Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ubezpieczyciel sprawcy kolizji sprawia problemy z wypłatą pieniędzy za pojazd zastępczy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 14.08.2012

W wyniku kolizji mój samochód został uszkodzony, wynająłem więc pojazd zastępczy. Ubezpieczyciel sprawcy sprawia problemy z wypłatą pieniędzy za pojazd zastępczy. Przez miesiąc nie reagował, dopiero po kolejnych 3 tygodniach zażądał umowy najmu pojazdu zastępczego – nie posiadam takiego dokumentu, bo zawarłem w wypożyczalni umowę ustną. Co robić? Czy żądać odsetek od ubezpieczyciela, jak wybrnąć z drugiego problemu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy, odnosząc się w pierwszej kolejności do kwestii ewentualnych odsetek z tytułu opóźnienia w wypłacie odszkodowania, wskazać należy, iż w tym zakresie koniecznym jest sięgnięcie do przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) oraz w dalszej kolejności do przepisów Kodeksu cywilnego.

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, „zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie”.

 

Jednakże, stosownie do treści ust. 2, „w przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. W terminie, o którym mowa w ust. 1, zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska względem roszczeń uprawnionego, a także wypłaca bezsporną część odszkodowania”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia szkody, a w wyjątkowych sytuacjach, opisanych w ust. 2, może on wydłużyć termin takiej wypłaty.

 

Jeżeli zatem w Pańskiej sprawie nie nastąpiły opisane w ust. 2 okoliczności, to uznać należy, iż ubezpieczyciel z upływem 30 dni od dnia zgłoszenia przez Pana szkody pozostawał wobec Pana w zwłoce z wypłatą odszkodowania (zwłoka jest zawinioną formą opóźnienia).

 

Powyższe każe zatem sięgnąć do przepisu art. 476 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela”. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Ponadto, stosownie do brzmienia przepisu art. 481 § 1, „jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

 

Dlatego też uznać należy, że w sytuacji, gdy w Pańskiej sprawie nie zachodziły okoliczności legitymujące zakład ubezpieczeń do wydłużenia terminu spełnienia roszczenia odszkodowawczego, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty Panu wraz z odszkodowaniem odsetek ustawowych liczonych od pierwszego dnia przypadającego po 30 dniu od daty zgłoszenia szkody do dnia zapłaty.

 

Jeżeli chodzi natomiast o kwestię wynajęcia przez Pana pojazdu zastępczego, to zgodnie z obowiązującym i utrwalonym stanowiskiem orzecznictwa, ma Pan prawo żądać od ubezpieczyciela pokrycia tych kosztów.

 

Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2004 r. (sygn. akt II CK 494/03), „jeżeli uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy w postaci wmontowania do niego nowej części zamiennej, to koszty najmu przez poszkodowanego tzw. samochodu zastępczego obejmować mogą okres konieczny i niezbędny do naprawy pojazdu”.

 

Ponadto, zgodnie z najbardziej aktualną uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 17 listopada 2011 r. (sygn. akt III CZP 5/11), „odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej”.

 

Mając powyższe na uwadze, wskazać również należy, że sam fakt pozbawienia Pana możliwości korzystania z pojazdu wobec powstałej w nim szkody, uprawnia Pana do wynajęcia pojazdu zastępczego na okres trwania naprawy pojazdu (ubezpieczyciel nie ma również prawa kwestionowania czasu trwania takiej naprawy, jak i związanego z tym czasu najmu pojazdu zastępczego, a także uzależniać wypłaty odszkodowania w tym zakresie od możliwości korzystania przez Pana z innego posiadanego przez Pana pojazdu), przy czym już sam fakt utraty możliwości korzystania z pojazdu co do zasady legitymuje Pana do zażądania pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego.

 

Problemem może być rzeczywiście kwestia wykazania istnienia takiej umowy najmu, choć żaden przepis prawa czy też pogląd orzecznictwa nie warunkuje zasadności tego roszczenia od faktycznego wynajęcia pojazdu zastępczego, jednak zdaje się to niezbędne w świetle wymogu „uzasadnionego i koniecznego” wynajęcia takiego pojazdu.

 

Okoliczność powyższa może być jednak wykazana w sposób w zasadzie dowolny, tj. poprzez zeznania świadków czy dokumenty pośrednio świadczące o korzystaniu przez Pana z takiego pojazdu zastępczego, jak np. rachunki za tankowanie lub parkowanie (jeżeli wystawione były na konkretny pojazd), potwierdzenia przelewu wynagrodzenia wynajmującemu itp.

 

Jeżeli natomiast nie jest Pan w stanie za pomocą dokumentu wykazać wysokości stawki najmu zastosowanej w przedmiotowej umowie najmu (brak formy pisemnej nie powoduje nieważności takiej umowy, gdyż ustawodawca nie zastrzega obowiązku zachowania formy pisemnej dla tego typu umów pod rygorem nieważności), to należałoby przyjąć, że należne Panu odszkodowanie powinno zostać ustalone w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe najmu pojazdów odpowiadających klasą pojazdowi uszkodzonemu. Także bowiem i w tej sytuacji ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania okazania przez Pana rachunków za najem pojazdu pod rygorem oddalenia Pańskich roszczeń o wypłatę odszkodowania z tego tytułu – jeżeli nie sposób wykazać konkretnej wysokości czynszu najmu pojazdu zastępczego, należne odszkodowanie powinno odpowiadać wysokością stawkom rynkowym wynajmu takich pojazdów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + VI =

»Podobne materiały

Konsekwencje spowodowania wypadku samochodem zastępczym

Po wypadku drogowym otrzymałem samochód zastępczy z warsztatu, który naprawia moje auto, została spisana umowa użyczenia pojazdu. Wypożyczonym samochodem miałem wczoraj wypadek z mojej winy. Pojazd nie miał polisy AC. Czy jestem zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy samochodu zastępczego i czy ewe

 

Wypadek na stoku narciarskim

Doszło do wypadku na stoku narciarskim – wjechałem na pana stojącego na trasie zjazdowej. Uważam, że nie powinien w tym miejscu regulować zapięć, a on twierdzi, że ja jechałem zbyt szybko i nieostrożnie. Znalazł się w szpitalu, jego żona planuje zgłosić sprawę do sądu, żądając wysokiego o

 

Zakup samochodu, którego właścicielem jest bank

Zakupiłam używany samochód od osoby prywatnej, przy próbie rejestracji okazało się, że właścicielem jest bank (zostało to zatajone przez sprzedającego). Co powinnam w takim przypadku zrobić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »