.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział polisy z pracowniczego programu emerytalnego

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 20.03.2015

Mój mąż miał polisę pracowniczego programu emerytalnego. Obecnie trwa sprawa o podział naszego majątku małżeńskiego. Ostateczna kwota lokaty jest całkiem wysoka, a mąż w sądzie wspomina tylko o składkach. Czy mam prawa do tych kwot?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konieczne jest przede wszystkim sięgnięcie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich. I tak, zgodnie z treścią art. 31:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)”.

 

Ponadto, stosownie do treści art. 33, „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Z kolei zaś przepis art. 34 mówi o tym, że „przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił”.

 

O ile zatem z powyższego wynika, że do wspólności majątkowej małżeńskiej wchodzą tylko środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, o tyle należy zwrócić uwagę na tę okoliczność, że do majątku wspólnego zalicza się również pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Powyższe ma istotne znaczenie, bo opłacanie przez Pani męża składek ubezpieczenia, nawet gdy nie jest to ubezpieczenie społeczne ani emerytalne, jeżeli składki dokonywane było z zarobków Pani męża, stanowi czynienie nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty Pani męża, jakim jest kwota zgromadzonej lokaty.

 

To z kolei prowadzi do tego, że zastosowanie w tym zakresie znaleźć powinien przepis art. 45, zgodnie z którym:

 

„§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

 

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

Wobec powyższego zatem Pani mąż powinien rozliczyć się z Panią z nakładów, jakie poczynił z majątku wspólnego (swojego wynagrodzenia za pracę) na swój majątek osobisty (kwota lokaty). Dlatego też nie ma przeszkód, aby żądała Pani od męża przed sądem, aby z tych kwot z Panią się rozliczył, co do zasady oznacza obowiązek zwrotu na Pani rzecz połowy tej lokaty i to nie tylko połowy wartości opłaconych składek, a właśnie ostatecznej kwoty lokaty.

 

Należy bowiem zaznaczyć, że do majątku wspólnego wchodzą również dochody osobistego każdego z małżonków, a takimi dochodami w tym przypadku będą właśnie wszelkie wzrosty wartości lokaty, np. w związku z naliczaniem odsetek od wpłaconych przez Pani męża kwot.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »