.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podział majątku po rozwodzie a przejęcie kredytu zaciągniętego na budowę domu

Jestem po rozwodzie i chciałabym dokonać podziału majątku. W skład majątku wchodzi działka budowlana, na której buduje się dom. Obecnie na ten dom zaciągnięty jest kredyt. Chciałabym, aby dom stał się moją własnością, a w zamian spłaciłabym małżonka i przejęłabym kredyt. Były mąż wstępnie zgodził się na taką propozycję. W jaki więc sposób dokonać podziału majątku? Czy sądownie, czy notarialnie? Czy podział majątku jest dla mnie nabyciem nieruchomości? Czy w przypadku jej zbycia musiałabym płacić jakieś podatki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niniejszej odpowiedzi postaram się wyjaśnić interesujące Panią zagadnienia dotyczące podziału majątku po rozwodzie i przejęcia kredytu zaciągniętego na budowę domu.

 

Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Na podstawie art. 567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

 

Stosownie do art. 566 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku.

 

Należy zauważyć, że chociaż umowne zniesienie współwłasności nie zostało wprost uregulowane odrębnymi przepisami, to generalnie dopuszczalne jest takie zniesienie współwłasności, gdzie strony zgodnie (w umowie) oświadczają, jakie przedmioty majątkowe mają przypaść jakiemu małżonkowi. Dotyczy to także ustalenia wzajemnych rozliczeń między małżonkami. Umowa taka, jeżeli ma za przedmiot nieruchomość lokalową, powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego.

 

Skorzystanie z „umownej” drogi zniesienia współwłasności możliwe jest jedynie w przypadku, gdy między stronami istnieje pełna zgoda co do podziału majątku dorobkowego. W przypadku braku zgody jedyna możliwością zniesienia współwłasności jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o podział majątku wspólnego poprzez zniesienie współwłasności i ustalenie wzajemnych spłat. Sąd może dokonać podziału:

 

  • bądź przez podział fizyczny rzeczy,
  • bądź przez przyznanie rzeczy jednej stronie z obowiązkiem spłaty udziału drugiej strony,
  • bądź przez sprzedaż rzeczy i podział środków między dwójkę byłych małżonków.

 

Dokonując podziału, sąd będzie się kierował ustaleniem, jaki podział jest najbardziej korzystny ze względu na społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy, oraz tym, w jaki sposób zniesienie współwłasności najpełniej uwzględni interesy obydwojga małżonków.

 

Natomiast co do przejęcia spłaty kredytu przez jednego z małżonków, to jest to kwestia bardziej skomplikowana niż sam podział rzeczy, które weszły w skład majątku wspólnego. Chodzi bowiem tutaj o instytucję przejęcia długu, który obciąża obydwoje małżonków solidarnie, tylko przez jednego małżonka. Oczywiste się staje, że interes wierzyciela ulega w tym momencie narażeniu, gdyż nie miałby on już 2 dłużników, wobec których mógłby kierować egzekucję.

 

Zgodnie z art. 519 § 1 Kodeksu cywilnego osoba trzecia może wstąpić na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony (przejęcie długu). Konieczne do ważności takiej czynności prawnej jest jednak wyrażenie przez wierzyciela zgody na takie przejęcie długu. W innym przypadku ten punkt umowy o zniesienie współwłasności nie będzie skuteczny i małżonkowie dalej – pomimo podziału majątku wspólnego – odpowiadać będą za zobowiązania kredytowe zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa.

 

W przypadku zniesienia współwłasności notariusz wyliczy należny podatek od czynności cywilnoprawnych, za podstawę przyjmując wartość majątku podlegającego podziałowi. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych określone jest, że przy zniesieniu współwłasności podatek wynosi 2% majątku nabytego ponad wartość udziału we współwłasności.

 

W przypadku późniejszej sprzedaży nieruchomości oczywiście będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od sprzedaży.

 

Tak więc, podsumowując, należy stwierdzić, że jeżeli miedzy Panią a byłym małżonkiem jest zgoda co do podziału i wielkości spłat, to można skorzystać z notarialnej umowy podziału majątku wspólnego (zgłaszają się Państwo u notariusza i oświadczają zgodnie o sposobie podziału, a notariusz spisuje umowę), natomiast w razie braku zgody jedyną drogą jest droga postępowania sądowego, i to sąd zdecyduje (wobec braku porozumienia), w jaki sposób podzielić majątek małżonków i jakie spłaty ustalić (gdyby jednak strony zgodnie oświadczyły przed sądem, jak powinien wyglądać podział, to sąd co do zasady byłby związany taką propozycją).

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl