Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poręczenie kredytu spółce z o.o. – egzekucja komornicza

Autor: Krzysztof Tyła • Opublikowane: 17.04.2012

Ja i moja małżonka poręczyliśmy kredyt spółce z o.o., w której posiadaliśmy udziały. Podstawowym zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka nieruchomości należącej do owej spółki. Po pewnym czasie sprzedaliśmy nasze udziały. Kilka miesięcy temu komornik rozpoczął egzekucję w stosunku do nas, a nie – spółki. Komornik w ogóle nie zajmuje się wspomnianą nieruchomością spółki. Aktualnie do spłaty jest ok. 500 tys. zł. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak ma się do tej sprawy art. 799 § 2 K.p.c.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja poręczenia została uregulowana w art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Zgodnie z jego treścią „przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.

 

Poręczenie stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia wykonania wierzytelności, w przypadku gdy wierzyciel nie jest pewien, czy dłużnik jest wypłacalny. Poręczyciel zobowiązuje się wykonać zobowiązanie w przypadku, gdyby główny dłużnik nie wykonał tego zobowiązania.

 

Poręczyciel – w myśl art. 881 K.c. – w braku odmiennego zastrzeżenia jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Zatem wierzyciel może żądać spełnienia wierzytelności zarówno od dłużnika głównego (w przedmiotowej sprawie spółki), jak również od poręczycieli.

 

Zakres odpowiedzialności poręczyciela reguluje umowa poręczenia. Jednakże art. 879 § 1 K.c. wskazuje, że zakres zobowiązania poręczyciela nie może wykraczać poza zakres zobowiązania głównego. Jeżeli strony umowy poręczenia nie postanowią inaczej, odpowiedzialność poręczyciela obejmuje – oprócz świadczenia podstawowego dłużnika głównego – również świadczenia uboczne, wynikające z ustawy lub umowy wierzyciela z dłużnikiem, tj. odsetki za opóźnienie, kary umowne, koszty niezbędne do dochodzenia roszczenia przed sądem poniesione przez wierzyciela itd.

 

Jak już napisano powyżej, poręczyciel odpowiada wobec wierzyciela jak współdłużnik solidarny. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym poręczyciela (art. 880 K.c.), tj. jeszcze przed skierowaniem do niego swoich roszczeń. Zawiadomienie poręczyciela o opóźnieniu się dłużnika ze spełnieniem świadczenia stanowi obowiązek wierzyciela.

 

W przypadku gdy świadczenie nie zostanie spełnione ani przez dłużnika, ani poręczyciela – pomimo wezwań – wierzyciel może wystąpić na drogę sądową przeciwko poręczycielowi. Jeżeli mimo wydania nakazu zapłaty przeciwko poręczycielowi w dalszym ciągu wierzyciel nie zostanie zaspokojony, to może on przymusowo dochodzić swojego zaspokojenia poprzez przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego.

 

W przedmiotowej sprawie wierzyciel był uprawniony do wszczęcia egzekucji zarówno z majątku spółki, jak i z Państwa majątku osobistego. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż odpowiadają Państwo wobec wierzyciela bez ograniczenia – całym swoim majątkiem. Nie ma znaczenia, iż zabezpieczeniem wierzytelności była również nieruchomość należąca do spółki. Fakt, iż prowadzone jest już postępowanie egzekucyjne przeciwko Państwu, oznacza, że istnieje prawomocny tytuł wykonawczy, na podstawie którego postępowanie to zostało wszczęte. Na tym etapie jedyne możliwości wystąpienia przeciwko tytułowi egzekucyjnemu przewiduje art. 840 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.).

 

„Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

 1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

 

 2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie”.

 

Wskazując na powyższy przepis, jeżeli zachodzi którakolwiek z przesłanek w nim określonych, mogą Państwo żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności, a co się z tym wiąże zaprzestania prowadzenia egzekucji względem Państwa.

 

W myśl art. 799 § 2 K.p.c.: „Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

 

Ta kwestia w gruncie rzeczy dotyczy sposobu egzekucji wskazanej przez wierzyciela. Dłużnik może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeżeli egzekucja z części jego majątku oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Wniosek dłużnika w tym zakresie może dotyczyć ograniczenia egzekucji co do sposobu jej prowadzenia, jeżeli na przykład przy prowadzeniu egzekucji z ruchomości i wynagrodzenia za pracę sama egzekucja z wynagrodzenia za pracę jest wystarczająca dla zaspokojenia wierzyciela.

 

Należy podkreślić, iż – jak już wspomniano – wierzyciel może zarówno zaspokoić się z majątku dłużnika głównego (spółki), jak i majątku poręczyciela (tj. Państwa). Wierzyciel może, dysponując tytułem wykonawczym, skierować postępowanie egzekucyjne bezpośrednio przeciwko poręczycielowi (z pominięciem majątku dłużnika głównego). W praktyce zaspokojenie z nieruchomości może okazać się bardziej kosztowne dla wierzyciela, gdyż należy sporządzić opis i oszacowanie nieruchomości. Jest to bardzo kosztowne, przy czym wierzyciel nie ma gwarancji, iż nieruchomość zostanie sprzedana w drodze licytacji komorniczej.

 

Przepis, który Pan przytoczył, oznacza, iż jeżeli działania podjęte przez komornika wskazują na skuteczność egzekucji – np. tylko z Państwa ruchomości lub oszczędności – to mogą Państwo wnieść o zawieszenie bądź ograniczenie egzekucji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki