.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku wspólników

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 21.03.2013

Czy w czasie istnienia spółki cywilnej, prowadzącej tylko działalność rolniczą, wspólnicy mogą podzielić między siebie grunty zakupione od Agencji Nieruchomości Rolnych? Czy może taki podział majątku wspólników jest niezgodny z przepisami?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie konieczne jest sięgnięcie do przepisów Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczących spółki cywilnej.

 

I tak, zgodnie z treścią art. 863 K.c.:

 

„§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

 

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

 

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku”.

 

Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu [tak m.in. E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2013], przepis art. 863 K.c. ma charakter bezwzględnie wiążący (ius cogens), reguluje skutki powstania wspólnego majątku wspólników, który tworzy wspólność łączną – przeciwstawianą współwłasności w częściach ułamkowych w rozumieniu art. 196 K.c. Źródłem takiego majątku są pierwotnie wkłady wspólników (także wierzytelności o wniesienie wkładu), a następnie pozytywne efekty majątkowe działalności spółki; stąd jest to wspólność potencjalnie zróżnicowanej masy majątkowej. Nie jest to majątek spółki, ponieważ spółka cywilna nie tworzy podmiotowości; jest to majątek wspólny wspólników wyodrębniony od ich majątku indywidualnego. Każdy wspólnik ma udział, który nie jest jednak oznaczony ułamkowo. Stan taki nie jest o tyle definitywny, że oznaczenie takie może nastąpić, jednak tylko w razie rozwiązania spółki lub ustąpienia wspólnika.

 

Dodatkowo należy zaznaczyć za ww. autorami, że majątek spółki w czasie jej trwania jest nienaruszalny; w konsekwencji nie stosuje się do niego w zakresie stosunków dotyczących wierzytelności przepisów o zobowiązaniach podzielnych, a częściowo niepodzielnych i solidarnych.

 

Dlatego też, póki spółka trwa, żaden ze wspólników ani nawet wszyscy wspólnicy zgodnie nie mogą dokonać podziału jej majątku między siebie.

 

Podział taki możliwy jest bowiem tylko w dwóch sytuacjach – wystąpienia wspólnika oraz rozwiązania spółki.

 

Zgodnie z przepisem art. 871 K.c.:

 

„§ 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

 

§ 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki”.

 

Natomiast stosownie do treści art. 875 K.c.:

 

„§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

 

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

 

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki”.

 

Zarazem należy zaznaczyć, że ww. przepisy dotyczą wszystkich spółek cywilnych, bez względu na przedmiot prowadzonej przez wspólników działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »