.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polskie litery na karcie kredytowej

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 11.06.2013

Chciałbym mieć wytłoczone na karcie kredytowej poprawnie zapisane nazwisko zawierające polskie litery (chodzi o wielką literę „Ź” na początku nazwiska). W załączeniu przesyłam pismo do banku i odpowiedź. Proszę o wskazanie, czy możliwe jest prawne (sądowne) wymuszenie wydania takiej karty na podstawie polskiego lub europejskiego prawa? Jakie są szanse wygrania ewentualnego procesu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do poruszonego przez Pana problemu prawnego, dotyczącego odmowy wybicia dużej litery „Ź” jako pierwszej litery Pana nazwiska na karcie kredytowej, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Przede wszystkim sprawa ma precedensowy charakter i nie zapadło jeszcze żadne rozstrzygnięcie w identycznym przypadku.

 

Niemniej Pana sprawa może być rozpatrywana w kontekście naruszenia Pana dobra osobistego, jakim jest zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego (K.c.) Pana nazwisko.

 

W orzeczeniu Sądu Najwyższego z czytamy: „Zgodnie z wyraźnym brzmieniem art. 23 KC nazwisko człowieka stanowi jego dobro osobiste. Podobnie należy traktować imię, które łącznie z nazwiskiem określa tożsamość osoby fizycznej. Na tej podstawie uprawniony może żądać, aby inna osoba nie używała bezprawnie (zawłaszczała) jego nazwiska (imienia), a także, aby nie ujawniano jego nazwiska w określonej sytuacji (Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa 2002, s. 155-156). Równocześnie trafne jest stwierdzenie, że wyjątkowe są sytuacje, w których wymienienie cudzego nazwiska, np. w prasie, jest bezprawne” (wyrok Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych SN z 19 listopada 2003 r., I PK 590/02).

 

Należy pamiętać, że użycie dużej litery „Z” zamiast dużej litery „Ź”, tak naprawdę „tworzy” zupełnie inne nazwisko, którego używa inna osoba. Tak naprawdę nie istnieje żadna podstawa do odmówienia Panu umieszczenia na karcie kredytowej Pańskiego nazwiska zapisanego poprawnie.

 

Ponadto trzeba pamiętać, że poprawność imienia i nazwiska na karcie jest istotna, ponieważ przy transakcji realizowanej na odległość takie dane mogą być wymagane, a w punkcie usługowo-handlowym sprzedawca może (w celu dodatkowej weryfikacji) poprosić o okazanie dowodu tożsamości i zweryfikować dane osobowe znajdujące się na karcie. Stąd nadruk na karcie powinien zawierać aktualne dane, zgodne z tymi, które znajdują się w dowodzie osobistym.

 

Trzeba pamiętać także o ochronie języka polskiego, która została uregulowana w art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 999):

 

„1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:

 

1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji;

2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji;

3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze;

4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi;

5) promocji języka polskiego w świecie;

6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.

 

2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym”.

 

Jeśli chodzi o ochronę dobra osobistego w postaci nazwiska w Pana przypadku, warto przytoczyć fragment uzasadnienia z orzeczenia SN: „Uprawnienie do doboru tekstu na tablicach nagrobnych mieści się w pojęciu prawa do wykonywania kultu zmarłego. Spór pomiędzy osobami bliskimi zmarłego o treść napisów na nagrobku może być rozstrzygnięty w procesie o ochronę dobra osobistego, jest to bowiem spór o formę wykonywania tego dobra. Powód przysługujące mu prawo chce wykonać przez upamiętnienie zasług rodziców, umieszczając na nagrobku oznaczonej treści informację. Taka forma wykonywania tego prawa jest dopuszczalna, ale nie może się urzeczywistnić z powodu sprzeciwu pozwanej. W takiej sytuacji należy dopuścić możliwość dochodzenia ochrony na podstawie art. 24 KC, przysługujące bowiem powodowi prawo doznaje uszczerbku na skutek niewykonywania w zamierzonym przez niego zakresie, a to wobec czynnej postawy pozwanej” (wyrok Izby Cywilnej SN z 21 października 2010 r., IV CSK 113/10).

 

Co prawda orzeczenie dotyczy napisu na płycie nagrobnej, niemniej porusza także kwesitę ochrony dobra osobistego, jakim jest kult pamięci zmarłych. W Pana przypadku chodzi o ochronę dobra osobistego, jakim jest Pana nazwisko. W związku z powyższym ma Pan prawo żądać – zgodnie z art. 24 § 1 K.c. – ochrony swoich dóbr osobistych na drodze sądowej: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie […]”.

 

Warto też wskazać, że zgodnie z art. 7 i 7a ustawy o ochronie języka polskiego:

 

Art. 7. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie z udziałem konsumentów oraz przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli:

 

1) konsument lub osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w chwili zawarcia umowy oraz

2) umowa ma być wykonana lub wykonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w obrocie bez udziału konsumentów używa się języka polskiego, jeżeli obrót ten jest wykonywany przez podmioty, o których mowa w art. 4.

 

3. Przepisy ustawy stosuje się do dokumentów i informacji, których obowiązek sporządzenia lub podania wynika z odrębnych przepisów.

 

Art. 7a. 1. Obowiązek używania języka polskiego w zakresie, o którym mowa w art. 7, dotyczy w szczególności nazewnictwa towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów wymaganych na podstawie innych przepisów, instrukcji obsługi oraz informacji o właściwościach towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 3. Obowiązek używania języka polskiego w informacjach o właściwościach towarów i usług dotyczy też reklam.

 

2. Obcojęzyczne opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty, ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów w zakresie, o którym mowa w art. 7, muszą być jednocześnie sporządzone w polskiej wersji językowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3. Nie wymagają opisu w języku polskim ostrzeżenia i informacje dla konsumentów wymagane na podstawie innych przepisów, instrukcje obsługi oraz informacje o właściwościach towarów, jeżeli są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej; jeżeli formie graficznej towarzyszy opis, to opis ten powinien być sporządzony w języku polskim”.

 

Zwrócić też należy uwagę na pogląd literatury: „Naruszenie nazwiska polegać może również na jego przekręcaniu, zniekształcaniu, rymowaniu ze słowami obelżywymi itp. Z reguły tego typu zachowania stanowić będą równocześnie naruszenie godności. Naruszeniem nazwiska będzie również umieszczenie go w jakimkolwiek zbiorze nazwisk (np. lista agentów itp., ale także inne bazy danych), o ile nie zachodzi okoliczność wyłączająca bezprawność takiego zachowania” (P. Księżak [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, M. Pyziak-Szafnicka (red.), LEX 2009, komentarz do art. 23).

 

W Pana wypadku mamy do czynienia z przekręceniem lub zniekształceniem Pana nazwiska (litera „Z” zamiast „Ź”).

 

Pozostaje jeszcze problem procesowego egzekwowania uprawnień. Pamiętać należy bowiem o jednej rzeczy – bank nie ma obowiązku wydać Panu karty kredytowej (nie wolno go zmusić do zawarcia umowy). Dlatego winno to wyglądać tak, że bank wydaje Panu kartę z literą „Z”, Pan ją odbiera, wzywa bank do właściwego wykonania umowy poprzez napisanie litery „Ź”, a następnie występuje na drogę sądową o nakazanie bankowi wyemitowania karty z prawidłowo nadrukowanym Pana nazwiskiem i wydanie jej Panu.

 

Proszę pamiętać – sprawa jest precedensowa i trudno przewidzieć, jak potraktuje ją sąd.

 

 

 

 

Stan prawny z 23.01.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton