.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pominięcie strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 12.11.2014

Moja posesja graniczy bezpośrednio ze stacją paliw. Zgłosiłem jej nielegalną przebudowę. Następnego dnia inwestor wystąpił o pozwolenie na budowę pawilonu i przebudowę zbiorników i jeszcze tego samego dnia otrzymał pozytywną decyzję starosty. Obiekt ten według mnie nie spełnia wymogów określonych dla stacji paliw i stanowi zagrożenie. Czy w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę starosta może wydać prawomocną decyzję? Dlaczego starosta pominął moje stanowisko w tej sprawie – najbliższego sąsiada? Dlaczego odrzucono moje żądanie wznowienia postępowania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy oraz treści przesłanej dokumentacji, w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie sięgnąć należy przede wszystkim do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

I tak, zgodnie z treścią art. 129 K.p.a.:

 

„§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania”.

 

Zgodnie zatem z powyższym decyzja administracyjna nie jest ostateczna, dopóki stronom wciąż przysługuje termin do jej zaskarżenia odwołaniem.

 

Wobec tego należy również sięgnąć do art. 130 K.p.a., który stanowi, że:

 

„§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108),

2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron”.

 

Podsumowując, decyzja administracyjna nie może być od razu ostateczna (Pan określa ją jako „prawomocna”, choć nie jest to terminologia kodeksowa), choć może być wykonalna, gdyż ostateczność decyzji oznacza brak możliwości zaskarżenia jej odwołaniem. Zatem skoro termin na wniesienie odwołania wynosi dla strony dwa tygodnie od dnia doręczenia jej decyzji z uzasadnieniem, to przez co najmniej ten okres decyzja nie może stać się ostateczna.

 

Jak wynika zaś z przywołanych wyżej przepisów, decyzja administracyjna, nawet nieostateczna, może być wykonalna, gdy jest m.in. zgodna z żądaniem wszystkich stron. W związku z tym zaś, że na etapie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę organ administracji stał na stanowisku, że stroną tego postępowania jest wyłącznie wnioskodawca (inwestor), to wydanie decyzji uwzględniającej w całości ten wniosek uprawniało inwestora do rozpoczęcia prac budowlanych nawet przed terminem, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

 

Okoliczności sprawy pokazują jednak, że rzeczywiście w wymienionym postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę mogło dojść do nieuzasadnionego pominięcia Pana jako strony postępowania, w związku z tym że przedmiotowa inwestycja może oddziaływać także na Pana nieruchomość.

 

Taka sytuacja legitymuje Pana do żądania wznowienia postępowania, gdyż zgodnie z przepisem art. 145 § 1 pkt 4) K.p.a., w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli m.in. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu.

 

Z przesłanej przez Pana dokumentacji (pismo MUW w Warszawie) wynika, że wystąpił Pan z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wymienionej decyzji, jednak należy wskazać, że podstawą takiego stwierdzenia może być wyłącznie któraś z przesłanej z art. 156 K.p.a., który stanowi, że:

 

„§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne”.

 

Zatem w świetle okoliczności przedmiotowej sprawy stwierdzić należy, iż właściwą drogą postępowania powinno być żądanie wznowienia postępowania z Pana udziałem jako strony, a nie żądanie stwierdzenia nieważności tej decyzji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton