Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie spółki jawnej ze spółką z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 23.09.2011

Do spółki jawnej, w której jest dwóch wspólników z udziałami po 50%, ma przystąpić spółka z o.o., która będzie miała 5% udziałów. W jaki sposób „krok po kroku” przeprowadzić powyższą operację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wiadomo z opisu, że po przystąpieniu spółki z o.o. do spółki jawnej będzie ona miała 5% w kapitale spółki (wkład). Udziały pozostałych wspólników spółki jawnej ulegną zmianie (co najmniej udziały procentowe, a niekoniecznie wkłady i ich wartość). Zmianie ulegnie zapewne „kapitał zakładowy” spółki jawnej i sama umowa spółki jawnej.

 

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 22. § 1. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

 

§ 2. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31. (…)

 

Art. 50. § 1. Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

 

§ 2. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu.

 

Art. 51. § 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

 

§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.

 

§ 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach”.

 

„Art. 26. § 1. Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

 1. firmę, siedzibę i adres spółki,
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń,
 4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

 

§ 2. Wszelkie zmiany danych wymienionych w § 1 powinny zostać zgłoszone sądowi rejestrowemu.

 

§ 3. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek zgłoszenia spółki jawnej do rejestru. Do zgłoszenia należy dołączyć złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki”.

 

W opisanej sytuacji wymagane są działania ze strony spółki jawnej i ze strony spółki z o.o. Konieczna jest decyzja spółki jawnej o zgodzie na przystąpienie do niej nowego wspólnika. To wywoła zmianę umowy spółki. Ale „krok po kroku”:

 

Ze strony spółki z o.o., przed przystąpieniem do spółki jawnej, należy:

 

 1. zawrzeć uchwałę Zgromadzenia Wspólników o: przystąpieniu do spółki jawnej pod określoną nazwą i siedzibą, dacie przystąpienia, wkładzie, jaki będzie wniesiony (pieniądze, aport), oraz jego wartości, wielkości objętego za wkład udziału w spółce jawnej, zgodzie na brzmienie umowy spółki jawnej według treści umowy z dnia przystąpienia lub zgodzie na zmianę brzmienia umowy spółki jawnej w związku ze swoim przystąpieniem do niej,
 2. powierzyć wykonanie uchwały Zarządowi lub ustanowić do tego celu pełnomocnika spółki z o.o.

 

Ze strony spółki jawnej przed przystąpieniem nowego wspólnika należy:

 

 1. zawrzeć uchwałę o: przystąpieniu nowego wspólnika i zgodzie na przystąpienie tego wspólnika do spółki jawnej, dacie przystąpienia, wkładzie, jaki będzie wniesiony (pieniądze, aport), oraz jego wartości, wielkości objętego za wkład udziału w spółce jawnej,
 2. wykonać projekt zmiany umowy spółki jawnej w związku z przystąpieniem do niej nowego wspólnika (powinien być taki jak przedłożony do akceptacji nowemu wspólnikowi).

 

W następnej kolejności działania wspólne, a mianowicie:

 

 1. przystąpienie nowego wspólnika do spółki jawnej;
 2. zmiana umowy spółki jawnej (z uchwalonym tekstem jednolitym umowy) ze wskazaniem nowego wspólnika, określeniem wkładów wnoszonych przez niego i pozostałych wspólników i ich wartość,
 3. wniesienie wkładów.

 

Wszyscy wspólnicy powinni sporządzić i podpisać (na każdej stronie) tekst jednolity umowy spółki, uwzględniający uchwalone zmiany.

 

Zmiany w skaldzie osobowym oraz samej umowy spółki wymagają zgłoszenie zmian co do spółki jawnej do KRS:

 

 1. KRS-Z1 (wniosek),
 2. KRS-ZB (nowy wspólnik),
 3. KRS-WK (zmiana wspólników uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej),
 4. KRS-ZA (tylko gdy nastąpiła jednocześnie zmiana przedmiotu działania).

 

Ponadto do wniosku o zmianę wpisu trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty zgodnie z ustawą o KRS:

 

„Art. 19b.

 

1. Wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 

 1. wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 3. zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.1) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku – NIP-2 z załącznikiem NIP-D (wspólnicy spółki jawnej).

 

1a. Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu, odpowiednio do:

 

 1. urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz
 2. wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego – wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

 

1b. Po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych”.

 

Ponieważ przystąpienie przez spółkę z o.o. do spółki jawnej nie podlega ujawnieniu w KRS oraz nie powoduje zmian danych spółki z o.o. ujawnionych w KRS, ze strony spółki z o.o. nie ma potrzeby zgłaszania zmian do KRS.

 

Miałoby to natomiast miejsce w przypadku prowadzenia przez spółkę z o.o. działalności z innym podmiotem (osobą) w formie spółki cywilnej.

 

Podatnikiem VAT jest dalej spółka jawna.

 

W dniu 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 357) o zmianie ustawy VAT. Obowiązek aktualizacji VAT-R ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, jednakże wyłącznie to nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. Jeżeli nie nastąpi zmiana właściwości urzędu skarbowego, to nie zgłasza się tych zmian w podatku VAT.

 

Podatnikiem w podatku dochodowym są poszczególni wspólnicy spółki jawnej.

 

Spółka jawna jest natomiast płatnikiem podatku dochodowego z tytułu np.: umów o pracę, zlecenia itp.

 

Dla spółki z o. o. pojawi się tylko dodatkowe źródło przychodów. Jest ona już zgłoszona jako podatnik podatku dochodowego, a powstanie nowego źródła nie ma wpływu na zmianę danych jako podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zmiany w składzie osobowym spółki jawnej wymagają zgłoszenie na druku NIP-2 z załącznikiem NIP-D (wspólnicy spółki jawnej).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 plus dziesięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »