Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Posiadanie marihuany – czy mam szansę na umorzenie postępowania?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 15.03.2012

Kiedy zatrzymała mnie policja, miałam przy sobie 1 gram marihuany (wcześniej nigdy nie byłam karana). Dobrowolnie poddałam się karze, ale teraz uważam, że kara ustalona z prokuratorem jest zbyt surowa. Czy w mojej sytuacji istnieje możliwość umorzenia postępowania? Posiedzenie sądu w mojej sprawie odbędzie się za 2 tygodnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest możliwe wówczas, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne. Obydwie te przesłanki muszą być ustalone odrębnie, w sposób niezależny od siebie. Ustawa wymaga, aby zarówno wina sprawcy nie była znaczna, jak i stopień społecznej szkodliwości był oceniany jako taki, który nie jest znaczny.

 

Stopień zawinienia podlega ocenie przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności decydujących o przypisaniu winy, a więc dojrzałości sprawcy, jego poczytalności, zdolności do rozpoznania bezprawności zachowania, ewentualnych anormalnych sytuacji motywacyjnych. Jest oczywiste, że ustawowe wymaganie, aby stopień winy nie był znaczny, oznacza, że wina sprawcy musi być ustalona ponad wszelką wątpliwość.

 

Dopuszczalność warunkowego umorzenia postępowania została uzależniona od tego, czy okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Ustalając tę przesłankę, sąd musi być przekonany, że nie budzi wątpliwości zarówno sam fakt popełnienia przestępstwa, jak również to, że dopuściła się go osoba, wobec której następuje warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić w stosunku do sprawcy dotychczas niekaranego za przestępstwo umyślne. Przesłanką warunkowego umorzenia postępowania jest ustalenie, że postawa sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności – nie popełni przestępstwa. W ten sposób ustawodawca ujmuje związek pomiędzy podlegającymi ustaleniu przesłankami odnoszącymi się do sprawcy przestępstwa a pozytywną prognozą co do jego przyszłego zachowywania się (pozytywną prognozą kryminologiczną).

 

W związku z tym sąd czyni przedmiotem rozważań: postawę sprawcy, jego warunki osobiste oraz jego dotychczasowy sposób życia. Granica zagrożenia karnego wyznaczająca dopuszczalność stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania została podwyższona do 5 lat, jeśli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody. Zgodnie z art. 341 § 3 Kodeksu postępowania karnego (w skrócie K.p.k.) sąd, dostrzegając możliwość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, może odroczyć posiedzenie i wyznaczyć stronom odpowiedni termin.

 

Orzekając o warunkowym umorzeniu postępowania, sąd bierze pod uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym (art. 341 § 4 K.p.k.). Należy przyjąć, że skorzystanie przez sąd z tych możliwości może nastąpić nie tylko w sprawach o przestępstwa zagrożone karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności (a nieprzekraczającą 5 lat), ale także w sprawach, w których zagrożenie karne nie przekracza 3 lat. Możliwe jest bowiem uzależnienie warunkowego umorzenia postępowania w tych sprawach od osiągnięcia pojednania, o którym mowa w art. 341 § 3 K.p.k., w ramach ogólnych przesłanek wymienionych w art. 66 § 1.

 

Różnica pomiędzy warunkowym umorzeniem postępowania a dobrowolnym poddaniem się karze polega na tym, że w przypadku pierwszym będzie mogła Pani bez żadnych konsekwencji prawnych mówić, iż jest Pani niekarana. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, a ponadto może orzec świadczenie pieniężne.

 

W opisanej przez Panią sprawie ważny jest fakt, iż w dzisiejszych czasach posiadanie nawet 1 grama marihuany jest czynem społecznie szkodliwym. Nie można zatem mówić o znikomej szkodliwości czynu. Zgodnie bowiem z art. 2 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Skoro zatem posiadanie nawet 1 grama marihuany jest przestępstwem, nie może być mowy o znikomej społecznie szkodliwości czynu.

 

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Decyzję w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania może podjąć tylko sąd na posiedzeniu w tym celu wyznaczonym albo na rozprawie. Sąd o warunkowym umorzeniu postępowania orzeka wyrokiem (art. 341 § 5 K.p.k.).

 

Skierowanie sprawy na posiedzenie w przedmiocie warunkowego umorzenia może nastąpić na skutek wniosku prokuratora, z urzędu albo na wniosek stron, obrońców i pełnomocników. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego powinien w sposób szczególny uzasadniać przesłanki materialnoprawne z art. 66 K.k. Spełnienie tych przesłanek łącznie daje dopiero podstawę do orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania.

 

Wnosząc o warunkowe umorzenie postępowania, można określić także okres próby oraz inne obowiązki określone w art. 67 K.k. Jeżeli szkoda nie została naprawiona, sąd zawsze orzeka o obowiązku jej naprawienia w całości lub w części.

 

Pomimo wyrażenia przez Panią zgody na wymierzenie ustalonej z prokuratorem kary – ustawodawca nie wykluczył możliwości instancyjnej kontroli tak zapadłego wyroku. Może Pani bowiem wnieść apelację od takiego wyroku, należy jednak liczyć się z konsekwencjami.

 

Termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego może Pani złożyć zarówno osobiście, jak również przez pełnomocnika.

 

Aby skorzystać z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania karnego, powinna Pani złożyć w sądzie (do którego trafi akt oskarżenia przeciwko Pani) wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W celu złożenia takiego wniosku musi Pani poczekać na zakończenie dochodzenia. Gdy to nastąpi, prowadzący dochodzenie skierują do sądu akt oskarżenia przeciwko Pani wraz z wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze.

 

Sąd wyznaczy posiedzenie i wtedy otrzyma Pani wezwanie na rozprawę. Wówczas powinna Pani złożyć do sądu wniosek o zastosowanie w Pani przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Nikt nie jest w stanie dać stuprocentowej pewności na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Mając jednak na uwadze, iż chodzi zaledwie o 1 gram i wcześniej nie miała Pani do czynienia z prawem – co stawia Panią w dobrym świetle – szanse są duże. Podkreślę raz jeszcze, że wszystko uzależnione jest od sądu, w którym sprawa będzie rozpatrywana. Odrzucenie wniosku może spowodować jedynie orzeczenie kary zbliżonej (jeśli nie takiej samej) co we wniosku z art. 335 K.p.k.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus 5 =

16.10.2012

Jak już coś to nie odrzucenie wn tylko oddalenie. Odrzucenie to kwestia formalna, a oddalenie merytoryczna

Agnieszka

»Podobne materiały

Prawo do odprawy emerytalnej w przypadku śmierci pracownika

Pracownik nabył prawo do emerytury, ale po pół roku ją zawiesił i wrócił do pracy. Po kilku tygodniach zmarł. Zakład wypłacił odprawę pośmiertną. Czy jego spadkobiercom przysługuje odprawa emerytalna?

 

Użyczenie samochodu osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania

Użyczyłem samochód osobie nieletniej nieposiadającej prawa jazdy. Osoba ta spowodowała wypadek, poszkodowany jest w szpitalu. Co mi za to grozi?

 

Posiadanie narkotyków na własny użytek

Zostałem oskarżony o posiadanie narkotyków z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Znaleziono przy mnie 5 g marihuany, a po przeszukaniu mieszkania – jeszcze 2 g. Korzystałem z marihuany na własny użytek. Co mi grozi? Jak się bronić?

 

Niewykonane prace społeczne a kara pozbawienia wolności

Przedwczoraj otrzymałem pismo z sądu rejonowego wydziału karnego, że wzywa się mnie do stawienia się w areszcie śledczym celem odbycia kary 67 dni pozbawienia wolności z prawomocnego wyroku z 2015 r. w sprawie z art. 244 K.k. w zw. z 37a K.k. Piszą, że w razie niestawienia się dobrowolnie, zostanie

 

Współwłasność gruntu i zgoda na rozbudowę budynków

Jestem współwłaścicielem gruntów (jednym z piętnastu), na których postawione są budynki. Dwa z nich wybudowałem ja, jestem więc ich właścicielem. Zgodnie z planem zagospodarowania mogę zrobić nadbudowę. Czy potrzebuję na to zgody pozostałych współwłaścicieli działki?  

 

Czy radny gminy może być prezesem OSP?

Czy wygrywając wybory samorządowe, mogę pełnić jednocześnie obowiązki prezesa zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości, w której mam mandat radnego? Pragnę dodać, że OSP działa na podstawie standardowego statutu, w którym jest zapis, że OSP może prowadzić działalność gospodarczą. Działalno

 

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę, na podstawie umów-zleceń oraz w oparciu o umowy współpracy (B2B). Chcę wykupić dla kluczowych pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (jdg, B2B) ubezpieczenia na życie i dożycie. W umowie tej ubezpieczającym będzie płatnik składek, czyli moja firma

 

Emerytura w Polsce a działalność gospodarcza w Niemczech

Jestem byłym wojskowym. Po 15 latach przeszedłem na emeryturę (na tzw. podstawę). Obecnie mieszkam w Niemczech. Od roku prowadzę tu własną działalność gospodarczą, płacę podatki. Czy mógłbym doliczyć do emerytury w Polsce okres mojej pracy w Niemczech?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »