Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posługiwanie się blankietem z podrobionym podpisem

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 18.06.2014

W 2011 r. zostałam ukarana grzywną (chodziło o posługiwanie się blankietem z podrobionym podpisem). Grzywnę zapłaciłam. Dzisiaj otrzymałam pismo o wszczęciu postępowania przez prokuratora. Postępowanie ma dotyczyć ww. czynu, tj. posłużenia się blankietem z podrobionym podpisem. Czy mogę być dwa razy ukarana za to samo? Czy mogę wnioskować o umorzenie postępowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli prokuratura wszczęła obecnie postępowanie karne o te same czyny, za które już została Pani skazana prawomocnym wyrokiem, to rzeczywiście jest to błąd proceduralny. Pozostaje w tym miejscu postawić pytanie, czy nie chodzi tu o inne, tożsame przestępstwa, które Pani popełniła w innym czasie, a co do których nie minął jeszcze termin przedawnienia karalności – jeśli tak, prokuratura postępuje prawidłowo i zgodnie z prawem, wydając postanowienie o wszczęciu dochodzenia.

 

Jak stanowi przepis art. 17 § 1 pkt 7) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm., w skrócie K.p.k.), nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się. W takim wypadku prokuratura nie ma podstaw do ponownego wszczęcia dochodzenia, a gdyby to zrobiła, powinna postępowanie umorzyć w drodze postanowienia.

 

Tzw. powaga rzeczy osądzonej (res iudicata) należy do negatywnych przesłanek procesowych, uniemożliwiających wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego. Jej wystąpienie nie podlega kwestionowaniu ani przez sąd, ani przez organy ścigania i musi doprowadzić do umorzenia kolejnego postępowania o ten sam czyn popełniony przez tę samą osobę. Jeśli pomimo istnienia powagi rzeczy osądzonej prokuratura zdecyduje się na skierowanie do sądu aktu oskarżenia, sąd jest obowiązany umorzyć postępowanie. W razie stwierdzenia, po rozpoczęciu przewodu sądowego (po odczytaniu przez oskarżyciela aktu oskarżenia – art. 385 § 1 K.p.k.), okoliczności wyłączającej ściganie, sąd umarza wyrokiem postępowanie (art. 414 § 1 K.p.k.).

 

Gdyby zdarzyło się tak, że sąd pierwszej instancji zlekceważyłby brak podstawy do prowadzenia postępowania i wydał kolejny wyrok skazujący, naruszając przepis art. 17 § 1 pkt 7) K.p.k., stanowiłoby to bezwzględną przyczynę odwoławczą, którą można podnieść w apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. Jak wynika z treści przepisu art. 439 § 1 pkt 8) K.p.k., niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli zostało wydane pomimo tego, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone.

 

Proszę sprawdzić treść wyroku i opis czynów, za które została Pani skazana na karę grzywny, z treścią postanowienia o wszczęciu dochodzenia, które aktualnie otrzymała Pani z prokuratury. Gdyby dotyczyły one w całości lub w części tych samych czynów, popełnionych w tym samym czasie, objętych wyrokiem skazującym z roku 2011, proszę wnioskować o umorzenie postępowania, w całości lub w części.

 

Jak wskazał Sąd Najwyższy – Izba Karna w wyroku z dnia 13 października 2011 r. (sygn. akt IV KK 193/11, Prokuratura i Prawo 2012, nr 3, poz. 11, str. 8), „zakaz prowadzenia postępowania w postaci rei iudicate zachodzi wówczas, gdy uprzednio zakończone zostało prawomocnie postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby, nowe zaś postępowanie pokrywa się z przedmiotem postępowania w sprawie już zakończonej, a także, gdy jego przedmiot jest częścią przedmiotu osądzonego w sprawie już zakończonej. Przyjęcie odmiennej kwalifikacji prawnej czynu nie otwiera możliwości ponownego postępowania. Nowe postępowanie nie jest także dopuszczalne w razie uprzedniego, niepełnego rozpoznania sprawy. Powaga rzeczy osądzonej nie pozwala na ponowne prowadzenie postępowania przeciwko tej samej osobie o ten sam przedmiot odpowiedzialności prawnej, innymi słowy – o ten sam czyn w znaczeniu prawnym”.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 4.08.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 9 =

»Podobne materiały

Postanowienie o umorzeniu postępowania

Podczas rozprawy o podział majątku zawarłem ugodę z byłą żoną i sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Doszedłem jednak do wniosku, że ugoda jest dla mnie bardzo niekorzystna. Czy mogę się jeszcze wycofać?

 

Umorzenie postępowania

Zostałem pozwany o alimenty. Potem matka dziecka złożyła wniosek o umorzenie postępowania. Czy ja też jestem zobowiązany do wysłania jakiegoś pisma do sądu?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »