.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomówienie o wynoszeniu danych firmowych do konkurencji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.09.2014

Zostałam zwolniona z pracy teoretycznie z powodu likwidacji stanowiska. Podczas mojego okresu wypowiedzenia przyjęto jednak do pracy inną osobę za mnie. Natychmiast zlikwidowano mój e-mail i wyłączono telefon – nie mogłam więc kulturalnie zakończyć współpracy z klientami. W firmie pojawiła się plotka (domyślam się, kto ją zaczął) o moim rzekomym wynoszeniu danych do konkurencji – to pomówienie. Obecnie naruszone jest moje dobre imię. Po rozmowach kwalifikacyjnych okazuje się, że pomówienie wciąż „działa”, a ja nie dostaję pracy. Czy mogę walczyć o przeprosiny ze strony szefa? Mam nagrania kolegów z pracy, którzy mówią, że znają te zakłamane plotki i że to one były powodem zwolnienia mnie. Dodam, że sprawa o odwołanie od wypowiedzenia jest w toku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c., oraz przepisy Kodeksu karnego – K.k.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż wręczono Pani oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Istotne jest, że teoretycznie przyczyną wypowiedzenia Pani umowy o pracę była likwidacja stanowiska (teoretycznie, bowiem w czasie wypowiedzenia przyjęto kolejną osobę). Nadto zauważyć należy, iż niezwłocznie po wypowiedzeniu Pani umowy o pracę wyłączono Pani połączenia telefoniczne oraz pocztę e-mailową.

 

Z informacji, które Pani posiada, została Pani pomówiona o wynoszenie danych do firmy konkurencyjnej. Istotne jest, iż dysponuje Pani nagraniami osób, które wskazują, iż plotki zarzucające Pani te okoliczności słyszały.

 

Jak wynika z treści Pani pytania, sprawa z Pani odwołania od wypowiedzenia nie dobiegła jeszcze końca. Podnosi Pani, że w treści wypowiedzenia jako wyłączną przyczynę wskazano likwidację stanowiska pracy. Jednocześnie w dalszej kolejności podkreśla Pani, iż już w czasie Pani wypowiedzenia zatrudniono inną osobę. Podkreślić należy, że powyższe może stanowić argument przemawiający na Pani korzyść, wskazujący, iż podana przyczyna wypowiedzenia była fikcyjną i nieuzasadnioną, lecz tylko wówczas, jeżeli zakres czynności Pani stanowiska pokrywałby się z zakresem czynności nowo przyjętych pracowników.

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

Z treści Pani pytania wynika, jakoby posądzenie Pani o wykradanie danych i przekazywanie ich do konkurencji nie znalazło się w treści wypowiedzenia.

 

Istotne jest jednak, iż zachowanie byłego pracodawcy w swych skutkach doprowadziło do braku zawarcia nowych umów o pracę lub innego rodzaju umów o charakterze quasi pracowniczym. Istnieje zatem możliwość wyliczenia stosownego zadośćuczynienia (np. 12-krotność utraconego wynagrodzenia z tytułu nowo podpisanej umowy, do czego miało dojść, gdyby nie zachowanie byłego pracodawcy).

 

Zgodnie z art. 23 K.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może Pani także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż dla zasądzenia zadośćuczynienia jak i świadczenia na cel społeczny nie wystarczy ustalenie bezprawności naruszenia, niezbędne jest bowiem wykazanie ustalenie w postępowaniu sadowym, że działanie takie było umyślne. Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 17 marca 2007 r., sygn. akt I CSK 81/2005, w którym wyraził pogląd:

 

„W razie naruszenia dobra osobistego pokrzywdzony może żądać zarówno przyznania mu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, jak i zasądzenia sumy pieniężnej na wskazany przez siebie cel społeczny (art. 448 k.c.). Przesłanką roszczenia o zasądzenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 k.c.) jest wina kwalifikowana sprawcy naruszenia dobra osobistego, mianowicie wina umyślna albo rażące niedbalstwo”.

 

W mojej ocenie istotna w niniejszej sprawie jest przede wszystkim wola, którą sprawca, tj. osoba sprawująca kontrolę nad Pani wypowiedzeniem, jako reprezentująca Pani byłego pracodawcę, się kierował. Pragnę zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, który uznaje cześć i godność za najważniejsze dobra osobiste. Stwierdził to m.in. w wyroku z 29 października 1971 r., sygn. akt II CR 455/71 (OSNCP 4/72, poz. 77), wyjaśniając:

 

„Cześć, dobre imię i dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie dziedziny życia osobistego, zawodowego i społecznego, naruszenie czci więc może nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępowania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej działalności” (identyczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 8 października 1987 r., sygn. akt II CR 269/87).

 

Nie ulega zatem wątpliwości, iż pomówienie o ujemne postępowanie w życiu zawodowym, tj. „wykradanie danych dla konkurencji”, może podważyć zaufanie niezbędne do wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska, albowiem powyższe winne być odnoszone do ogółu społeczeństwa i powszechnej reakcji społeczeństwa na tego rodzaju zachowanie.

 

Z treści Pani pytania nie wynika jednak, jakoby miała Pani dowody potwierdzające tego rodzaju okoliczności. Innymi słowy koniecznym jest zebranie dowodów lub ustalenie danych osobowych osób, które odmówiły Pani przyjęcia do pracy i z jakiego powodu to nastąpiło. Maile od klientów, którzy byli zaskoczeni sposobem braku kontaktu z Panią nie mają w mojej ocenie żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, albowiem nie o kontakt z klientem tu chodzi, lecz o ewentualne wynoszenie danych do konkurencji. Klient nie może mieć zatem w tym przedmiocie żadnych wiadomości. Jedynym dowodem są nagrania, z których wynika, iż po Pani firmie (byłym pracodawcy) rozpowszechniane były plotki jakoby główną przyczyną wypowiedzenia Pani umowy o pracę było wynoszenie danych do konkurencji. W chwili obecnej o ile możliwym jest stwierdzenie naruszenia Pani dóbr osobistych o tyle bardzo ciężko będzie uzyskać rekompensatę finansową z tego powodu. Celem uzyskania takiej rekompensaty dobrze byłoby uzyskać od firm, które miały z Panią podpisać umowę oświadczenia woli, iż umowa nie została podpisana, a to z uwagi na posądzenie Panią o pracę dla konkurencji. Bez tego rodzaju zeznań złożonych do protokołu lub oświadczeń woli złożonych w formie pisemnej uzyskanie zadośćuczynienie za naruszenie Pani dobrego imienia uważam za bardzo trudne, ale nie niemożliwe.

 

Wskazać należy, iż w opisanym przez Panią przypadku możemy mieć do czynienia ze zniesławieniem uregulowanym w treści art. 212 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”.

 

Najistotniejsze jest jednak wskazanie, iż ściganie przestępstwa określonego w art. 212 § 1 K.k. odbywa się z oskarżenia prywatnego. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego interes społeczny. Prokuratura bardzo rzadko decyduje się na wszczęcie postępowania z urzędu w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, a to z uwagi na fakt, iż czyn taki musi naruszać jednocześnie interes całego społeczeństwa. W mojej ocenie, jako że w opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z indywidualną sytuacją, dotyczącą tylko Pani, nie można mówić o czynie naruszającym interes całego społeczeństwa. Oczywiście może Pani złożyć zawiadomienie do prokuratury z powołaniem się na treść art. 60 § 1 K.p.k., ale moim zdaniem nastąpi wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

 

W chwili obecnej podkreślić należy, iż jeżeli ma Pani takie możliwości, proszę spróbować zdobyć oświadczenia pisemne firm, do których Pani rekrutowała, z których to pism wynikać będzie, iż nienawiązanie z Panią stosunku pracy jest konsekwencją posądzenia Pani o wykradanie danych do konkurencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »