.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podział działki rekreacyjnej po rozwodzie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 19.05.2008

Jestem po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa kupiliśmy działkę rekreacyjną do zabudowy, za którą zapłaciliśmy po połowie, każde z nas z własnego konta bankowego. Wspólnie zapłaciliśmy też za projekt u architekta, za podłączenie prądu i sprawy związane z pozwoleniami na budowę (również po połowie). Były mąż zaczął stawiać fundamenty, kupił też betoniarkę, piły, wiertarki i inne narzędzia. Gdy zabrakło funduszy, prawdopodobnie dostał albo pożyczył od swojego ojca 20 000 zł. Obecnie planujemy sprzedać działkę i mój były mąż zakomunikował, że musimy oddać pożyczkę byłemu teściowi (każde z nas po 10 000 zł). Nie rozumiem, dlaczego mam oddawać pieniądze, których nie pożyczyłam. Nie wiem też, jak rozliczyć narzędzia, które są w posiadaniu byłego męża. Czy swoją część działki mogę przepisać na syna, który ma 14 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział działki rekreacyjnej po rozwodzie

Rozdzielenie majątków i dokonanie rozliczeń między małżonkami

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich, chyba że małżonkowie podpisali intercyzę. W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, występują trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z nich.

 

Pomimo odrębności prawnej majątku wspólnego i majątków osobistych, z reguły majątki te w czasie trwania wspólności ustawowej praktycznie nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą. Rozdzielenie majątków i dokonanie rozliczeń między nimi w zasadzie następuje po ustaniu wspólności.

Przedmioty należące do majątku wspólnego i do majątku osobistego małżonków

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartym lub z pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

 

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

 

Tym samym, jeśli kupili Państwo działkę za pieniądze pochodzące ze swoich rachunków bankowych, których źródłem nie były przedmioty czy prawa należące do Waszych majątków osobistych w wyżej wskazanym znaczeniu, to działka ta weszła do Państwa majątku wspólnego.

Zakup działki w czasie trwania wspólności majątkowej

Wspólność majątkowa ustanie z mocy prawa w związku z wyrokiem rozwodowym, orzeczeniem separacji, czy też w wyniku zawarcia przez małżonków umowy o rozdzielności majątkowej. Wówczas pozostaną tylko majątki osobiste każdego z byłych małżonków. Do tych majątków wejdą przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z nich przed powstaniem wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe stanowiące majątek osobisty każdego z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, udział przypadający małżonkowi w majątku, który był dotychczas objęty wspólnością majątkową (udziały małżonków są równe) i przedmioty majątkowe nabyte przez każdego z małżonków po zawarciu umowy.

 

Niewątpliwie będzie mogła Pani zapisać swój udział w majątku, który przypadł Pani w wyniku rozwodu, lub część tego udziału swojemu małoletniemu synowi, czy to w drodze darowizny, czy testamentu.

 

Należy pamiętać, że od chwili ustania wspólności majątkowej aż do chwili podziału majątku można mówić tylko o równych udziałach w rzeczach lub prawach. Każdy z Was ma prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład uprzedniego Waszego majątku wspólnego. Dopiero fizyczny podział majątku (na drodze umowy czy sądownie) spowoduje, że dany przedmiot czy prawo wejdzie do majątku osobistego. Dopiero w wyniku takiego fizycznego podziału w skład majątków osobistych każdego z byłych małżonków wejdą – w miejsce udziałów w majątku wspólnym – przedmioty majątkowe otrzymane w wyniku tego podziału.

Zaciągnięcie pożyczki przez jednego z małżonków w czasie trwania małżeństwa a odpowiedzialność drugiego z nich

Jeśli natomiast chodzi o pożyczkę zaciągniętą przez Pani byłego męża od swojego ojca w czasie trwania związku małżeńskiego to, co do zasady, będzie Pani odpowiadać za nią solidarnie z byłym mężem, jeśli wyraziła na nią zgodę. Jeśli tak nie było, Pani teść, czy były mąż nie mogą prowadzić egzekucji z Pani majątku osobistego, z wyjątkiem egzekucji z tych przedmiotów, które weszły do Pani majątku osobistego w wyniku ustania wspólności majątkowej, ale które uprzednio były nią objęte.

 

W celu uniknięcia odpowiedzialności za tą pożyczkę może Pani bronić się również tym, że wolą teścia była darowizna (bezpłatne przysporzenie), a nie umowa pożyczki, zwłaszcza w przypadku, gdy rzekoma pożyczka nie została zawarta w formie pisemnej. Niech Pani również pamięta, iż umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 zł powinna być stwierdzona pismem. Forma pisemna w przypadku pożyczki powyżej wymienionej kwoty została zastrzeżona dla celów dowodowych, co w praktyce powoduje ograniczenia dowodowe w przypadku sporu sądowego dotyczącego takiej umowy. Zgodnie bowiem z brzmieniem powyższego przepisu, jeżeli nie zachowano formy pisemnej, nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani z przesłuchania stron na fakt dokonania danej czynności (zawarcia i treści umowy).

 

Wprawdzie umowa darowizny winna być zawarta w formie aktu notarialnego, jednakże umowa ta zawarta bez zachowania powyższej formy staje się ważna z chwilą jej wykonania, tj. przekazania np. pieniędzy obdarowywanemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 5 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »