Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojęcie spółki dominującej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.09.2014

Pojęcie spółki dominującej na gruncie ustawy o rachunkowości oznacza spółkę, która sprawuje kontrolę nad inną jednostką, którą może być w szczególności inna spółka handlowa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie spółki dominującej, a właściwie jednostki dominującej ustanawia art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości1, zgodnie z którym przez jednostkę dominującą rozumie się jednostkę będącą spółką handlową (a więc jedną ze spółek osobowych lub kapitałowych) lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności:

 

  1. posiadającą bezpośrednio lub pośrednio przez udziały większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym innej jednostki (zależnej), także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi swe prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
  2. uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki (zależnej) w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
  3. uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących innej jednostki (zależnej), lub
  4. będącą udziałowcem jednostki, której członkowie zarządu w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy, stanowią jednocześnie więcej niż połowę składu zarządu tej jednostki (zależnej) lub osoby, które zostały powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki (zależnej).

 

Przez jednostkę zależną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy o rachunkowości należy rozumieć jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, kontrolowaną przez jednostkę dominującą.

 

Oprócz pojęcia jednostki dominującej ustawa o rachunkowości ustanawia szereg innych definicji legalnych z nim związanych. W szczególności są to pojęcia:


1) jednostki dominującej niższego szczebla – rozumie się przez to spółkę handlową, która jest jednocześnie jednostką zależną od innej spółki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowego i jednostką dominującą w stosunku do co najmniej jednej spółki handlowej;

2) jednostki dominującej wyższego szczebla – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, która jest jednostką dominującą w stosunku do jednostki dominującej niższego szczebla;

3) jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę, która jest współkontrolowana przez wspólników na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy, umowy spółki lub statutu;

4) wspólnika jednostki współzależnej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą wraz z innymi udziałowcami współkontrolę nad jednostką współzależną;

5) jednostki stowarzyszonej – rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ.

_________________________________________

1ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 3 =

 

»Podobne materiały

Charakterystyka spółki komandytowej

Spółka komandytowa jest jedną z osobowych spółek handlowych działających na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. Jej istotą jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania spółki co najmniej jednego ze wspólników, przy zachowaniu zasady, iż co najmniej jeden wspólnik odpowiada za t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »