Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział majątku a nakłady na majątek męża

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 29.10.2008

Jestem po rozwodzie. Nie potrafimy się z byłym mężem porozumieć co do podziału majątku. W jaki sposób mamy dokonać tego podziału, jeśli na majątek osobisty męża (nieruchomość) moi rodzice ponieśli nakłady w postaci materiałów budowlanych i wykończeniowych w kwocie ponad 30 000 zł? Nieruchomość warta jest teraz dwa razy więcej. Czy mogę nakłady własne wycenić według wartości udziału męża z chwili obecnej (na dzień ustania wspólności majątkowej)? Czy nakłady będą uwzględnione przy podziale majątku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział majątku a nakłady na majątek męża

Nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty

Na mocy przepisu art. 45 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Można żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniło się ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można natomiast żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

 

Zgodnie z przepisem art. 567 Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

 

Przedmiotem podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej są wyłącznie aktywa. Skład i wartość majątku ustala sąd z urzędu – art. 684 w zw. z art. 567 § 3 K.p.c.

 

O żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków oraz o zwrocie nakładów z majątku odrębnego na majątek wspólny sąd orzeka wyłącznie na wniosek zgłoszony w postępowaniu w pierwszej instancji.

Zasady ustalania wysokości nakładów

Najpierw ustala się nakłady według rzeczywistych kosztów z czasu budowy lub z czasu poniesienia tych nakładów. Stosownie do tych ułamków ustala się udział każdego z małżonków w wartości rynkowej nieruchomości w chwili ustania wspólności ustawowej, tj. datą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Następnie – jeśli między tamtą chwilą a datą orzekania o podziale majątku wspólnego nastąpiła zmiana wartości nieruchomości niewywołana okolicznościami, za które jedno z małżonków odpowiada – należy ustalić wartość nieruchomości według cen rynkowych z daty podziału i ustalić udział każdego z małżonków w tej wartości według ustalonego – jak poprzednio – ułamka (tak SN w uzasadnieniu uchwały z dnia 16 grudnia 1980 r., III CZP 46/80, OSN 1981 Nr 11, poz. 206).

 

Poza tym rozliczenie nakładów przeprowadza się w ten sposób, że kwoty, które małżonek jest obowiązany zwrócić do majątku wspólnego, dolicza się do wartości tego majątku, a następnie zalicza na udział małżonka zobowiązanego do zwrotu. Dopuszcza się także rozliczenie poprzez zastąpienie tej operacji ustaleniem nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce położenia majątku – art. 566 K.p.c. Możliwość złożenia wniosku o podział majątku ma każdy z małżonków.

 

Reasumując: sąd uzna nakłady poczynione przez Pani rodziców na majątek wspólny małżonków zgodnie z zasadami wskazanymi w treści porady, o ile jest Pani w stanie udowodnić źródło ich pochodzenia.

 

Podstawę porady stanowią przepisy wskazane w jej treści oraz opracowanie: M. Olczyk, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1691), 2005.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus V =

»Podobne materiały

Możliwość nierównego podziału majątku po rozwodzie

Moje pytania dotyczą możliwości dokonania nierównego podziału majątku po rozwodzie. Głównie chodzi o podział domu wybudowanego już po zawarciu związku małżeńskiego. Działkę pod budowę nabyłem jako kawaler, a dom był budowany głównie z pieniędzy moich i moich rodziców, gdyż żona nie pracowała. Proszę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »