Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku – mąż żąda spłaty w zamian za samochód

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 22.02.2010

Były mąż złożył wniosek o podział majątku, ale do podziału jest tylko samochód. Przed orzeczeniem rozwodu mieliśmy dług na wspólnym koncie, który sama spłaciłam. Ponieważ dług wynosił tyle, ile wartość samochodu, liczyłam, że auto zostanie przy mnie, jednak mąż żąda połowy jego wartości. Czy ma do tego prawo? Czy mogę zażądać sprawdzenia konta bankowego męża na dzień rozwodu? Który dzień liczy się jako dzień rozwodu? Boję się też, że w przyszłości mąż będzie nadal żądał spłat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Za wspólne zobowiązania zaciągnięte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, które obciążają majątek wspólny, oboje małżonkowie ponoszą odpowiedzialność solidarną. Odpowiedzialność solidarna polega na tym, że wierzyciel może – zgodnie z przepisem art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia w całości, w części, od obojga byłych małżonków łącznie albo tylko od jednego z nich.

 

Jeśli tylko jeden z małżonków spłacił cały dług lub jego część, za który odpowiadał wraz ze swoim byłym współmałżonkiem, możę dochodzić od byłego współmałżonka zwrotu odpowiedniej części tego, co świadczył wierzycielowi. Podstawą takiego działania jest przepis art. 376 § 1 K.c. Zgodnie z nim, jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach dłużnik może żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Jeżeli więc spłaciła Pani zobowiązania obciążające solidarnie Panią i byłego męża, to może Pani dochodzić od męża zwrotu połowy spłaconych długów obciążających majątek wspólny małżeński. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga również o wzajemnych rozliczeniach byłych małżonków.

 

W związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosiła Pani wobec byłego męża roszczenie o zwrot połowy spłaconego przez siebie długu.

 

Co się tyczy kwestii podziału majątku, to może on nastąpić przez:

  1. podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie nieruchomości,
  2. przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność (plus obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka),
  3. sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

 

Podejmując decyzję o wyborze jednego ze sposobów podziału majątku, sąd przede wszystkim uwzględnia sposób podziału zgłoszony na zgodny wniosek małżonków, nawet jeśli okoliczności sprawy przemawiają za innym sposobem. Sąd dokonuje podziału majątku według własnego przekonania dopiero wówczas, gdy zainteresowani nie potrafią dojść w tym względzie do porozumienia. Dokonując podziału, sąd powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, jak np. stan majątkowy osoby, która ma dokonać spłat.

 

Rzecz, której nie da się podzielić, może być przyznana jednemu z małżonków wraz z obowiązkiem spłaty drugiego. W praktyce często występuje taki sposób podziału. W razie przyznania rzeczy jednemu z małżonków własność przechodzi na niego z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu.

 

Jeśli zostały ustalone spłaty lub dopłaty, sąd wyznacza termin i sposób ich uiszczenia. W przypadku rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać 10 lat. W sytuacjach szczególnych sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat.

 

Jeśli więc sąd podczas podziału majątku przyznałby Pani samochód z obowiązkiem spłat na rzecz Pani byłego męża, to powinna Pani wnioskować, aby na poczet tych spłat została zaliczona połowa spłaconego przez Panią długu, który musiała Pani za męża zapłacić.

 

Co do żądania ujawnienia stanu konta bankowego byłego męża, to pragnę zauważyć, że informacja taka stanowi tajemnicę bankową. W pewnych przypadkach bank ma jednak obowiązek udzielenia informacji, które stanowią tajemnicę, np. na żądanie sądu w związku z toczącym się postępowaniem o podział majątku między małżonkami. Może więc Pani wnioskować, aby sąd zobowiązał Pani byłego męża do przedstawienia stanu konta, przedłuży to jednak postępowanie.

 

Rozwód następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku sądu rozwodowego, a więc w Pani wypadku z dniem wydania wyroku przez sąd odwoławczy (sąd apelacyjny), ponieważ od wyroku tego nie przysługuje już środek zaskarżenia.

 

Z pytania wynika, że obawia się Pani, iż były mąż w przyszłości zgłosi do Pani jeszcze jakieś żądania finansowe. Pragnę Panią uspokoić, gdyż zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (art. 618 § 3) wszelkie rozliczenia między byłymi małżonkami powinny być dokonane w trakcie postępowania o podział majątku. Po zakończeniu tego postępowania powrót do rozliczeń jest niemożliwy, gdyż roszczenia te wygasają.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + 3 =

»Podobne materiały

Podział majątku, darowizna, zniesienie współwłasności – korzystne rozwiązania

Przed kilku laty, jako kawaler, kupiłem działkę budowlaną, na którą zaciągnąłem kredyt hipoteczny. Do zakupu przyłączył się mój ojciec i w akcie notarialnym widnieje jako współwłaściciel. Rok później ożeniłem się – nie posiadamy z żoną rozdzielności majątkowej. Żona wniosła darowaną przez rodz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »