Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrewieństwo jako przeszkoda do zawarcia małżeństwa

Autor: Paulina Wysocka • Opublikowane: 27.10.2010

Autorka charakteryzuje przeszkodę zrywającą uniemożliwiającą zawarcie wyznaniowego związku małżeńskiego, jaką jest pokrewieństwo. Objaśnia też różnicę w traktowaniu zagadnienia pokrewieństwa przy zawieraniu małżeństw przez Kodeks prawa kanonicznego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kodeks prawa kanonicznego (K.p.k.) pośród przeszkód zrywających, czyli czyniących osobę niezdolną do zawarcia ważnego małżeństwa wyznaniowego, wymienia m.in. pokrewieństwo. Istotą tej przeszkody jest niedopuszczenie do tego, aby bliscy członkowie rodziny mogli połączyć się węzłem małżeńskim w prawie kościelnym. Nie zawsze jednak niezdolność zawarcia małżeństwa kościelnego będzie równoznaczna z niemożliwością związania się małżeństwem cywilnym.

 

Pokrewieństwo można zdefiniować jako więź krwi łączącą członków rodziny. Krewnymi będą więc wszyscy ci członkowie rodziny, którzy posiadają wspólnego przodka, „w których żyłach płynie wspólna krew”. Oznacza to, że do krewnych można zaliczyć m.in. dziadków, rodziców, rodzeństwo własne, rodzeństwo dziadków czy rodzeństwo rodziców. Krewnymi nie będą natomiast np.: współmałżonek, rodzice współmałżonka czy rodzeństwo współmałżonka.

 

Pokrewieństwo może występować w linii prostej lub w linii bocznej. Krewnymi w linii prostej są osoby, które pochodzą wprost od siebie, tzn. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie itd. (czyli wstępni, urodzeni przed nami) oraz dzieci, wnuki, prawnuki itd. (zstępni urodzeni po nas). Krewnymi w linii bocznej są natomiast osoby, które, mimo iż nie pochodzą wprost od siebie, mają wspólnego przodka, np. rodzeństwo własne, rodzeństwo rodziców, dzieci rodzeństwa rodziców, rodzeństwo dziadków.

 

Prawo kościelne

 

Zgodnie z kan. 1091 K.p.k. małżeństwo jest nieważne:

 

  1. w linii prostej – między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, zarówno prawego pochodzenia, jak i naturalnymi;
  2. w linii bocznej – do czwartego stopnia włącznie.

 

Oznacza to, że prawo kanoniczne czyni niemożliwym zawarcie małżeństwa między wszystkimi krewnymi w linii prostej, bez żadnych ograniczeń. Niemożliwe będzie więc zawarcie małżeństwa z wszystkimi wstępnymi i zstępnymi, niezależnie od stopni dzielących krewnych. Natomiast w przypadku pokrewieństwa w linii bocznej prawodawca kościelny wprowadził zakaz zawierania małżeństwa do stopnia czwartego. Aby wskazać stopień pokrewieństwa, należy obliczyć wszystkie urodzenia dzielące krewnych, np. matka i córka to pierwszy stopień pokrewieństwa, siostra i brat to drugi stopień pokrewieństwa (1. matka, 2. brat), córka siostry matki to czwarty stopień pokrewieństwa (1. matka, 2. babka, 3. siostra matki, 4. córka siostry matki).

 

Co istotne, przeszkoda małżeńska istnieje niezależnie od tego, czy pokrewieństwo można prawnie potwierdzić, czy nie. Przykładowo, niezdolnym do zawarcia małżeństwa będzie nie tylko ojciec ze swoimi uznanymi dziećmi, ale także z dziećmi pochodzącymi od innej niż żona kobiety, które nie zostały przez niego prawnie uznane. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku rodzeństwa przyrodniego, nawet jeśli wcześniej się nie znało i nie utrzymywało ze sobą kontaktu.

 

Przeszkoda małżeńska będzie istniała także wtedy, gdy mimo faktycznego braku pokrewieństwa akty stanu cywilnego lub orzeczenie sądowe będą wskazywały na jego istnienie. Sytuacja taka może mieć miejsce np. w wyniku zastosowania domniemania pochodzenia dziecka od męża matki. Zgodnie z art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli więc mąż dziecka matki nie udowodni, w drodze postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, że nie jest ojcem dziecka, będzie między nim a dzieckiem występowała przeszkoda pokrewieństwa.

 

Prawo państwowe

 

Trochę inaczej kwestię przeszkody pokrewieństwa regulują przepisy prawa państwowego. Zgodnie z art. 14 § 1 K.r.o. nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Jeśli chodzi o krewnych w linii prostej, sytuacja pozostaje bez zmian. Dużo łagodniej traktowani są natomiast krewni w linii bocznej. Przeszkoda do zawarcia małżeństwa w prawie polskim istnieje bowiem jedynie między rodzeństwem. Oznacza to, że nie ma żadnych przeszkód, aby zawrzeć związek małżeński z jakimkolwiek innym krewnym w linii bocznej.

 

Na tle kan. 1091 K.p.k. oraz art. 14 § 1 K.r.o. powstają trzy rodzaje sytuacji:

 

  1. Brak przeszkody zarówno w prawie kanonicznym jak i w prawie polskim. Sytuacja ta dotyczyła będzie wszystkich krewnych powyżej czwartego stopnia, czyli np. dzieci rodzeństwa dziadków (1. matka, 2. babka, 3. prababka, 4. siostra babki, 5. dzieci siostry babki). Osoby w takim stopniu spokrewnione będą mogły zawrzeć małżeństwo cywilne albo małżeństwo konkordatowe.
  2.  

  3. Istnienie przeszkody zarówno w prawie kanonicznym jak i w prawie polskim. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku wszystkich krewnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Niemożliwe będzie więc zawarcie małżeństwa cywilnego oraz małżeństwa konkordatowego.
  4.  

  5. Istnienie przeszkody w prawie kanonicznym przy jednoczesnym braku przeszkody w prawie polskim. Sytuacja ta dotyczyła będzie wszystkich krewnych w linii bocznej do czwartego stopnia włącznie, z wyłączeniem rodzeństwa, a więc m.in. rodzeństwa rodziców (1. matka, 2. babka, 3. rodzeństwo matki), dzieci rodzeństwa rodziców (1. ojciec, 2. dziadek 3. brat ojca, 4. dzieci brata ojca), rodzeństwa dziadków (1. ojciec, 2. dziadek, 3. pradziadek, 4. brat dziadka). W takim przypadku niemożliwe będzie zawarcie małżeństwa kościelnego, a co za tym idzie także konkordatowego. Dopuszczalny będzie natomiast ślub cywilny.

 

Co istotne, zasady dotyczące przeszkody pokrewieństwa wprowadzone przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie dopuszczają żadnych wyjątków. Kodeks prawa kanonicznego przewiduje natomiast możliwość uzyskania dyspensy w przypadku krewnych w linii bocznej trzeciego i czwartego stopnia. Aby uzyskać taką dyspensę, należy zwrócić się do biskupa ordynariusza swojej diecezji lub biskupa ordynariusza terytorium, na którym się aktualnie przebywa. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci, kiedy niemożliwe jest skontaktowanie się z ordynariuszem miejsca, dyspensy od przeszkody pokrewieństwa może udzielić także proboszcz, szafarz odpowiednio delegowany oraz kapłan lub diakon, asystujący przy zawieraniu małżeństwa (kan. 1079 K.p.k.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Przeszkoda węzła małżeńskiego w prawie kościelnym

Jedną z przeszkód zrywających w prawie kanonicznym jest przeszkoda węzła małżeńskiego, czyli niemożliwość zawarcia związku małżeńskiego przez osobę już związaną sakramentem małżeństwa. Istotą tej przeszkody jest ochrona jedności i nierozerwalności małżeństwa (kan. 1056 K.p.k.).

 

Wymóg wyznania katolickiego dla kandydatów na organistów i kościelnych

Artykuł objaśnia przepisy prawa, które uzasadniają zatrudnianie na stanowisku organisty i kościelnego jedynie osób będących katolikami.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »