Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojazd nienormatywny a ponadnormatywny

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 23.03.2017

Mam problem z wypłaceniem odszkodowania na rzecz poszkodowanego z mojego OC przewoźnika. PZU robi wszystko, żeby nie wypłacić należnych pieniędzy za szkodę. Problem polega na tym, że był to transport nienormatywny, na który posiadam stosowne zezwolenie wydane w starostwie powiatowym na podstawie danych z dowodu rejestracyjnego. We wcześniejszej korespondencji zadano mi pytanie, czy mój pojazd jest pojazdem „ponadnormatywnym” zamiast „nienormatywnym”. Odpowiedziałem, że skoro posiadam odpowiednie zezwolenie, to tak. A wczoraj otrzymałem kolejne zapytanie, czy ten ładunek wymagał użycia pojazdu „ponadnormatywnego” zamiast „nienormatywnego”. Zaznaczam, że ładunek miał 3 m szerokości. W końcu już nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojazd nienormatywny a ponadnormatywny

Fot. Fotolia

Kompletnie nie rozumiem stanowiska PZU. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. W art. 2 pkt 35a wskazano definicję pojazdu nienormatywnego: „pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy”.

 

Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego określa w zezwoleniu na przejazd organ wydający zezwolenie, ustalając zależnie od potrzeb:

 

  • sposób pilotowania pojazdu nienormatywnego określony w przepisach odrębnych,
  • czas przejazdu po jezdni przeznaczonej dla przeciwnego kierunku ruchu,
  • sposób zabezpieczenia urządzeń umieszczonych w pasie drogowym uzgodniony z właściwymi zarządcami dróg (§ 10 ust. 1 rozporządzenia).

 

W przypadku przejazdu pojazdu nienormatywnego po drogowym obiekcie inżynierskim warunki przejazdu określa w zezwoleniu na przejazd organ wydający zezwolenie, ustalając zależnie od potrzeb:

 

  • ograniczenia lub wyeliminowanie ruchu innych pojazdów na obiekcie,
  • ograniczenia prędkości przejazdu,
  • sposób przejazdu po określonym pasie ruchu lub w osi jezdni,
  • sposób przeciągania przyczepy przy użyciu liny,
  • sposób dodatkowego podparcia przęsła,
  • sposób ominięcia wiaduktu nad linią kolejową objazdem w poziomie szyn (§ 10 ust. 2 rozporządzenia).

 

Zezwolenie kategorii VII na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I–VI. Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że: ładunek jest niepodzielny, uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu, istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności: natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego, stan technicznej sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu określony na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, umożliwia przejazd, przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

 

Zezwolenie kategorii VII wydaje, na wniosek zainteresowanego podmiotu, po uzgodnieniu z innymi zarządcami dróg i po uiszczeniu opłaty, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego przebiega w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową, zezwolenie wydaje prezydent miasta. Zarządca drogi właściwy ze względu na kategorię drogi, po której jest planowany przejazd, uzgadnia trasę przejazdu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zapytania organu wydającego zezwolenie, uwzględniając warunki przejazdu i stan techniczny drogi. W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie uznaje się trasę za uzgodnioną. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Koszty, szczegółowo określone w art. 64d ust. 8, które związane są z przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu nienormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd pojazdem nienormatywnym, wskazując w nim: okres ważności zezwolenia, trasę przejazdu, liczbę przejazdów, pojazd, którym będzie wykonywany przejazd, warunki przejazdu, w tym zakres dostosowania infrastruktury drogowej na trasie przejazdu oraz sposób pilotowania, o ile jest ono wymagane. Zezwolenie kategorii VII jest ważne 14 dni (w przypadku zezwolenia na jednokrotny przejazd) lub 30 dni (w przypadku zezwolenia na wielokrotny przejazd). Okres ważności zezwolenia liczy się od dnia wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia. Warunkiem uzyskania zezwolenia kategorii VII jest uiszczenie opłaty, której szczegółowy sposób obliczenia został określony w art. 64d ust. 11.

 

Podsumowując, powinien Pan wskazać, iż transport był wykonywany pojazdem nienormatywnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki