Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czyny nieuczciwej konkurencji

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 04.06.2012

Jak zmusić byłego pracownika do zamknięcia jego działalności gospodarczej, jeżeli skradł on informacje o klientach mojej firmy? Ukradł produkty sprzedawane przez moją firmę. Co więcej, korzysta z moich dostawców, wśród których mam dobrą opinię. Narobił także innych szkód. Co zrobić, skoro były pracownik popełnił czyny nieuczciwej konkurencji?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisany przez Pana problem dotyka wielu pracodawców. Jeżeli działalność prowadzona przez Pana byłego pracownika jest legalna, to będzie Panu niezwykle trudno uniemożliwić mu prowadzenie tej działalności – mamy bowiem w Polsce zasadę swobody działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, iż jest Pan zupełnie bezbronny w tej sytuacji.

 

W Polsce obowiązuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z postanowieniami tej ustawy „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Jest to niezwykle pojemna klauzula, która obejmuje bardzo szeroki wachlarz przypadków. Sama ustawa wskazuje kilka z nich, które mogą Pana zainteresować.

 

Zgodnie z art. 11 tej ustawy „czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

Według art. 5 ustawy „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”.

 

Z kolei art. 12 ust. 1 podaje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych albo innych obowiązków umownych, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy. Natomiast ust. 2 tego artykułu stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie klientów przedsiębiorcy lub innych osób do rozwiązania z nim umowy albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

 

Oczywiście jako czyn nieuczciwej konkurencji traktowane jest także naśladownictwo produktów.

 

„Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

 

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców;

2) nakłanianie osób trzecich do odmowy sprzedaży innym przedsiębiorcom albo niedokonywania zakupu towarów lub usług od innych przedsiębiorców;

3) rzeczowo nieuzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych klientów;

4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

5) działanie mające na celu wymuszenie na klientach wyboru jako kontrahenta określonego przedsiębiorcy lub stwarzanie warunków umożliwiających podmiotom trzecim wymuszanie zakupu towaru lub usługi u określonego przedsiębiorcy”.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.

 

Jeżeli działanie byłego pracownika wypełnia choćby jeden z wyżej wymienionych przypadków, co doprowadziło do naruszenia Pańskiego interesu, to może Pan na podstawie art. 18 wysunąć pewne żądania.

 

„Art. 18. 1. W razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;

4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;

5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach ogólnych;

6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa narodowego

– jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony”.

 

Sąd, na Pana wniosek, może orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

 

Proszę pamiętać, iż to na Panu będzie spoczywał ciężar wykazania szkodliwych działań byłego pracownika, więc musi się Pan dobrze przygotować pod względem dowodowym.

 

Jeżeli były pracownik dopuścił się także kradzieży pieniędzy lub z czegoś się z Panem nie rozliczył, np. nie oddał sprzętu, to może Pan dodatkowo złożyć zawiadomienie w prokuraturze o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży z art. 278 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.) lub oszustwa z art. 282 K.k. Nie doprowadzi to raczej do zaprzestania prowadzenia działalności przez byłego pracownika – sąd karny musiałby bowiem na podstawie art. 41 § 2 K.k. orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Jednak może to stanowić dodatkową dolegliwość dla tegoż człowieka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - jeden =

»Podobne materiały

Zerwanie umowy z pracodawcą a klauzula o zakazie konkurencji

Z moim obecnym pracodawcą podpisałem umowę z klauzulą o zakazie konkurencji na okres dwóch lat po rozwiązaniu umowy. Określona kara za niedotrzymanie umowy wynosi 250 000 zł. Moim zdaniem jest ona niewspółmierna do wynagrodzenia, które wynosi ok. 3000 zł. W umowie mam wpisaną kwotę wynagrodzenia 400

 

Działalność konkurencyjna pracowników

Dwóch pracowników (nie mają podpisanej umowy o zakazie konkurencji) chciałoby założyć firmę handlującą przedmiotem handlu firmy swojego pracodawcy. Czy mogą to zrobić (bez informowania pracodawcy), czy jest to działalność konkurencyjna? Czy ich żony mogą mieć taką firmę?

 

Nieuczciwa konkurencja – co robić?

Prowadzę firmę zajmującą się e-biznesem. Z jednym z moich klientów skontaktowała się firma konkurencyjna i wmawiała mojemu klientowi, że świadczone przeze mnie usługi szkodzą jego stronie internetowej. Jest to ewidentnie nieuczciwa konkurencja. Co mogę zrobić w tej sprawie? 

 

Wykrycie nieuczciwej konkurencji

Nasza firma sprzedaje w Internecie biżuterię. Mamy m.in. sklep zarejestrowany na Allegro. Jakiś czas temu wymyśliłem nowy sposób prezentacji produktów połączony z ciekawą szatą graficzną aukcji. System wdrożył informatyk (oczywiście mamy na to fakturę). Tymczasem konkurencyjny sklep praktycznie prze

 

Interesy konkurencyjne

Nasza spółka z o.o. prowadzi działalność rolniczą. Zarząd jest jednoosobowy, bez rady nadzorczej i komisji. Prezes zarządu kupił bardzo duże pola uprawne przylegające do tych należących do spółki. Uprawia tę ziemię, korzystając ze sprzętu i pracowników spółki (nieodpłatnie). Czy to są interesy konku

 

Konkurencyjna firma

Pracowałem dwa lata w firmie X sprzedającej i serwisującej przyczepy samochodowe. Postanowiłem się zwolnic i założyć konkurencyjną firmę o takim samym właściwie profilu działalności. Były szef grozi mi, że naruszam tym przepisy. Czy ma rację? Czy mogę obsługiwać klientów, których znam ze starej prac

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »