.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pół etatu nauczyciela, przejście na emeryturę i odprawa

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 20.01.2018

Mam pół etatu w szkole jako nauczyciel i spełniam warunki przejścia na emeryturę. Pracuję też jako pracownik samorządowy. Niedługo kończę 65 lat. Chciałbym przejść na emeryturę z obu zakładów pracy w tym samym dniu, to znaczy przed ukończeniem 65. roku jako nauczyciel. Z jakiego zakładu pracy należy mi się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pół etatu nauczyciela, przejście na emeryturę i odprawa

Z opisu wynika iż posiada Pan 2 stosunki pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 października 208 r. w sprawie I PK 54/08 (LEX nr 509038) wyraził m.in. pogląd, że Karta Nauczyciela nie zawiera uregulowań, które ograniczałyby prawo nauczyciela mianowanego do odprawy emerytalnej lub rentowej w sytuacji, gdy nauczyciel wystąpi z wnioskiem o przejście na emeryturę i zostanie stwierdzone przez organ rentowy, że spełnia warunki uprawniające do emerytury.

 

Zasadniczo więc każdy pracodawca powinien wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli obie umowy o pracę rozwiążą się w tym samym dniu.

 

Jednak kwestia wypłaty odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego jest w sposób zupełny uregulowana w art. 38 ust. 3–5 ustawy o pracownikach samorządowych oraz par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami pracownikowi samorządowemu przysługuje w związku z przejściem na emeryturę jednorazowa odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, po 20 latach pracy, wypłacana w dniu ustania stosunku pracy, przy czym do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych, przepisy kodeksu pracy stosuje się odpowiednio i to w zakresie nieuregulowanym w tejże ustawie.

 

Do pracowników samorządowych nie ma zastosowania art. 92 1 Kodeksu pracy w takim zakresie, w jakim ich prawo do odprawy emerytalno-rentowej normuje art. 38 ust. 3, 4, 5 ustawy z 2008 r. o pracownikach samorządowych. Zważywszy jednak na to, że unormowanie wynikające z ust. 3 art. 38, w myśl którego jednorazowa odprawa przysługuje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, jest tożsame z regulacją zamieszczoną w Kodeksie pracy, przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych, powstających na tle tego unormowania szczególnego, uzasadnione jest uwzględnienie wypowiedzi judykatury na temat art. 921.

 

W uchwale w sprawie o sygn. akt II PZP 1/10 Sąd Najwyższy wskazywał, na daleko idącą odmienność regulacji prawa do odprawy emerytalnej w pragmatykach służbowych i w kodeksie pracy. Podobnie Sąd Najwyższy wyraził się w wyroku w sprawie o sygn. II PK 215/05.

 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1992 r., sygn. akt III Apr 11/92 (OSA 1992/11/42): „Nie istnieje w naszym prawie pracy jakaś jedna odprawa. Odpraw jest tyle, ile przewidują przepisy ustalające warunki ich powstania (…). Nie jest też możliwe zaliczenie jednej z otrzymanych odpraw przez pracownika na poczet drugiej bez szczególnego przepisu w tym względzie. Pracodawca ma bowiem pracownika tyle długów, ile należy się pracownikowi różnych świadczeń, choćby o podobnym charakterze. Jeżeli ustawodawca chce wyłączyć jedną odprawę w przypadku przyznania innej, ustanawia odpowiednie przepisy”.

 

Taka argumentacja znajduje potwierdzenie także w piśmiennictwie, gdzie wskazać można jako przykładowe poglądy Marii T. Romer przedstawione w artykule opublikowanym w „Prawie Pracy” z 1999 r. nr 6, w którym autorka stwierdza: „wydaje się jednak, że nabycie prawa do odprawy z jednego tytułu (niezdolności do pracy lub emerytury) nie może pozbawiać pracownika prawa do odprawy z drugiego tytułu. I w takim kierunku należy tłumaczyć cel tego przepisu [art. 92 1 k.p.]”, jak również w artykule Ryszarda Sadlika opublikowanym w „Prawie Pracy” z 2002 r. nr 2 pt. Odprawa emerytalna i rentowa, gdzie autor wskazuje, że „w przypadku gdy pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców odprawa emerytalna lub rentowa przysługuje od każdego z pracodawców”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton