.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2013

Zostałem oskarżony o posiadanie narkotyków z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Znaleziono przy mnie 5 g marihuany, a po przeszukaniu mieszkania – jeszcze 2 g. Korzystałem z marihuany na własny użytek. Co mi grozi? Jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że został Pan oskarżony z art. 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.) o posiadanie środków odurzających w ilości 5 g – znalezionych przy Panu, a także 2 g – znalezionych w miejscu zamieszkania.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesów jest treść art. 62 u.p.n., zgodnie z którym:

 

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sytuacji nie mamy do czynienia z wypadkiem mniejszej wagi, a to z uwagi na ilość posiadanych przy sobie środków. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 27 czerwca 2012 r.: „Przy rozstrzyganiu, czy zachodzi wypadek mniejszej wagi, ilość posiadanego środka odurzającego jest tylko jednym z elementów, który powinien być brany pod uwagę, i niewielka ilość środka bynajmniej nie musi, niejako automatycznie, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji. O uznaniu konkretnego czynu zabronionego za wypadek mniejszej wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej do stopnia uzasadniającego wymierzenie kary według skali zagrożenia ustawowego, przewidzianego w przepisie wyodrębniającym wypadek mniejszej wagi w kategorii przestępstw określonego typu. Na ocenie tej ważą przesłanki dotyczące zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej strony czynu”.

 

Istotne jest wskazanie, że: „znaczną ilość narkotyków należy rozumieć jako ilość wystarczającą do jednorazowego zaspokojenia potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych” (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 8 marca 2012 r., sygn. akt II AKa 45/12). Rozstrzygnięcie co do „znacznej ilości” narkotyku nie jest oczywiste, a wobec rozbieżności praktyki wymaga odpowiedniego rozważenia i uzasadnienia, jak każda kwestia sporna w procesie.

 

„Zgodnie z ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie poglądem warunkiem koniecznym do przyjęcia posiadania środków odurzających wbrew przepisom ustawy jest posiadanie takiego środka w ilości pozwalającej na co najmniej jednorazowe użycie, w dawce dla niego zdolnej wywołać inny niż medyczny skutek” (wyrok Sądu Najwyższego z 19 września 2011 r., sygn. akt II AKa 123/10).

 

W mojej ocenie powinien zgodnie z przepisami zostać Panu postawiony zarzut z art. 62 § 1 u.p.n., w którym przewidziano zagrożenie karą wolności do lat 3.

 

Moim zdaniem szansą dla Pana jest przepis art. 62a u.p.n., zgodnie z którym: „jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości”.

 

Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia i wynosi od 2 do 5 lat – w wypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Warunkiem sine qua non (warunkiem koniecznym) jest, aby ujawniona nieznaczna ilość była przeznaczona na własny użytek. Niewielka ilość narkotyku stwarza pewne domniemanie faktyczne, że może być użyta (zażyta) tylko przez sprawcę. Zasadne jest zatem ustalenie, w jakim miejscu zostało ujawnione posiadanie narkotyków, a także w jakich okolicznościach. Nie ulega wątpliwości, że konieczne jest także ustalenie, jakiej treści zeznania złożył Pan w toku postępowania przygotowawczego.

 

Istnieje bowiem szansa na warunkowe umorzenie postępowania karnego, ale uzależnione jest to od celu, w jakim posiadał Pan przy sobie 5 g, a także w jakich okolicznościach doszło do zatrzymania. Jeżeli bowiem został Pan zatrzymany np. na dyskotece, w szkole, to bardzo trudno będzie wykazać, że posiadane narkotyki miały służyć jedynie do własnych celów.

 

Różnica między warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniem się karze polega na tym, że w tym pierwszym przypadku będzie mógł Pan bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż nie jest karany.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosek o warunkowe umorzenie), reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »