Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 10.07.2020

Mam w rodzinie sytuację, kiedy nagle umarł jeden z członków. Nie pozostawił żadnej ostatniej woli/testamentu. Jego siostra, która posiada ważne upoważnienie oraz dostęp do jego oszczędnościowego konta bankowego zastanawia się, czy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa jest, aby przelała na własne konto wszystkie środki w wysokości 12300 zł na pokrycie kosztów związanych z pogrzebem. Siostra osoby zmarłej jest jedyną żyjąca osobą z najbliższej rodziny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pokrycie kosztów pogrzebu z konta zmarłego

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Na początku należałoby rozróżnić instytucję ustanowienia upoważnienia do konta od dyspozycji bankowej na wypadek śmierci, bowiem ma to swoje konsekwencje. Środki pieniężne po osobie zmarłej zgromadzone na rachunku bankowym łatwiej jest odzyskać, jeżeli osoba ta złożyła w banku dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Jeżeli istnieje tylko upoważnienie do konta, oznacza to, że zgromadzone oszczędności wejdą w skład spadku.

 

W przypadku dyspozycji środki te są wyłączone z masy spadkowej, co oznacza, że nie trzeba przedstawiać w banku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy aktu poświadczenia dziedziczenia, a osoba, na rzecz której została zastrzeżona taka dyspozycja bankowa, może od razu udać się do banku.

 

Instytucja ta, przewidziana w art. 56 Prawa bankowego, polega na tym, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej poleca pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

 

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza wskazany limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

 

Z instytucją tą wiąże się ciążący na banku obowiązek w przypadku powzięcia przez niego informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem, niezwłocznego zawiadomienia wskazanej przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Wypłata wydatków na pochówek

Niezależnie od powyższego, w przypadku śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, a także kwotę równą wpłatom na te rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

 

Zgodnie bowiem z art. 138a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są zobowiązane zwrócić ZUS kwoty świadczeń przekazane na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

Wygaśnięcie umowy konta

Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.

Udowodnienie bycia spadkobiercą

W wypadku śmierci posiadacza rachunku, zgodnie z zasadą wyrażoną wart. 922 Kodeksu cywilnego, środki pieniężne zgromadzone na rachunku wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku, z wyjątkiem wypłaty dokonanej zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci oraz wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu. W takim wypadku następuje dziedziczenie zgodnie z porządkiem określonym w Kodeksie. Aby dokonać wypłaty tych środków, niezbędne będzie okazanie w banku dokumentów potwierdzających, że jest Pani spadkobiercą. Takimi dokumentami są postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

 

Jeżeli więc dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie została zastrzeżona bądź została, ale zmarła nie wskazała w niej Pani, to konieczne będzie przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

 

Po drugie, bank obowiązany jest wypłacić wydatkowaną kwotę osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów związanych z pogrzebem posiadacza rachunku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + zero =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki