.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomoc od ojca dziecka przed porodem

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.11.2015

Jestem w 27. tygodniu ciąży z mężczyzną, z którym byłam 3 lata w związku. Gdy dowiedział się o ciąży, po prostu uciekł i nie interesuje się mną ani dzieckiem. Prawdopodobnie pracuje za granicą i ma się dobrze. Co mogę zrobić, by otrzymać od niego jakąś pomoc przed porodem i później?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwanego dalej K.r.io.

 

Z treści Pani pytania wynika, iż przez 3 ostatnie lata pozostawała Pani w nieformalnym związku. Aktualnie jest się Pani w 27. tygodniu ciąży, a Pani partner, ojciec dziecka, na wieść o takiej sytuacji porzucił Panią i najprawdopodobniej wyjechał poza granice kraju. Wolą Pani jest uzyskanie świadczenia, które chociażby w części zaspokajałoby Pani i dziecka potrzeby.

 

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. W chwili obecnej zasadnym jest wskazanie, iż ojciec dziecka, a Pani dotychczasowy partner, nie jest małżonkiem, a zatem powyższy przepis ma do niego zastosowanie. Roszczenia Pani jako matki, o których mowa powyżej, przedawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.

 

Ucieczka poza granice kraju nie uchroni go przed obowiązkiem ponoszenia kosztów, bowiem jeżeli w tym okresie będzie Pani utrzymywana przez inne osoby, to osoby te będą miały regres wobec ojca dziecka o zwrot poniesionych na Panią kosztów.

 

Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.

 

Roszczenia, o których mowa powyżej (regres), przedawniają się z upływem lat trzech.

 

Najpełniej cel tej instytucji przedstawia w mojej ocenie teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1978 r., sygn. akt II CR 418/78, zgodnie z którą „przedłużenie obowiązku utrzymania matki stanowi dalszą ochronę praw dziecka. Zabezpieczenie utrzymania matce ma, w swej istocie, na celu zapewnienie dziecku niezbędnej opieki w sytuacji szczególnej, w której, w okolicznościach konkretnej sprawy, jest to możliwe tylko przez matkę, która w okresie zaprzestania w związku z tym pracy zarobkowej nie ma środków do zapewnienia sobie niezbędnego utrzymania”.

 

Pierwszy przepis wymaga wskazania, iż obejmuje on de facto roszczenie o dwa świadczenia: pierwsze związane z pokryciem wydatków związanych ciążą i porodem i drugie związane z kosztami trzymiesięcznego utrzymania Pani jako matki w okresie porodu.

 

Jak podnosi się w literaturze, roszczenia te mogą być dochodzone po ustaleniu ojcostwa, np. w drodze jego uznania lub też w procesie o ustalenie ojcostwa [por. J. Pietrzykowski (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2010, s. 1134[.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, możliwe jest wystąpienie do ojca dziecka z wezwaniem do partycypowania w kosztach Pani utrzymania z powołaniem się na art. 141 K.r.io. Proszę pamiętać, iż skutecznie może Pani dochodzić tych roszczeń w ciągu 3 lat, licząc od dnia porodu.

 

Wysokość żądanego świadczenia zależeć będzie od Pani usprawiedliwionych potrzeb (koszty związane z wizytami u ginekologa, zakup określonych środków medycznych, leków itp., zakupem odzieży ciążowej itp., zakup wózka, łóżeczka dla dzieci, pieluchy, odzież dla dziecka itp.) oraz możliwościami zarobkowymi i majątkowymi zobowiązanego. W treści pytania wskazuje Pani, iż ojciec dziecka najprawdopodobniej wyjechał do pracy poza granice kraju, zatem przypuszczać należy, że jego możliwości zarobkowe są znaczne. Jeżeli chodzi o możliwości majątkowe, to sąd, w razie ewentualnego sporu sądowego, będzie uwzględniał także majątek którym ojciec dziecka dysponuje.

 

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, iż „konieczną przesłankę pozytywną dochodzenia roszczeń z art. 141 § 1 k.r.o. stanowi urodzenie się dziecka. Roszczenia przysługują również w przypadku, kiedy dziecko urodziło się nieżywe (art. 141 § 1 in fine k.r.o.)” (G. Jędrejek, Komentarz do art. 141 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 01.10.2013 r.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »