Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Polisa na dożycie, darowizna i podatek

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.04.2012

Na rachunku mojego taty – do którego miałam ustanowione pełnomocnictwo – znajdowała się kwota 130 000 zł. Wspomniane środki pieniężne wpłaciłam na rachunek jednego z ubezpieczycieli na polisę na dożycie. Ja jestem zarówno ubezpieczającym, jak również ubezpieczonym. Czy wypłacając pieniądze z tej polisy, będę musiała zapłacić podatek od darowizny? Czy da się uniknąć płacenia podatku? Ile może on wynosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiła Pani nietypową sytuację. Z opisu wynika, że rozporządziła Pani we własnym imieniu i na własną rzecz środkami, które nie należały do Pani. Prawo podatkowe wprost nie przewiduje takiej sytuacji.

 

Wydaje mi się, że można rozważyć tu dwa rozwiązania problemu – w zależności od zamiaru, jaki miał Pani tata, i pozostałych elementów stanu faktycznego.

 

Można argumentować, iż otrzymała Pani od taty darowiznę bądź pożyczkę (ewentualnie depozyt nieprawidłowy, lecz skutek podatkowy jest identyczny), którą zwróci Pani po wypłacie z polisy.

 

Teoretycznie zdarzenie miało miejsce w momencie wypłaty przez Panią środków pieniężnych. Jeśli uznamy, że mamy do czynienia z darowizną, która wtedy miała miejsce, należy się zastanowić, czy będzie przysługiwało Pani zwolnienie od podatku od spadków i darowizn, czy też – nie.

 

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych (Pani jest właśnie zstępnym), wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

  1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz
  2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, trzeba nie tylko w terminie 6 miesięcy złożyć druk SD-Z2, lecz również udokumentować otrzymanie środków dowodem przekazania na Pani rachunek bankowy albo rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Obowiązku dokumentacyjnego Pani nie spełni, więc – moim zdaniem – nie może Pani skorzystać ze zwolnienia.

 

W takim wypadku opodatkowanie darowizny będzie dość kosztowne, bowiem podatek wyniesie 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Wcześniej od kwoty darowizny odliczy Pani – obliczając podstawę opodatkowania – kwotę wolną, tj. 9637 zł, o ile nie było innych darowizn na Pani rzecz.

 

Jako że podatnicy są obowiązani złożyć (w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych SD-3, składanie zeznania po terminie powinno odbyć się z jednoczesnym złożeniem tzw. czynnego żalu, by uniknąć ewentualnych konsekwencji karnoskarbowych.

 

Obowiązek podatkowy ciąży na Pani.

 

Na marginesie wskażę, że nabycie własności w drodze darowizny podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 

Gdyby uznać, że otrzymała Pani pożyczkę, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% od kwoty pożyczki, obowiązek podatkowy ciąży na Pani i powstał z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

 

Istnieje zwolnienie od podatku, lecz dotyczy ono pożyczek udzielonych na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) – czyli też między Pani tatą a Panią, w wysokości przekraczającej kwotę 9637 zł, pod warunkiem:

 

  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na rachunek bankowy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Z powodów wyżej wymienionych z tego zwolnienia nie może Pani już skorzystać.

 

Inne zwolnienie w opisanej sytuacji to jedynie zwolnienie pożyczek otrzymanych na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej do wysokości 9637 zł.

 

Jako że podatnicy są obowiązani – bez wezwania organu podatkowego – złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (według ustalonego wzoru) oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika – konieczne jest złożenie deklaracji wraz z czynnym żalem.

 

Tu również stawka podatku wynosi 20%, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + 5 =

»Podobne materiały

Podatek od spadku z 1994 r.

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.

 

Wkład mieszkaniowy odziedziczony po matce

Moi rodzice mieszkali w mieszkaniu spółdzielczym. W 2004 r. zmarła mama. Razem z bratem i tatą przyjęliśmy w sądzie prawo do spadku – wkładu mieszkaniowego (wartość ok. 10 tys. zł). W spółdzielni wraz z bratem zrzekliśmy się prawa do lokalu na rzecz taty, który dwa lata póź

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »