.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Polski pracownik delegowany do pracy za granicę a odprowadzanie składek

Mam firmę w Polsce, która prowadzi usługi spawalnicze. Chciałbym poszerzyć działalność o zatrudnianie pracowników (ślusarzy, spawaczy) pod wynajem polskim firmom, które delegowałyby ich do pracy za granicę. Pracownicy będą posiadali A1. Moje wątpliwości budzi kwestia opłacania składek. W umowie o pracę byłaby wpisana najniższa krajowa i miejsce wykonywania pracy w Polsce, a praca za granicą odbywałaby się na umowę-zlecenie, w której byłaby mowa o oddelegowaniu za najniższą krajową. Czy odprowadzanie składek od najniższej krajowej jest prawidłowe, jeśli chodzi o wyjazd za granicę z polskiej firmy? Czy jednak składka musi być odprowadzana od średniej krajowej? Jak odprowadzać możliwie najniższą składkę za pracownika, nie łamiąc przy tym prawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Polski pracownik delegowany do pracy za granicę a odprowadzanie składek

Fot. Fotolia

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek osób wykonujących pracę na podstawie umowy-zlecenia stosuje się m.in. § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. Zgodnie z nim: podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców nie stanowi część wynagrodzenia w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Przepis ten zastrzega jednocześnie, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej.

 

Oznacza to, że od kwoty wypłacanego zleceniobiorcy wynagrodzenia zleceniodawca powinien odliczyć równowartość diet za każdy dzień pobytu zleceniobiorcy za granicą. Gdy po odliczeniu równowartości diet i przeliczeniu na złote (jeśli zleceniobiorca jest wynagradzany w walucie obcej) wynagrodzenie jest*:

 

  • niższe niż 3959 zł, wtedy składki ubezpieczeniowe należy naliczyć od kwoty 3959 zł,
  • wyższe niż 3959 zł, wówczas składki należy naliczyć od faktycznej kwoty wypłaconego wynagrodzenia.

 

Sądy nie zgadzają się ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS, zgodnie z którym do pracowników oddelegowanych nie stosuje się podstawy wymiaru składek społecznych w wysokości niższej niż kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

„Niedopuszczalne jest określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika zatrudnionego za granicą u polskiego pracodawcy jako kwoty przeciętnego wynagrodzenia (...), jeżeli faktycznie wypłacone mu wynagrodzenie jest niższe od tej kwoty. (...) Kwota przeciętnego wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 (...) rozporządzenia [składkowego – przyp. red.], nie jest progiem, od jakiego podstawa wymiaru składek nie może być niższa, jeżeli rzeczywisty przychód pracownika jest od tej kwoty niższy. Jest progiem mającym zastosowanie, gdy faktycznie wypłacone wynagrodzenie jest wyższe niż przeciętne, a zastosowanie odliczeń przewidzianych przepisem spowodowałoby obniżenie podstawy wymiaru składek poniżej tego progu”.

[wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt II UK 78/13]

 

„(...) odliczenie równowartości diety jest możliwe tylko w tym miesiącu, w którym po tej operacji miesięczny przychód stanowiący podstawę wymiaru składek będzie wynosił co najmniej równowartość kwoty przeciętnego wynagrodzenia (...). Nie chodzi więc o podwyższenie podstawy wymiaru składek do kwoty przeciętnego wynagrodzenia (...), ale o zaniechanie odliczenia w danym miesiącu, co oznacza, że podstawa wymiaru składki za ten miesiąc odpowiada przychodowi pracownika w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w niniejszej sprawie – wypłaconemu wynagrodzeniu) bez żadnych odliczeń.

 

Skoro definicja podstawy wymiaru składek ubezpieczonych pracowników zawarta jest w ustawie systemowej (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej) i nie określa ona wymaganego minimalnego pułapu podstawy wymiaru składek, to przepisy rozporządzenia wykonawczego (art. 21 ustawy systemowej) muszą być interpretowane w zgodzie z nią. Nie mogą zatem – wbrew ustawie – stanowić, że podstawa wymiaru składek pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców nie może być niższa niż kwota przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy systemowej. (...).”

[wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2013 r., sygn. akt II UK 104/13]

 

Jest też inne wyjście. Od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca pracujący na kilku umowach będzie musiał opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od tych umów, których wynagrodzenie będzie niższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia ustalonego na rok kalendarzowy. To skutek nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 23 października 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831).

 

Jeśli jedna z umów jest na minimum, czyli na najniższej krajowej, i od takiej umowy odprowadza się składki – to druga umowa nie jest już oskładkowana. Jednak w tym przypadku dobrze byłoby zwrócić się z pismem o interpretację do ZUS. Dlaczego? Bo brzmienie przepisów to jedno, a ZUS to drugie. Jak widać, sądy nie zgadzają się ze stanowiskiem ZUS, a mimo to ZUS oskładkowuje delegowanych pracowników na poziomie średniej krajowej.

 

O czym jeszcze należy pamiętać? Otóż, zleceniobiorca przejściowo wykonujący pracę na terytorium UE podlega w tym okresie polskiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L nr 166 z 30.04.2004 r. z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 r.s.k.s.z.s. – osoba, która wykonuje działalność jako pracownik zatrudniony na zleceniapaństwie członkowskim UE w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego UE do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego UE, pod warunkiem że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną osobę. Z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L Nr 284 z 30.10.2009 r.) , wynika, że za „osobę, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie tam prowadzi swoją działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego” uważa się także osobę zatrudnioną w celu oddelegowania jej do innego państwa członkowskiego, pod warunkiem że osoba ta bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia podlega już ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jej pracodawca, a sformułowanie – „który normalnie tam prowadzi swą działalność” – odnosi się do pracodawcy zazwyczaj prowadzącego znaczną część działalności, innej niż działalność związana z samym zarządzeniem wewnętrznym, na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma swoją siedzibę, z uwzględnieniem wszystkich kryteriów charakteryzujących działalność prowadzoną przez dane przedsiębiorstwo.

 

* Opis sprawy z lipca 2016 r.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl