.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mieszkania nabyte przez męża ze swoich środków wchodzą w skład majątku wspólnego?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 23.06.2008

Jesteśmy od 25 lat małżeństwem. Za moją zgodą mąż złożył pozew o rozwód. Zamierzamy (jeszcze przed zakończeniem sprawy rozwodowej) wnieść o rozłączność majątkową i podział majątku wspólnego. Jesteśmy oboje właścicielami zajmowanego przez nas (wraz z córką) mieszkania własnościowego spółdzielczego oraz kawalerki. Przez ostatnie kilka lat mąż kupił kolejne trzy mieszkania, jednak na umowie notarialnej widnieje adnotacja, że nabył je ze środków odrębnych. To prawda, że trochę pieniędzy dała nam teściowa, ale (jak sama mówiła w obecności świadków) jako rekompensatę za swoje mieszkanie, które zapisała innemu wnukowi. Mąż twierdzi jednak, że pieniądze te były przeznaczone tylko dla niego. Teraz śmieje mi się w nos, mając pewność, że dając zapis o środkach odrębnych do aktu notarialnego pozbawił mnie tym samym możliwości uznania trzech lokali jako majątku wspólnego. Do tej pory uzyskałam w tej sprawie dwie sprzeczne opinie – od notariusza, że mąż ma rację, a od adwokata, że jest odwrotnie. Który z tych panów ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

 

Natomiast zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

To że w umowach zakupu mieszkań Pani mąż oświadczył, że nabywa te nieruchomości ze swojego majątku osobistego nie przesądza o tym, że mieszkania te należą do jego majątku osobistego. Z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego wynika, że w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez małżonków lub przez jednego z nich. Do przynależności przedmiotu majątkowego nie ma znaczenia czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie czy też jedno z nich. O tym czy przedmiot majątkowy nabyty przez jednego z małżonków stanie się składnikiem majątku wspólnego decydują okoliczności obiektywne, wynikające z art. 31 § 1 i art. 33 Kodeksu rodzinnego. Nie ma w tym względzie znaczenia jednostronne oświadczenie małżonka będącego stroną czynności prawnej.

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. wyroki z dnia 9 stycznia 2001 r., sygn. akt. II CKN 1194/00 i 17 maja 1985 r., sygn. akt. III CRN 119/85) w systemie prawa rodzinnego, przyjmującego jako zasadę reżim ustawowej wspólności majątkowej, można skonstruować domniemanie faktyczne, że określone rzeczy w transakcji dokonywanej tylko przez jednego z małżonków zostały nabyte z majątku wspólnego na rzecz ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, natomiast nabycie określonej rzeczy z majątku osobistego małżonka musi wynikać wyraźnie nie tylko z oświadczenia współmałżonka, ale także – i to przede wszystkim – z całokształtu okoliczności istotnych prawnie z punktu widzenia przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

Ważną dla Pani sytuacji okolicznością, będzie to czy darowizna środków finansowych przeznaczonych na zakup mieszkań dokonana przez Pani teściową została dokonana na rzecz majątku małżeńskiego czy też wyłącznie na rzecz majątku osobistego Pani męża. Z pytania wynika, że wolą darczyńcy było, aby środki te wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Dysponuje Pani środkami dowodowymi na tą okoliczność (świadkowie).

 

Istotnym w sprawie, dla celów dowodowych, może okazać się to, że darowizna uczyniona przez Pani teściową nie została potwierdzona żadnym dokumentem. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że mieszkania, które zakupił Pani mąż wchodzą w skład majątku wspólnego małżeńskiego. Notariusz z którym Pani rozmawiała nie miał racji.

 

W celu uregulowania sytuacji prawnej mieszkań zakupionych przez Pani męża może Pani żądać ustalenia przez sąd, że mieszkania te wchodzą w skład majątku małżeńskiego. Z takim żądaniem może Pani wystąpić w czasie postępowania o podział majątku małżeńskiego (po ustaniu wspólności ustawowej) lub na podstawie art. 189 Kodeksu cywilnego (powództwo o ustalenie). Z powództwem o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu cywilnego może Pani wystąpić jeszcze w czasie trwania wspólności ustawowej. Aby sąd ustalił, że mieszkania zakupione przez męża są częścią majątku wspólnego będzie Pani musiała udowodnić, że pieniądze na ich zakup, wbrew zapisowi w aktach notarialnych, pochodziły z majątku wspólnego.

 

Jeżeli w księgach wieczystych związanych z mieszkaniami zakupionymi przez Pani męża jest wpisany jako właściciel mąż może Pani również wystąpić przeciwko mężowi z żądaniem uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Takie żądanie wyłącza powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 Kodeksu cywilnego.

 

W sprawach uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na pozwanym nabywcy (Pani mężu) spoczywa ciężar dowodu, że prawo wpisane w księdze wieczystej na rzecz wyłącznie jednego małżonka, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej, stanowi majątek osobisty tego małżonka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »