.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział spółdzielni

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.09.2013

Duże spółdzielnie mieszkaniowe często są tworami nieefektywnymi w zarządzaniu, kreującymi wysokie koszty eksploatacyjne. Rozwiązaniem dla członków takich spółdzielni może być dokonanie ich podziału, co pozwoli na wybór nowego zarządu i sprawniejsze administrowanie majątkiem.Podział spółdzielni

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział spółdzielni – zwołanie walnego zgromadzenia członków spółdzielni

 Zgodnie z Prawem spółdzielczym1 podział spółdzielni może zostać dokonany w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów. Natomiast z żądaniem zwołania w tym celu walnego zgromadzenia mogą wystąpić członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia. Żądanie powinno przyjąć formę uchwały członków tejże wyodrębnionej organizacyjnie jednostki spółdzielni podjętej większością głosów. Pojęcie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki spółdzielni nie jest określone ustawowo. Próbę jego zdefiniowania podjęto jednak w orzecznictwie. Zgodnie z tezami w nim zawartymi przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę spółdzielni należy rozumieć wyodrębnioną, samodzielną placówkę wyposażoną w trwale wydzielone środki rzeczowe i osobowe, której celem jest określone, stałe, samodzielne działanie (podejmowanie decyzji, dokonywanie czynności) przewidziane w strukturze organizacyjnej spółdzielni i przejawiające się na zewnątrz, a której zadania mogą również polegać na osiąganiu bezpośrednich celów gospodarczych w szczególności produkcyjnych i usługowych2. Takimi jednostkami mogą być np. poszczególne osiedla w ramach spółdzielni mieszkaniowych.

Zarząd spółdzielni, która ma zostać podzielona, zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania dokumentów niezbędnych do podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału. Walne zgromadzenie członków spółdzielni, która ma zostać podzielona, może podjąć uchwałę odmawiająca podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków. Czy takie przesłanki zaszły, ostatecznie zdecydować może sąd. Członkowie, którzy wystąpili z żądaniem podziału, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale.

Co powinna zawierać uchwała o podziale spółdzielni?

Uchwała o podziale spółdzielni powinna zawierać:

 

  1. oznaczenie dotychczasowej spółdzielni i spółdzielni powstającej w wyniku podziału;
  2. listę członków lub określenie grup członków przechodzących do nowej spółdzielni;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni i planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań;
  4. datę podziału spółdzielni.

 

W razie podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały niezawierającej wszystkich składników wymienionych powyżej, członkowie zgłaszający żądanie podziału mogą wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały uzupełniającej.

Uchwalenie statutu nowej spółdzielni oraz wybór władz

 Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale spółdzielni zebranie członków przechodzących do powstającej spółdzielni:

 

  1. uchwala statut powstającej spółdzielni, który nie może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków;
  2. dokonuje wyboru tych organów spółdzielni, do których wyboru powołane jest, według przyjętego statutu, walne zgromadzenie.

 

Do podjęcia tych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów.

 

Nowopowstała spółdzielnia musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Dokonać tego powinien zarząd w terminie 14 dni od jego wyboru. Zarząd spółdzielni dotychczasowej powinien wystąpić natomiast do KRS z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o podziale.

 

 

 

_____________________________

1 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.)

2 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 1991 r. (sygn. akt I ACr 100/91, OSA 1991 nr 3, poz. 16, str. 39)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.09.2013


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus siedem =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl