan (zaakceptowany przez inwestora) oraz podpisana została umowa z inwestorem. Inwestor oświadczył, że chce być cichym wspólnikiem. Jako ów „cichy wspólnik” chce przekazać środki finansowe na wskazane konta bankowe.

 

Jak zrozumiałem:

 

 1. nowy projekt będzie realizowany w ramach istniejącej spółki cywilnej,
 2. inwestor nie zechce finansować projektu, o ile nie będzie w nim tylko cichym wspólnikiem.

 

A zatem odmowa potraktowania inwestora jako cichego wspólnika to koniec projektu. Przy pozytywnej ocenie projektu nie pozostaje chyba nic innego, jak zawarcie umowy spółki cichej z inwestorem.

 

W polskim prawie pojęcie „cichy wspólnik” oficjalnie nie istnieje. W praktyce jednak spotykane są umowy, na których mocy jedna lub kilka osób bierze udział w określonym przedsięwzięciu, ale nie chce ujawniać tego faktu. Staje się „cichym wspólnikiem”. Ktoś inny działa w ich mieniu oficjalnie.

 

Umowa spółki cichej w obecnym stanie prawnym jest umową nienazwaną. Stosuje się do niej ogólne zasady zawierania umów oraz ich zabezpieczania. Stronami takiej umowy jest przedsiębiorca jako prowadzący działalność gospodarczą, a z drugiej strony osoba takiej działalności nieprowadząca.

 

W przypadku, gdyby wspólnikiem cichym danego przedsiębiorcy miał być inny przedsiębiorca, dochodzi do obejścia prawa w zakresie form prowadzenia działalności, a ponadto może to zostać uznane za figuranctwo w zakresie prawa podatkowego.

 

Dwaj przedsiębiorcy mają do wyboru określone sposoby prowadzenia działalności i zasady opodatkowania. Wyklucza to w zasadzie uczestnictwo jednego przedsiębiorcy w działalności drugiego przedsiębiorcy jako wspólnika cichego. Cichy wspólnik zasadniczo nie jest zainteresowany samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Z uwagi na to, że przedsiębiorcami są osoby fizyczne, a nie spółka cywilna, zawarcie takiej umowy ze spółką cywilną jest niemożliwe. Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej ani zdolności sądowej. Posiadają ją jej wspólnicy.

 

Stosownie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 4) „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.

 

Cichy wspólnik nie jest ujawniony w rejestrze CEIDG. Nie prowadzi on spraw przedsiębiorcy ani nie reprezentuje go, chyba że został ustanowiony pełnomocnikiem albo prokurentem.

 

Na podstawie umowy wspólnik cichy zobowiązuje się do wniesienia wkładu do danego przedsiębiorstwa lub przekazania wkładu określonemu przedsiębiorcy w zamian za uczestniczenie w osiąganych zyskach.

 

Wkład może mieć charakter zarówno pieniężny, jak i niepieniężny; w kwestii rodzaju wkładu nie ma żadnych ograniczeń. Przedmiotem wkładu mogą być zatem przykładowo: środki pieniężne, praca, własność rzeczy, w tym nieruchomości, przedsiębiorstwo czy też prawo do korzystania z własności wspólnika cichego.

 

Między wspólnikiem cichym a przedsiębiorcą nie istnieje żaden majątek wspólny. Uczestnictwo wspólnika cichego ogranicza się do wniesionego wkładu w celu partycypowania w zysku przedsiębiorstwa. Wniesienie wkładu przez wspólnika cichego bywa traktowane jako sposób pozyskania środków przez danego przedsiębiorcę na dalszy rozwój firmy.

 

Ze strony inwestora jest wkład finansowy w zamian za wynagrodzenie w postaci udziału w zysku Pani i wspólnika jak wypracują Państwo jako przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej.

 

Cichy wspólnik (inwestor) ponosi ekonomiczne ryzyko, gdyż ryzykuje wniesionym wkładem, a ponadto wypłata i wysokość wynagrodzenia zależy od zysku osiągniętego przez Panią i wspólnika jako przedsiębiorców. W chwili jej zawarcia nie ma bowiem pewności, czy dana działalność gospodarcza przyniesie zysk( w przedmiotowej sprawie jednak taka pewność istnieje – opracowany biznesplan znalazł uznanie inwestora).

 

Po rozwiązaniu umowy spółki cichej nie przeprowadza się żadnego postępowania likwidacyjnego, wspólnik cichy nie ma żadnych praw do majątku przedsiębiorcy (Pani i wspólnika). Przedsiębiorca musi się rozliczyć ze wspólnikiem cichym, zwłaszcza z wniesionego wkładu.

 

Strony mogą co prawda swobodnie ukształtować swoje stosunki, niemniej umowa spółki cichej dla swej ważności winna być wolna od wad, zgodna z prawem powszechnie obowiązującym i z dobrymi obyczajami oraz nie stanowić obejścia prawa. Być może inwestor będzie chciał się jakoś zabezpieczyć. Wtedy konieczne byłoby uwzględnienie w biznesplanie takiego zabezpieczenia.

 

Z uwagi na konieczność dowodzenia wniesienia swego wkładu, jego wartości, legalnego pozyskania pieniędzy przez Panią i wspólnika zasad współpracy, zasad rozliczenia itp.; wskazane jest, by umowa spółki cichej została zawarta w formie pisemnej. Pisemność umowy zapewnia dowód zawarcia umowy oraz zasad, na jakich umowa została zawarta. Ale jednocześnie pozbawia inwestora anonimowości w ogóle, lecz nie anonimowości jako cichego wspólnika. Dalej nie ma go oficjalnie w działalności Pani i wspólnika.

 

Bez pisemnej umowy traci się określone możliwości dowodowe w razie sporu oraz określone prawa, albowiem nie są one opisane, a tylko istnieją w świadomości Pani i cichego wspólnika. A takie podejście może spowodować, że w razie zaistnienia potrzeby, Pani wersja będzie się różnić od wersji cichego wspólnika. Przy pisemnej umowie ten kłopot odpada.

 

Brak formy pisemnej spowoduje, że w ewentualnym sporze nie będzie dopuszczalny dowód ze świadków i dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy spółki cichej oraz jej treści.

 

W celu uniknięcia wątpliwości, czy w danym przypadku została zawarta umowa spółki cichej, czy też inna umowa nienazwana, warto nazwać umowę „umową spółki cichej”. Zgodnie z poglądem doktryny wszelkie wątpliwości winny być bowiem rozstrzygane na korzyść innej umowy nienazwanej.

 

W świetle powyższego wskazane jest:

 

 • zawarcie umowy spółki cichej,
 • odwieszenie działalności,
 • przelew środków,
 • założenie rachunku dla spółki cywilnej,
 • przekazanie środków spółce (na jej rachunek lub poprzez opłacanie faktur)

 

Dzięki umowie spółki cichej:

 

 • zyska Pani możliwość wskazania do przelewu swego rachunku prywatnego – jest to sposób legalnego pozyskania środków na prowadzenie działalności,
 • zyska Pani dowód na to, że dane środki nie pochodzą z przestępstwa i nie jest Pani celem „wypranie brudnych pieniędzy”,
 • może Pani oficjalnie dysponować całą kwotą w dowolny sposób, zwłaszcza przeznaczyć ją na prowadzenie działalność – zakupy oraz pokrywanie innych kosztów z nią związanych( uwzględniając składki i podatki),
 • może Pani oficjalnie do czasu ponownego założenia konta dla spółki – regulować ze swojego rachunku zobowiązania spółki cywilnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć minus sześć =

»Podobne materiały

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadzić dalej działalność, jeśli umrz

 

Wypowiedzenie udziału przez wspólnika spółki

Jestem w spółce cywilnej dwuosobowej, ale chcę wypowiedzieć udział. Jak to zrobić bez sądu? Nie jestem w konflikcie ze wspólnikiem. Czy muszę poczekać z rozwiązaniem na okres obrachunkowy?

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej z powodu nieuczciwości wspólnika

„Jak mówią jaskółki najgorsze są spółki” – w moim przypadku się sprawdziło. Wspólnik zdefraudował z konta firmy pokaźną kwotę, a co więcej zabrał wszystkie dokumenty, pozbawiając mnie możliwości ruchu. Wypowiedziałem mu w liście poleconym upoważnienie do reprezentowania spółki i we

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »