Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Połączenie spółek – aspekty prawne

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.05.2012

Chcemy połączyć dwa podmioty: działalność jednoosobową pana A i spółkę z o.o. X posiadającą dwóch udziałowców: pana B i pana C (po 50% udziałów). Oba podmioty prowadzą taką samą działalność i chcą to robić wspólnie. Po przekształceniu (przejęciu) podział udziałów w sp. z o.o. ma być następujący: pan A 50%, pan B 35%, pan C 15%. Rozliczenie ma się więc odbyć akcjami, dodatkowo panu A ma zostać wypłacone wynagrodzenie w wysokości 20 000 zł. Myśleliśmy, aby podnieść kapitał w sp. z o.o. o 50 000 zł z przeznaczeniem na przejęcie. W jaki sposób możemy przeprowadzić takie połączenie? Zależy nam na tym, aby zabezpieczyć dla sp. z o.o. główne aktywa działalności gospodarczej pana A (patenty, umowy itp.), a może jest sens wniesienia ich aportem? Bardzo ważne są też zapisy powstrzymujące od przyszłej konkurencji poza spółką. Mamy też inną spółkę z o.o. – Y (w chwili obecnej udziały po 50% pana B i pana C, czyli tak jak w sp. z o.o. X). Zastanawialiśmy się nad alternatywnym wariantem. Czy lepszą opcją nie jest przejęcie w niej po 50% udziałów przez pana A i spółkę z o.o. X i wniesienie aportem lub sprzedaż do nowej spółki wszystkich praw, magazynów, umów itd.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyszła spółka ma posiadać trzech udziałowców z udziałami:

 

  1. pan A 50%,
  2. pan B 35% (obecnie 50%),
  3. pan C 15% (obecnie 50%),

    a dodatkowo panu A ma zostać wypłacone wynagrodzenie w kwocie 20 000 zł (obojętna jest podstawa tego działania).

 

Powoduje to określone komplikacje. 


Aby doprowadzić do takiego stanu, konieczne byłoby np. podniesienie kapitału spółki.

 

Pan A wniesie 50% kapitału, będzie miał 50% udziałów, pozostali wspólnicy mieliby po 25%, a to oznacza konieczność wniesienia dodatkowo przez pana B 10% do kapitału, aby mieć łącznie 35% udziałów, oraz to, że pan C ma tych udziałów za dużo.

 

Można dostosować strukturę i poszczególne kwoty do najniższego udziału, np. obecnie spółka ma kapitał 100 (po 50% dla każdego wspólnika).

 

Aby udział pana C zmalał do 15% (obecne 50 jednostek), konieczne będzie podniesienie kapitału do odpowiedniej kwoty i jego objęcie przez dotychczasowych i nowych wspólników. Pan C nic nowego nie wnosi, więc kapitał musiałby zostać podwyższony do kwoty 333.

 

Pan C musiałby wnieść 166,5 i miałby 50% udziałów.

 

Pan B miałby 12,5% (50 jednostek) i musiałby wnieść dodatkowo 22,5%, aby mieć razem 35%, to jest musiałby wnieść dodatkowo 66,50 jednostek.

 

Wysokość kapitału zakładowego zależna będzie od wartości firmy pana A (gdyby wnosił ja aportem) lub wartości innego aportu przez niego wnoszonego.

 

Pan C ma otrzymać jeszcze 40 jednostek w pieniądzu, najlepiej od spółki.

 

W tym zakresie (abstrahując od innych elementów) możliwe jest, aby pan A objął więcej udziałów (o owe 20 000 zł), a po zarejestrowaniu można te udziały umorzyć i wypłacić mu należność za nie. Ważne tu jest dostosowanie treści umowy spółki do zaplanowanych działań.

 

Po podwyższeniu kapitału stosownie do tego zamierzenia musiałby on wynosić 373. Inna byłaby struktura udziałów i procenty, jednak w wyniku umorzenia udziałów odpowiadających 40 jednostkom pana A wszystko wraca do pierwotnie zaplanowanej sytuacji (50%, 35%, 15%).

 

Skoro firma pana A posiada patenty i umowy, to najrozsądniejsze jest wniesienie jej aportem do spółki z o.o. Pan A w zamian dostałby udziały, a prawa, jakie ma przedsiębiorstwo pana A, przeszłyby na spółkę i ona stałaby się stroną oraz uprawnionym lub zobowiązanym z tych praw i umów.

 

Powyższe bazuje na tym, że:

 

  1. pan A wnosi swoje przedsiębiorstwo jako aport do spółki z o.o.,
  2. dokonuje się zmiany umowy spółki i przewiduje przymusowe umorzenie udziałów w wyniku zaistnienia określonych okoliczności (np. prawo wypowiedzenia umowy spółki w całości lub prawo wypowiedzenia swego udziału w spółce w zakresie części posiadanych udziałów),
  3. umorzenie przymusowe części udziałów pana A – dostaje on swoje pieniądze.

 

Inne rozwiązania

 

Pan A przekształca swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o., a potem następuje połączenie obu spółek przez przejęcie jednej przez drugą albo utworzenie nowego podmiotu. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych:

 

„Art. 492. § 1. Połączenie może być dokonane:

 

1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie),

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki)”.

 

Spółka X kupuje od pana A określone składniki jego przedsiębiorstwa (patenty, wzory, składniki rzeczowe, rynek zbytu, bazy danych kontrahentów w zakresie zaopatrzenia i zbytu).

 

Płaci za nie tylko owe 20 000 zł (lub więcej, z dodaniem VAT i podatku dochodowego).

Następuje przekształcenie długu na udziały pana A w spółce (konwersja). Pan A staje się jej udziałowcem.

 

Potem należy dopasować wielkość udziałów do potrzeb i uzgodnień, a w ramach tego – zastosować ewentualne umorzenia udziałów i wypłatę dla danego wspólnika pieniędzy.

 

W zakresie umów, jakie ma zwarta firma pana A, konieczne byłoby ich przejęcie przez spółkę za zgodą pana A oraz jego kontrahenta. Przy założeniu, że pan A ma być docelowo udziałowcem tej spółki, nie powinno z tym być większego kłopotu (a gdyby z umowy pomiędzy wspólnikami wynikało to wprost, byłoby jeszcze lepiej).

 

Pan A likwiduje swoja działalność jednoosobową albo też pozostawia ją i świadczy na rzecz spółki określone usługi.

 

Pan A kupuje od wspólników spółki Y po 25% ich udziałów. Pozostałe udziały są nabywane przez spółkę X. Jak na razie jest w porządku.

 

Spółka Y kupuje od pana A określone składniki majątkowe należące do jego firmy na ogólnych zasadach i płaci za nie wszystko albo część. Przy zapłacie częściowej istnieje możliwość konwersji długu na udziały w tej spółce. Istotna jest treść umowy spółki.

 

W zakresie umów, jakie ma zwarta firma pana A, należy postąpić analogicznie jak wyżej.

 

Udziały w spółce Y nabywa w całości spółka X.

 

Kupuje od pana A określone składniki majątkowe należące do jego firmy na ogólnych zasadach i płaci za nie część. Reszta ceny podlega konwersji na udziały dla pana A. Znów istotna jest treść umowy spółki.

 

W zakresie umów – znowu postępujemy jak wyżej.

 

Wskazane warianty abstrahują od zagadnień podatkowych, bowiem nie było to przedmiotem pytania. Wskazują na sam mechanizm doprowadzenia do pożądanego efektu.

 

Aby zagwarantować sobie niepodejmowanie działań konkurencyjnych – można zawrzeć odrębna umowę o współpracy pomiędzy wspólnikami w przyszłej spółce z o.o. (często spotykana forma zagwarantowania sobie przez wspólników niepodejmowania wrogich działań).

 

Zakaz podejmowania działań i działalności konkurencyjnej co do zasady nie obejmuje wspólników z mocy prawa, chyba że są działania z zakresu nieuczciwej konkurencji.

 

Zakaz konkurencji obejmuje zarząd w zakresie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych:

 

„Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

 

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus VIII =

»Podobne materiały

Przeniesienie majątku przy wydzieleniu spółki

Planuję w najbliższym czasie wydzielić ze spółki z o.o. zorganizowaną część działalności (drukarnię cyfrową) jako oddzielną spółkę z o.o. Moje pytanie dotyczy przeniesienia majątku, a konkretnie wartości maszyn, które zostaną przeniesione do nowej spółki. Może dla uproszczenia posłużę się przykładem
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »